Skip to content

Noderīgi

Konference “Psihiskās veselības un psihosociālais atbalsts krīzes apstākļos

WHO European Region Emergency Quarterly Operational Update

3. jūnijā, viesnīcā AC Hotel by Marriott Rīga norisināsies konference par garīgo veselību un psihosociālo atbalstu (MHPSS), kas tiek organizēta sadarbībā ar Pasaules Veselības organizācija un Latvijas Veselības ministriju. Šī pasākuma mērķis ir pievērsties MHPSS lomas paplašināšanai krīzes situācijās, īpaši koncentrējoties uz Ukrainā notiekošo karu, kura dēļ ir pārvietoti vairāk nekā 6 miljoni bēgļu. Konference sniegs dalībniekiem efektīvas, kulturāli piemērotas un ētiski pamatotas intervences stratēģijas, kas izklāstītas Starpaģentūru pastāvīgās komitejās un PVO vadlīnijās. Tas veicinās sadarbības centienus, lai uzlabotu MHPSS koordināciju un programmēšanu.

Apvienojot daudzveidīgu ieinteresēto personu grupu, tostarp dažādu ministriju, iestāžu, universitāšu, slimnīcu, nevalstisko organizāciju, Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūru, pilsoniskās sabiedrības organizāciju un bēgļu kopienas pārstāvjus, konference kalpos par platformu, lai apmainītos ar labāko praksi un risinātu problēmas. ar kurām saskaras bēgļus uzņemošās valstis. Pasākums, kas notiks viesnīcā AC Hotel Riga, veicinās bagātīgu ideju un pieredzes apmaiņu, veicinot sadarbības vidi, lai uzlabotu MHPSS praksi un veicinātu skarto iedzīvotāju noturību un atveseļošanos. Lai nodrošinātu plašu līdzdalību un izpratni, tiks nodrošināts sinhronais tulkojums latviešu un ukraiņu valodās.

ATGĀDINĀM: ārsta izziņa bērnu nometnei vairs nav obligāta prasība

Atgādinām, ka ārsta izziņa bērnu nometnei vairs nav obligāta prasība.

Veselības ministrija norādījusi, ka nepieciešamības gadījumā saistībā ar bērna veselību vecāki var iesniegt [ārsta izziņu], piemēram, ja ārsts var sniegt korektākas norādes par nepieciešamo atbalstu bērnam hroniskas saslimšanas gadījumā.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

13. Dalībnieka likumiskie pārstāvji, (..), iesniedz šādus dokumentus un apliecina, ka sniegtā informācija ir patiesa:

13.1. anketu, kurā norādīta šāda informācija par dalībnieku: (..)

13.1.7. cita būtiska informācija par dalībnieku, kas var būt noderīga nometnes organizētājiem pakalpojuma nodrošināšanai un piemērotas pirmās palīdzības sniegšanai, tai skaitā hroniskās saslimšanas, alerģijas, lietojamie medikamenti, uztura pielāgojumi, fiziskās slodzes ierobežojumi un nepieciešamie atbalsta pasākumi.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 501 redakcijā)

14. Ārvalstnieki primārās veselības aprūpes ārsta izziņas iesniedz atbilstoši mītnes valsts normatīvo aktu prasībām.

https://likumi.lv/ta/id/197039-bernu-nometnu-organizesanas-un-darbibas-kartiba

Politiķu centieni noslāpēt pesticīdu ierobežojumus apdraud iedzīvotāju veselību un vidi

Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Biškopības biedrība un Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija iebilst pret Saeimas deputātu kavēšanos lauku iedzīvotājiem nodrošināt reālu aizsardzību no ķīmisko pesticīdu ietekmes.

Organizāciju ieskatā iedzīvotāju aizsardzības pasākumu ieviešana tiek apzināti novilcināta pesticīdu lietotāju interesēs. Lauksaimniecības pesticīdu lietošana lielākā vai mazākā attālumā no mājokļa ietekmē vismaz 225 tūkstošus mājsaimniecību lauku teritorijās.

Pēdējos mēnešos Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas dienaskārtībā atgriezies Latvijas pilsoņu kolektīvais iesniegums «Par aizliegumu lietot pesticīdus apdzīvoto lauku māju tuvumā», par ko līdzdalības platformā «Mana balss» parakstījušies vairāk nekā 11 tūkstoši pilsoņu.

