Skip to content

Statūti

Latvijas Ārstu biedrības statūti (pdf)

LATVIJAS ĀRSTU BIEDRĪBAS

STATŪTI

Pieņemti LĀB konferencē 1993. gada 12. martā.
Grozījumi pieņemti 28.06.1995., 15.11.1997., 15.05.1999.,
26.10.2001., 06.06.2003., 26.11.2004., 26.11.2010.,
03.01.2013., 27.08.2014., 13.05.2015. un 21.11.2018. LĀB biedru sapulcēs.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Ārstu biedrība” (turpmāk tekstā – Biedrība, saīsināti LĀB). Tulkojumā angļu valodā – “Latvian Medical Association”, vācu valodā – “Lettischer Ärzteverein”.
1.2. Biedrības atrašanās vieta un juridiskā adrese ir Latvijas Republika, Rīga, Skolas iela 3.
1.3. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
1.4. Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas izveidota un darbojas uz Biedrības pašiniciatīvas, ārstu pašpārvaldes un normatīvo aktu pamata.
1.5. Biedrība darbojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem statūtiem.
1.6. Biedrība juridiskās tiesības ir ieguvusi un reģistrēta likumā noteiktā kārtībā 1993. gada
13. maijā. Biedrībai ir pastāvīgs zīmogs, simbolika un sarakstes veidlapa.
1.7. Biedrībai ir atsevišķa manta, tā var savā vārdā iegūt mantiskas un personiskas tiesības un uzņemties pienākumus, tā var būt prasītājs un atbildētājs tiesā, veikt darījumus Latvijas Republikā un ārvalstīs saskaņā ar saviem darbības mērķiem un uzdevumiem. Biedrībai var piederēt naudas līdzekļi, kurus var glabāt Latvijas Republikas un ārvalstu bankās.
1.8. Biedrība atbild par savām saistībām ar visu savu mantu. Valsts neatbild par Biedrības saistībām, Biedrība neatbild par valsts saistībām. Biedri atbild par Biedrības saistībām savu iemaksu apmēros. Biedrība neatbild par savu biedru saistībām.
1.9. Biedrība ir tiesīga veidot savas filiāles un teritoriālās struktūrvienības. Par teritoriālās struktūrvienības darbību atbild Biedrība, ja normatīvie akti neparedz citādi.
1.10. Biedrības darbības teritorija ir Latvijas Republika, kā arī ārvalstis.

2. Biedrības darbības mērķi un uzdevumi

2.1. Biedrības darbības mērķi ir Latvijas ārstu profesionālo, ekonomisko un tiesisko interešu aizstāvība, Latvijas sabiedrības veselības veicināšana, kā arī Latvijas veselības aprūpes sistēmas un ārstu kvalifikācijas pastāvīga pilnveidošana.
2.2. Biedrības uzdevumi:
2.2.1. Latvijas ārstu profesionālo, ekonomisko un tiesisko interešu aizstāvība;
2.2.2. veicināt ārsta profesijas kā brīvās profesijas prestižu un cieņu sabiedrībā;
2.2.3. veicināt un kontrolēt ārstu ētikas principu popularizēšanu un ievērošanu;
2.2.4. veicināt medicīnas izglītības sistēmas pilnveidošanu;
2.2.5. noteikt ārstu specializācijas un profesionālās darbības kvalitātes kritērijus, veicināt ārstu kvalifikācijas celšanu un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
2.2.6. veikt ārstu sertifikāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
2.2.7. pārraudzīt ārsta profesijas pienākumu izpildi, ciktāl tas neietilpst viņa tiešās vadības kompetencē;
2.2.8. uz tiesas vai citu kompetentu iestāžu pieprasījumu dot novērtējumu visos ar ārsta profesiju vai medicīnas jomu saistītos jautājumos vai nozīmēt šī novērtējuma izdarīšanai kompetentu komisiju;
2.2.9. sadarboties ar valsts un nevalstiskām organizācijām, tai skaitā ārvalstu nevalstiskām organizācijām savu mērķu sasniegšanai;
2.2.10. veikt ārzemju ārstu un zobārstu profesionālās kvalifikācijas atbilstības novērtēšanu un pieņemt gala lēmumu par kvalifikācijas atbilstības pieņemšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
2.2.11. veikt un atbalstīt sabiedrības veselības veicināšanas pasākumus;
2.2.12. veikt un atbalstīt sabiedrības izglītošanu veselības un medicīnas jautājumos;
2.2.13. organizēt periodisko profesionālo izdevumu izdošanu;
2.2.14. veicināt veselības aprūpes organizācijas uzlabošanu;
2.2.15. Latvijas ārstu un citu ar medicīnu saistītu reģistru uzturēšana saskaņā ar līgumu par valsts pārvaldes funkciju deleģēšanu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2.3. Biedrība atbalsta organizācijas, sabiedriskas kustības, plašsaziņas līdzekļus, citas juridiskas personas un fiziskas personas, kuras sekmē Biedrības mērķu īstenošanu.
2.4. Paredzēto mērķu sasniegšanai Biedrībai ir tiesības veikt publisku darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Šajā nolūkā Biedrība ir tiesīga:
2.4.1. brīvi izplatīt informāciju par Biedrību;
2.4.2. izveidot savus preses izdevumus un citus plašsaziņas līdzekļus;
2.4.3. organizēt mītiņus, demonstrācijas, ielu gājienus un sapulces publiskā vietā;
2.4.4. uzturēt sakarus ar citu valstu sabiedriskajām organizācijām, to apvienībām un struktūrvienībām;
2.4.5. veikt citu publisku darbību.
2.5. Minēto mērķu sasniegšanai, pildot savus uzdevumus, Biedrība ir tiesīga:
2.5.1. iegūt kustamo un nekustamo īpašumu;
2.5.2. veikt saimniecisko darbību, dibināt uzņēmējsabiedrības;
2.5.3. iegādāties daļas vai akcijas uzņēmējsabiedrībās likumā noteiktajā kārtībā.
2.6. Biedrības un tās izveidoto uzņēmējsabiedrību sasvstarpējās tiesiskās un finansiālās
attiecības nosaka Latvijas Republikas likumi, šie statūti, kā arī uzņēmējsabiedrību statūti.