Tomēr vairākums diskusijā iesaistīto deputātu apzināti cenšas aizkavēt jau tā novilcinātās iniciatīvas virzību. Tā tika iesniegta Saeimā 2020. gada oktobrī, sākotnēji prasot aizliegt lietot pesticīdus kilometra attālumā no apdzīvotām lauku mājām. Pēcāk Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajā risinājumu projektā pesticīdu lietošanas aizlieguma rādiuss saruka līdz 25 metriem.

Satversmes 111. pants nosaka – valsts aizsargā cilvēku veselību. Savukārt saskaņā ar 115. pantu valsts uzdevums ir gādāt par iedzīvotāju tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē. Vēlamies uzsvērt, ka ekonomiskās intereses ar sabiedrības interesēm un vides aizsardzību jālīdzsvaro ne tikai mežu apsaimniekošanā, kā to izgaismoja nesenais Satversmes tiesas spriedums par mazāka caurmēra koku ciršanas normas atcelšanu, bet arī lauksaimniecībā.

Tas nozīmē, ka lauksaimniecības sistēmas modelis ir jāmaina, lai piesārņotāji uzņemtos lielāku atbildību par savu ietekmi uz vidi un tuvumā dzīvojošo dzīves kvalitāti. Vienlaikus jāatzīmē, ka sabiedrības veselības un vides aizsardzība nedrīkst būt brīvprātīgs pasākums, ko ievērotu tikai daļa lauksaimnieku, bet tai jāattiecas uz visiem pesticīdu lietotājiem. Lauksaimniecība tiek subsidēta no sabiedrības maka, taču iedzīvotāju iespējas uzstāt uz savām tiesībām jautājumos, kas saistīti ar riskiem no pesticīdu  izplatības, līdz šim ir bijušas ļoti ierobežotas.

Aicinām ne tikai apturēt sintētisko pesticīdu patēriņa pieaugumu Latvijā, bet arī izstrādāt pesticīdu lietošanas kontroles mehānismu, kas ietvertu tuvumā dzīvojošo fizisku aizsardzību no piesārņojuma ietekmes (nosakot buferzonu), iedzīvotāju savlaicīgu apziņošanu par ķīmisko pesticīdu lietošanu, kompensāciju fonda izveidi (piemēram, gadījumiem, kad pesticīdi nonāk citu pārtikas ražotāju produkcijā, tādējādi radot zaudējumus), kā arī pastiprināta vides monitoringa sistēmas ieviešanu.

Ilze Aizsilniece, Latvijas Ārstu biedrības prezidente:

– Ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir tiesības uz veselību. Šīm tiesībām ir jābūt par pamatu, virzot visus turpmākos lēmumus. Pesticīdi ir toksiskas vielas visām bioloģiskām būtnēm, tajā skaitā cilvēkam. Pesticīdu pārmērīgu devu uzņemšana (ieelpošana, ādas kontakts, apēšana) izraisa smagus akūtas saindēšanās gadījumus, bet arī relatīvi nelielās devās, bet regulāra pesticīdu uzņemšana atstāj nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka veselību ilgtermiņā, izraisot ne tikai elpošanas, endokrīnās, reproduktīvās, nervu un imūnās sistēmas bojājumus, bet kaitē arī citām sistēmām mūsu organismā. Pesticīdu ekspozīcija grūtniecības laikā rada nopietnus veselības draudus auglim. Tādu slimību kā onkoloģisko, autoimūno, neirodeģeneratīvo slimību un pāru neauglības globālais “uzplaukums” saistāms ar intensīvo pesticīdu lietošanu lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā.       

Guntars Melnis, Latvijas Biškopības biedrības valdes priekšsēdētājs:

– Biškopjiem pesticīdu nepareiza lietošana ir ļoti sāpīgs jautājums, jo tas ietekmē ne tikai biškopības nozari un produktus, bet arī saimniecībā esošo medus bišu veselību. Medus bites ir ļoti nozīmīgas mūsu ekosistēmā, jo kopā ar citiem kukaiņiem piedalās augu apputeksnēšanā. Tāpēc politiķiem un ierēdņiem beidzot ir jāsakārto pesticīdu izplatīšanas un lietošanas tiesību akti, lai to lietošana ir godīga un caurskatāma. Tā, lai Latvijā arī biškopjiem un bioloģisko lauksaimniecības produktu ražotājiem būtu vienlīdzīgas iespējas saimniekot līdzās citiem lauksaimniekiem. Politiķiem šajā jautājumā ir jāspēj uzņemties atbildība un jānodrošina efektīvi aizsardzības pasākumi pret pesticīdu radīto piesārņojumu, rūpējoties par Latvijas iedzīvotāju veselību un vides saglabāšanu.

Raivis Bahšteins, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs:

– Esam nonākuši situācijā, kad jāsecina – sabiedrības balsij kā griezei pļavā politiski tiek pārbraukts ar buldozeru. Vienlaikus apzināti tiek kultivēts bīstams mīts, ka pesticīdi ir pielīdzināmi vitamīniem un ka tos lietojam maz. Tomēr Eurostat statistika rāda, ka Latvija ir ne tikai līdervalsts visā ES pesticīdu lietošanas pieauguma tempu ziņā aizvadītajā desmitgadē, bet arī lietojums uz aramzemes hektāru Latvijā ir lielāks, nekā citviet Baltijā un tuvākajās Ziemeļvalstīs. Laikā, kad piedzīvojam reģionu iztukšošanos, dzīves kvalitātes uzlabošanai lauku reģionos vajadzētu būt starp valsts prioritātēm, taču notiek pretējais – šauru ekonomisko interešu vārdā turpinām apdraudēt laukos dzīvojošos. Tāpat paredzams, ka arvien biežāk saskarsimies ar gadījumiem, kad migrējošais pesticīdu piesārņojums no blakus lauka ietekmēs bioloģisko produktu ražotājus, radot lielus zaudējumus, kas valstij būs jākompensē.

Plašāka informācija:

Ieva Liepniece, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija

Tālrunis 28340441, e-pasts info@ekoprodukti.lv

Veselības stāvoklis ES – LATVIJA

Informācijas ciklā “Veselības stāvoklis ES” valstu veselības profili sniedz kodolīgu un politikas veidošanai svarīgu pārskatu par veselību un veselības aprūpes sistēmām ES / Eiropas Ekonomikas zonā. Tajos ir uzsvērtas katras valsts īpatnības un problēmas, pamatojoties uz valstu savstarpējo salīdzinājumu. Mērķis ir atbalstīt politikas veidotājus un tās ietekmētājus, piedāvājot savstarpējas mācīšanās un brīvprātīgas informācijas apmaiņas iespējas. Pirmo reizi kopš sērijas uzsākšanas 2023.gada izdevumā “Valstu veselības profili” ir iekļauta īpaša sadaļa par psihisko veselību.

Valstu veselības profilos iekļauto datu un informācijas pamatā galvenokārt ir valstu oficiālā statistika, kas tikusi iesniegta Eurostat un ESAO un apstiprināta, lai nodrošinātu visaugstākos datu salīdzināmības standartus. Avoti un metodes, kas ir šo datu pamatā, ir pieejami Eurostat datubāzē un ESAO veselības datu bāzē. Daļa no papildu datiem iegūti arī no Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), apsekojumiem Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC), Pasaules Veselības organizācijas (PVO), kā arī citiem valstu avotiem.

Ar sagatavoto dokumentu variet iepazīties zemāk esošajā failā.

OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2023),
Latvija: Valsts veselības profils 2023 , State of Health in the EU,
OECD Publishing, Paris/European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels.
ISBN 9789264715295 (PDF)
Series: State of Health in the EU
SSN 25227041 (tiešsaistē)

Latvijas Nacionālās operas un baleta piedāvājums ārstniecības iestāžu darbiniekiem!

Latvijas Nacionālā opera un balets vēlas iepriecināt ārstniecības iestāžu darbiniekus, piedāvājot apmeklēt Frančesko Čilea operu “Adriāna Lekuvrēra” 2. maijā plkst. 19.00 par īpašu cenu.

Biļetes pieejamas LNO kasēs un internetā www.opera.lv
Ar īpašo kodu MED25 saņemsiet biļetes cenas atlaidi 25% apmērā

LĀZA aicina pieteikties Ojāra Veides Fonda stipendijai 2024/2025

Līdz 15. septembrim Latvijas jaunie ārsti, rezidenti un citas ārstniecības personas ar augstāko medicīnisko izglītību var iesniegt pieteikumu Ojāra Veides Fonda stipendijai, ja apmācības paredzētas 2024/25 gadā.