3. Vadības institūcijas, profesionālās institūcijas un saimnieciskās un finansiālās
darbības revīzijas institūcija

3.1. Biedrības vadības institūcijas ir biedru sapulce, dome un valde.
3.2. Biedrības izpildinstitūcija ir valde.
3.3. Biedrības profesionālās institūcijas ir Sertifikācijas padome, Ētikas komisija, Izglītības
komisija un Aroda tiesa, kuras uz 4 (četriem) gadiem ievēl biedru sapulce šādā skaitliskā
sastāvā:
– Sertifikācijas padomes (17 locekļi);
– Ētikas komisija (15 locekļi);
– Izglītības komisija (14 locekļi);
– Aroda tiesa (8 locekļi).
Biedrības profesionālo institūciju sastāvā nedrīkst būt Biedrības prezidents un Biedrības viceprezidenti. Biedrības profesionālās institūcijas pēc visu locekļu ievēlēšanas katra no sava vidus ievēl priekšsēdētāju un tā vietnieku un par to paziņo Biedrības valdei.
3.4. Sertifikācijas padomē var ievēlēt ne vairāk kā 1 (vienu) locekli no katras ārsta vai zobārsta specialitātes. Papildus 17 Sertifikācijas padomes locekļiem, biedru sapulcē tiek ievēlēti arī 10 (desmit) Sertifikācijas padomes kandidāti, kuri iegūto balsu secībā kļūst par Sertifikācijas padomes locekļiem, ja kāds no biedru sapulcē tieši ievēlētajiem Sertifikācijas padomes locekļiem pārtrauc darbību Sertifikācijas padomē.
3.5. Ētikas komisijā var ievēlēt ne vairāk kā 1 (vienu) locekli no katras ārsta vai zobārsta specialitātes. Papildus 15 Ētikas komisijas locekļiem biedru sapulcē tiek ievēlēti arī 10 (desmit) Ētikas komisijas kandidāti, kuri iegūto balsu secībā kļūst par Ētikas komisijas locekļiem, ja kāds no biedru sapulcē tieši ievēlētajiem Ētikas komisijas locekļiem pārtrauc darbību Ētikas komisijā.
3.6. Izglītības komisijā var ievēlēt ne vairāk kā 1 (vienu) locekli no katras ārsta vai zobārsta specialitātes. Papildus 14 Izglītības komisijas locekļiem biedru sapulcē tiek ievēlēti arī 10 (desmit) Izglītības komisijas kandidāti, kuri iegūto balsu secībā kļūst par Izglītības komisijas locekļiem, ja kāds no biedru sapulcē tieši ievēlētajiem Izglītības komisijas locekļiem pārtrauc darbību Izglītības komisijā.
3.7. Aroda tiesā var ievēlēt ne vairāk kā 1 (vienu) locekli no katras ārsta vai zobārsta specialitātes. Papildus 8 Aroda tiesas locekļiem biedru sapulcē tiek ievēlēti arī 5 (pieci) Aroda tiesas kandidāti, kuri iegūto balsu secībā kļūst par Aroda tiesas locekļiem, ja kāds no biedru sapulcē tieši ievēlētajiem Aroda tiesas locekļiem pārtrauc darbību Aroda tiesā.
3.8. Ja profesionālās institūcijas loceklis viena gada laikā ir piedalījies mazāk nekā pusē no visām tās profesionālās institūcijas sēdēm, kurā ir ievēlēts, profesionālajai institūcijai ir tiesības lemt par šī locekļa izslēgšanu, pirms tam dodot iespēju izslēdzamajam profesionālās institūcijas loceklim paust savu viedokli.
3.9. Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija ir Revīzijas komisija.