Ojāra Veides fonda mērķis ir atbalstīt Latvijas speciālistus, kas strādā veselības aprūpes laukā Latvijā un kuriem ir izdevība un vēlēšanās papildināt profesionālās zināšanas kādā mācību iestādē ārzemēs. Stipendija paredzēta ceļa naudas, dzīvesvietas, maksas par mācībām, uztura izdevumu segšanai. Līdz pat 2021. gadam fonds galvenokārt atbalstīja Latvijas jauno ārstu un zobārstu profesionālo pilnveidi, bet kopš 2021. gada pretendentu loks ir paplašināts un stipendiju var saņemt arī citas ārstniecības personas, piemēram, fizioterapeiti, rehabilitologi, farmaceiti u.c.

Katru gadu 4-6 pretendentiem ir iespēja saņemt stipendiju $1000 līdz $ 2500 apmērā. Pieteikumus vērtē fonda valde, kurā sabiedriskā kārtā darbojas Dr. Juris Lazovskis, Dr. Inese Flude un Dr. Ingrīda Šketris (Kanāda). Fonda darbība ir cieši saistīta ar Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) darbību.

Ojāra Veides fonda stipendiāti par savu pieredzi un ieguvumiem gatavo aprakstu, ko var lasīt LĀZA Apkārtrakstā LĀZA mājaslapā sadaļā Publikācijas. Neiztrūkstoši ir pateicības vārdi par atbalstu. Tas priecē un motivē Fonda valdi arī turpmāk sniegt savu atbalstu Latvijas jaunajiem un ne tik jaunajiem speciālistiem.

Lai pieteiktos stipendiju konkursam, pretendentiem ir jānosūta pieteikuma e-pasts uz laza@lazariga.lv, pievienojot visus dokumentus (faila nosaukumā norādot uzvārdu un doc. saturu), tēmā norādot Ojāra Veides Stipendiju fondam. Pieteikšanās kārtība www.lazariga.lv sadaļā Stipendijas.

Ojāra Veides stipendiju fondu 1999. gadā Kanādā dibinājusi Saskačevanas universitātes profesore Emma Irēne Groduma (1916-2007), kas testamentā novēlēja daļu mantojuma fonda izveidei, lai godinātu savu brāli LU medicīnas studentu Ojāru Kārli Veidi, kas zaudēja dzīvību Otrajā pasaules karā. Fondu vada asoc. prof. Juris Lazovskis. Ekspriekšsēdis – Kaspars Tūters (Kanāda).

Medicīnas studentus aicina pieteikties Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijai 2024! “

“Vārdi ir domu drānas”
Prof. Ilmārs Lazovskis

Latvijas medicīnas studentiem ir iespēja apliecināt savu domu spēku, savu mērķu skaidrību un pieteikties atbalstam, ko sniedz diasporas ārstu dibinātais Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonds, jau kopš 2005. gada atbalstot nākamos ārstus.

Līdz 15.aprīlim Latvijas medicīnas augstskolu vecāko kursu studentus aicinām pieteikties Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) ikgadējai Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijai.

Stipendijas tiek piešķirtas Latvijā studējošiem vecāko kursu medicīnas studentiem, kam ir ne tikai labas sekmes mācībās, plašs interešu loks, bet kas arī savu turpmāko dzīvi ir nolēmuši saistīt ar ārsta profesiju Latvijā. Nozīmīga ir arī studenta finansiālā situācija, skaidrība par līdzekļu izlietojumu, aktīva dzīves pozīcija, piedaloties sabiedriskajā dzīvē.

Otrā atlases kārta – intervija notiks klātienē maijā, kad lēmumu pieņems “Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda” stipendiju komisija. Stipendijas apjoms ir no 400 līdz 1000 EUR.

Kopš 2016. gada tiek piešķirtas arī veicināšanas stipendijas. Pretendentiem, kas saņēmuši veicināšanas stipendiju, ir iespēja atkārtoti pretendēt uz pilno stipendiju.

Aicinām augstskolu pasniedzējus, īpaši jau tos, kas paši reiz bijuši LĀZA stipendiāti, aktīvi iesaistīties, lai atbalstu saņemtu tie, kam tas visvairāk vajadzīgs! Stipendiju svinīga pasniegšana notiks Rīgā, 21. jūnijā, kad atkal varēsim tikties ar LĀZA biedriem!