4. Biedru sapulce

4.1. Biedrības augstākā vadības (pārvaldes) institūcija ir biedru sapulce (pilnsapulce vai
konference).
4.2. Biedru sapulces ekskluzīvā kompetencē ietilpst:
4.2.1. apstiprināt Biedrības statūtus un izdarīt tajos grozījumus;
4.2.2. apstiprināt Biedrības darbības programmu, virzienus un to finansēšanas kārtību;
4.2.3. ievēlēt Biedrības valdi, prezidentu, divus viceprezidentus un Revīzijas komisiju;
4.2.4. ievēlēt Sertifikācijas padomi, Ētikas komisiju, Izglītības komisiju un Aroda tiesu;
4.2.5. apstiprināt un grozīt vadības institūcijām, profesionālajām institūcijām un saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijai paredzētās instrukcijas un nolikumus;
4.2.6. noteikt iestāšanās naudas un biedra naudas apmērus;
4.2.7. lemt par pārsūdzētajiem valdes lēmumiem saistībā ar jaunu biedru uzņemšanu un saistībā ar biedru izslēgšanu;
4.2.8. apstiprināt Biedrības iepriekšējā gada pārskatu;
4.2.9. lemt par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju.
4.3. Biedru sapulce var izskatīt arī jebkuru citu jautājumu, kas saistīts ar Biedrības darbību.
4.4. Biedru sapulci sasauc valde ne retāk kā reizi gadā, par tās laiku, vietu, sasaukšanas formu un darbības kārtību paziņojot biedriem ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš. Biedru sapulci valdei jāsasauc, ja to pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru.
4.5. Biedru sapulce var tikt sasaukta pilnsapulces formā vai konferences (pārstāvju sapulces) formā. Par biedru sapulces sasaukšanas formu ikreiz lemj valde.
4.6. Pilnsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Pilnsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Biedrības biedriem. Katram biedram pilnsapulcē ir viena balss, un lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo biedru vienkāršu balsu vairākumu.
4.7. Konference ir Biedrības pārstāvju sapulce, kas sasaukšanas gadījumā pilda visus biedru sapulces pienākumus. Pārstāvības normas, kā arī pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību nosaka valde. Visiem Biedrības biedriem ir tiesības piedalīties pārstāvju vēlēšanās.
4.8. Konference ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse izvirzīto pārstāvju. Katram pārstāvim ir viena balss. Lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo pārstāvju vienkāršu balsu vairākumu.

5.Dome

5.1. Dome sastāv no Biedrības profesionālo un teritoriālo struktūrvienību un biedru – juridisko personu – izvirzītiem pārstāvjiem, kas tiek izvēlēti atbilstoši to statūtiem vai nolikumiem, kā arī no Biedrības valdes locekļiem.
5.2. Katra Biedrības profesionālā un teritoriālā struktūrvienība, kā arī katrs biedrs – juridiskā persona – domes sastāvam izvirza vienu pārstāvi, par ko rakstiskā veidā informē Biedrības valdi. Domes skaitliskais sastāvs var būt mainīgs.
5.3. Dome pilda šādus uzdevumus:
5.3.1. darbojas starp biedru sapulcēm;
5.3.2. izskata visus jautājumus, kas nav biedru sapulces ekskluzīvajā kompetencē.
5.4. Dome ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā puse no izvirzītajiem domes locekļiem. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Biedrības prezidenta balss.
5.5. Domi sasauc Biedrības valde un to vada Biedrības prezidents vai kāds no valdes locekļiem.

6. Valde

6.1. Biedrības valde sastāv no 15 (piecpadsmit) valdes locekļiem. Valdes priekšsēdētāja funkcijas pilda Biedrības prezidents. Valdes sastāvs veidojas no tieši ievēlētiem valdes locekļiem un no statūtos noteiktajā kārtībā nominētiem valdes locekļiem, kas tiek ievēlēti vai nominēti uz 4 (četru) gadu termiņu. Tieši ievēlēt valdē var ne vairāk kā 1 (vienu) valdes locekli no katras ārsta vai zobārsta specialitātes.
6.2. Biedru sapulce valdē šādā secībā secīgi ievēl:
6.2.1. prezidentu;
6.2.2. 2 (divus) viceprezidentus;
6.2.3. 7 (septiņus) valdes locekļus.
6.3. 5 (pieci) valdes locekļi amatam tiek nominēti, un tie ir Latvijas Jauno ārstu asociācijas nominēts pārstāvis un Biedrības biedru sapulcē ievēlēto komisiju priekšsēdētāji:
• Sertifikācijas padomes priekšsēdētājs;
• Ētikas komisijas priekšsēdētājs;
• Aroda tiesas priekšsēdētājs;
• Izglītības komisijas priekšsēdētājs.
6.4. Valdei tiek noteiktas šādas pārstāvības tiesības:
6.4.1. prezidents (valdes priekšsēdētājs) un viceprezidenti katrs pārstāv Biedrību atsevišķi;
6.4.2. pārējie valdes locekļi katrs pārstāv Biedrību kopā ar vismaz 5 (pieciem) valdes locekļiem.
6.5. Biedru sapulce ievēl 10 (desmit) valdes kandidātus, kuri iegūto balsu secībā kļūst par valdes locekļiem, ja kāds no biedru sapulcē tieši ievēlētajiem valdes locekļiem pārtrauc darbību LĀB valdē, ievērojot noteikumu, ka tieši ievēlēti valdes locekļi valdē var būt ne vairāk kā 1 (viens) valdes loceklis no katras ārsta vai zobārsta specialitātes.
6.6. Par LĀB valdes locekli var ievēlēt vai nominēt personu,
6.6.1. kura vismaz 1 (vienu) gadu pirms ievēlēšanas vai nominēšanas ir bijusi Biedrības biedrs un
6.6.2. kura nav ievēlēta vai iecelta Saeimas deputāta, Ministru prezidenta, ministra, ministrijas valsts sekretāra vai ministrijas valsts sekretāra vietnieka amatā, un
6.6.3. kurai pēdējo 4 (četru) gadu laikā pirms ievēlēšanas vai nominēšanas nav bijis profesionālās darbības pārkāpumu, kuri ar spēkā stājušos nolēmumu konstatēti kriminālprocesā vai LĀB Aroda tiesā.
6.7. Valdes loceklis ir tiesīgs atstāt savu amatu pirms pilnvaru termiņa beigām, rakstiski informējot par to LĀB prezidentu. Valdes loceklim ir jāatstāj amats pirms pilnvaru termiņa beigām vai valde lemj par valdes locekļa izslēgšanu no valdes, ja valdes loceklis neatbilst kādam no statūtu 6.6. punkta apakšpunktiem. Šādos gadījumos valde amatā apstiprina valdes locekli no ievēlētajiem valdes kandidātiem vai no nominētajiem valdes locekļiem.
6.8. Ja valdes loceklis viena gada laikā piedalījies mazāk nekā pusē no visām valdes sēdēm, tad tuvākā biedru sapulce pēc valdes locekļa paskaidrojuma uzklausīšanas lemj par šī valdes locekļa izslēgšanu no LĀB valdes. Ja valdes loceklis no valdes tiek izslēgts, tad
tuvākajā valdes sēdē valde apstiprina amatā valdes locekli no ievēlētajiem valdes kandidātiem. Ja no valdes tiek izslēgts profesionālās institūcijas priekšsēdētājs, attiecīgajai profesionālajai institūcijai ir pienākums 1 (viena) mēneša laikā ievēlēt jaunu priekšsēdētāju un par to paziņot LĀB valdei.
6.9. Ja kāda no valdes locekļiem amatā pārvēlot vai nominējot stājas cita persona, tā ir ievēlēta vai nominēta līdz esošā sasaukuma valdes darbības laika beigām un tās pilnvaras izbeidzas vienlaikus ar sākotnēji ievēlēto valdes locekļu pilnvarām.
6.10. Valdes uzdevumi:
6.10.1. sagatavot biedru sapulcē apstiprināmu dokumentu projektus;
6.10.2. izstrādāt un iesniegt biedru sapulcei izskatīšanai un apstiprināšanai Biedrības darbības virzienu, programmu un to finansēšanas kārtības projektus;
6.10.3. izstrādāt statūtu grozījumu projektu;