Informācija par pieteikšanās kārtību LĀZA mājaslapā www.lazariga.lv sadaļā Stipendijas.

Fonds pastāv, pateicoties LĀZA biedru, draugu un atbalstītāju ziedojumiem. Latviešu ārsta, profesora Ilmāra Lazovska (1931–2003) piemiņa ir saglabāta. Fondu drīz pēc profesora nāves izveidoja LĀZA biedrs Dr. Ēriks Niedrītis (Ņujorka), kurš ir arī fonda vadītājs.

LĀZA aicina ziedot fonda sekmīgai darbībai, ko var ērti veikt lazariga.lv sadaļā Maksājumi.

Jūnijā Rīgā norisināsies starptautisks psihiatru kongress “Zināšanas un cilvēcība psihiatrijā”

2024. gada 6. un 7. jūnijā Rīgā norisināsies 34. starptautiskais Ziemeļvalstu psihiatru asociācijas kongress, kura tēma ir “Zināšanas un cilvēcība psihiatrijā”. Kongresā starptautiski atzīti psihiatrijas speciālisti runās par psihiatrijas aktualitātēm, apskatot sociālo psihiatriju un izpratni par psihiatra lomu, kā arī psihiatrijas pagātni un nākotni, pieminot arī tādas svarīgas tēmas kā pašnāvība, trauksme un depresija no bioloģiskā un klīniskā viedokļa, kā arī jaunākās metodes, piemēram, neiromodulāciju.

Ziemeļvalstu Psihiatru asociācijas kongress katru trešo gadu tiek organizēts kādā no Ziemeļeiropas vai Baltijas valstīm un šogad ir pirmais gads, kad Latvijas Psihiatru asociācija Ziemeļvalstu psihiatrijas kongresu rīko Rīgā.

Latvijas Psihiatru asociācijas prezidents, profesors Māris Taube: “Ir liels gods un izaicinājums Latvijā organizēt šādu nozīmīgu konferenci, iet vienā solī ar Ziemeļvalstu un Baltijas kolēģiem, tiekties pēc līdzīga ārstēšanas un humānas attieksmes līmeņa psihiatrijā, būt kopā un risināt aktuālas problēmas. Lai mums izdodas vēl labāk palīdzēt cilvēkiem ar psihiskās veselības problēmām!”.

Kongresa laikā starptautiski atzīti psihiatrijas eksperti runās par tādām tēmām kā:

 • Medicīnas un psihiatrijas nākotne;
 • Norvēģijas simpozijs: kas jādara psihiatriem? kā mēs veidojam savu lomu ārstniecības komandā? Pieredze no Norvēģijas, Zviedrijas un Somijas;
 • Lietuvas simpozijs: Kas slēpjas aiz “es esmu tik noguris”? Noguruma noteikšana un mērīšana;
 • Somijas simpozijs: neiromodulācijas terapijas;
 • Islandes simpozijs: ADHD medikamentu izrakstīšanas pieaugums Islandē: psihotisku epizožu, ļaunprātīgas izmantošanas un antipsihotisko līdzekļu izrakstīšanas risks;
 • Igaunijas simpozijs: Dažādas pieejas šizofrēnijas ārstēšanai;
 • Latvijas simpozijs: Žoga nojaukšana psihiatrijā – kas tālāk?;
 • Zviedrijas simpozijs: pašnāvību pētījumi;
 • Dānijas simpozijs: Psihiatrijas nākotne Dānijā – desmit gadu perspektīva;
 • Jaunākais par trauksmes traucējumiem — epidemioloģija, taksonomija, etioloģija un ārstēšana;
 • Kas nepieciešams, lai kļūtu par psihiatru? Psihiatru medicīniskās izglītības turpināšana – pieredze no Norvēģijas, Latvijas un Lietuvas;
 • Duālie traucējumi un to ietekme uz atveseļošanos pacientiem ar šizofrēniju;
 • Aktuālākās ziņas no Nordic Journal of Psychiatry;
 • Psihiskā veselība perimenopauzes periodā;
 • Galvenais izaicinājums depresijas ārstēšanā: kā atgriezt dzīvesprieku;

un citi.

Viena no Latvijas simpozija prezentētājām būs Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Izglītības un pētniecības daļas vadītāja, psihiatre Liene Sīle, kura runās par izmaiņām Latvijas psihiskās veselības aprūpes sistēmā: “Katru dienu strādājot veselības aprūpes nozarē ne tikai klīnisku, bet arī administratīvu darbu ir radusies izpratne, ka pakalpojuma kvalitātei, pieejamībai un arī atbilstībai zinātnes sasniegumiem ārsta loma ir tikai viena no daudziem iesaistītajiem mehānismiem. Veselības aprūpi veido gan politiski procesi, gan arī sabiedrības socālie-ekonomiskais stāvoklis un kopējā veselībpratība. Šis ir gadsimts, kad beidzot psihiatrija ir kļuvusi par prioritāti un ne tikai mūsu valstī, bet arī citās attīstītās valstīs- mums ir daudz kopīga nozares attīstības ceļā, varam viens no otra mācīties un sadarboties. Pēdējos trīs gadus Ziemeļvalstu Psihiatru asociācija man ir viena no intensīvākajām “brīvā laika nodarbēm” un esmu tik pateicīga par iespēju būt kopā ar izciliem profesionāļiem psihiatrijā no Skandināvijas un Baltijas valstīm- mums ir daudz vairāk kopīga kā varam iedomāties. ”

Kongresu organizē Latvijas psihiatru asociācija. Atbalsta uzņēmumi “Gedeon Richter”, “RECORDATI”, “Jannsen, Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson”, “Lundbeck”, “Grindex”, “Olainfarm”, “Boehringer Ingelheim”, “Medochemie”, “Biocodex”, “Teva”, “Biocodex”.

34. Ziemeļvalstu psihiatrijas kongresa “Zināšanas un cilvēcība psihiatrijā” informatīvie atbalstītāji ir Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, kurš šogad atzīmē savu 200 dibināšanas gadadienu, kā Latvijas Ārstu biedrība.

Kongress notiks Radisson Blu Latvija Conference & Spa viesnīcā Elizabetes ielā 55.

Dalībnieki saņems Latvijas un starptautisko CME kredītpunktus.

Dalības maksa par divu dienu konferenci tikai 100 euro līdz 2024. gada 3. martam.

Plašāka informācija par Kongresa programmu un runātājiem, kā arī pieteikšanās:  https://www.ncp2024.lv/

RSU starptautiskais pētījums

Aicinām iesaistīt veselības aprūpes profesionāļus piedalīties RSU īstenotā projekta DDS-MAP pētījumā, kura mērķis ir noskaidrot, kā veselības aprūpes jomas profesionāļi vērtē savas zināšanas un prasmes digitālo tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā un profesionālajā praksē.

Dalība pētījumā ir pilnīgi brīvprātīga. Pētījumā iekļautie jautājumi nav sensitīva rakstura, tomēr, ja jūtaties neērti, atbildot uz jautājumiem, jebkurā brīdī varat pārtraukt aptaujas pildīšanu. Pēc aptaujas aizpildīšanas nebūs iespējams atsaukt iesniegtās atbildes, jo tās nav iespējams identificēt.

Pētījums ir apstiprināts RSU Pētījumu ētikas komitejā.

Papildus informācija par projektu:
RSU ir iesaistījies programmas Apvārsnis (Horizon) Eiropa EU4 Health projektā DDS-MAP.
DDS-MAP mērķis ir izstrādāt apmācību moduļus, kas pielāgoti veselības aprūpes dienestos strādājošo vajadzībām. DDS-MAP projektā piedalās 15 organizācijas (universitātes, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, apmācību nodrošinātāji, veselības apdrošinātāji) no visas ES. DDS-MAP tiek finansēts Eiropas Savienības iniciatīvas EU4Health ietvaros. Vairāk par DDS-MAP projektu var uzzināt, klikšķinot uz šīs saites – https://ddsmap.webbaysolutions.com

DDS-MAP satura izstrādes laikā ir svarīgi konsultēties ar veselības aprūpes pakalpojumu jomā strādājošajiem un noskaidrot, kā veselības aprūpes jomas profesionāļi vērtē savas zināšanas un prasmes digitālo tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā un profesionālajā praksē.

Saite uz aptauju: Survey – DDS-MAP (easpd.eu) 
Lūdzu ņemt vērā, ka projekta mājaslpā t.sk. aptaujā ir iespējams izvēlēties valodu (ir pieejama LV versija).