6.10.4. noteikt Biedrības ģenerālsekretāra amata pienākumus;
6.10.5. iecelt amatā un atsaukt no amata Biedrības ģenerālsekretāru, izdot atbilstošu pilnvarojumu un kontrolēt ģenerālsekretāra darbību;
6.10.6. apstiprināt ģenerālsekretāra sagatavoto Biedrības katra nākamā gada budžetu;
6.10.7. organizēt Biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
6.10.8. veidot Biedrības struktūrvienības;
6.10.9. apstiprināt profesionālo un teritoriālo struktūrvienību nolikumus;
6.10.10. izstrādāt nolikumus un instrukcijas, kas reglamentē Biedrības vadības institūciju, profesionālo institūciju (Sertifikācijas padome, Ētikas komisija, Izglītības komisija un Aroda tiesa) un Revīzijas komisijas darbību (nolikumi un instrukcijas, kas paredzēti valdes, profesionālo institūciju un Revīzijas komisijas darbībai, iesniedzami biedru sapulcei apstiprināšanai);
6.10.11. apstiprināt nolikumus un instrukcijas, kas reglamentē Biedrības profesionālo struktūrvienību, teritoriālo struktūrvienību un ģenerālsekretāra darbību;
6.10.12. (izslēgts ar 13.05.2015. pilnsapulces lēmumu);
6.10.13. lemt par Biedrības uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) dibināšanu, reorganizāciju un likvidāciju, kā arī par Biedrības līdzdalību uzņēmējsabiedrībās, par līdzdalības palielināšanu un samazināšanu un kontrolēt Biedrības uzņēmējsabiedrību darbību;
6.10.14. rīkoties ar Biedrības kustamo un nekustamo īpašumu;
6.10.15. apstiprināt to LĀB valdes locekļu pilnvaras, kuri saskaņā ar statūtiem tiek nominēti valdes locekļa amatam;
6.10.16. apturēt LĀB valdes locekļu vai citu LĀB struktūrvienību vai profesionālo institūciju amatpersonu pilnvaras:
• ja LĀB valdes locekļa darbības laiks ir beidzies sakarā ar pārvēlēšanām noteiktā LĀB struktūrvienībā vai profesionālajā institūcijā vai;
• ja LĀB valdes loceklis vai citas LĀB struktūrvienības amatpersona ir ieņēmusi kādu amatu, sākusi tādu nodarbošanos vai arī izdarījusi tādu pārkāpumu, atbilstoši kuram stājas spēkā šajos statūtos vai struktūrvienību darbības nolikumos paredzētie LĀB amatpersonu darbības ierobežojumi, vai;
• ja vēlāk top zināms, ka kāds LĀB valdes loceklis vai citas LĀB struktūrvienības amatpersona atbilstoši šiem statūtiem vai struktūrvienību nolikumiem nedrīkstēja tikt ievēlēts amatā;
6.10.17. noteikt Biedrības darbinieku atalgojumu, kā arī nepieciešamības gadījumā izlemt citus jautājumus, kas ir saistīti ar Biedrības darbiniekiem;
6.10.18. uzņemt Biedrības biedrus vai deleģēt šīs funkcijas teritoriālām organizācijām vai struktūrvienībām;
6.10.19. lemt par biedra izslēgšanu no Biedrības, kā arī apstiprināt teritoriālās organizācijas vai struktūrvienības lēmumu par biedra izslēgšanu no LĀB;
6.10.20. apstiprināt amatā Biedrības periodisko izdevumu galvenos redaktorus.
6.11. Biedrības valdes darbu organizē un vada Biedrības prezidents.
6.12. Valdes sēdes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi mēnesī. Valde ir tiesīga lemt, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse ievēlēto valdes locekļu. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Biedrības prezidenta balss.
6.13. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu.
6.14. Valdes sēdes sasauc Biedrības prezidents, izziņojot par tām ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms sēdes datuma. Pēc prezidenta, valdes locekļa, Revīzijas komisijas vai vismaz 1/10 (vienas desmitās daļas) Biedrības biedru ierosinājuma var tikt sasauktas ārkārtas sēdes ar iniciatoru piedāvāto darba kārtību.
6.15. Gada beigās valde sniedz rakstveida ziņojumu par savu darbību.
6.16. Ja valdes loceklis rīkojas nelikumīgi, nolaidīgi, pārkāpjot savu pilnvaru robežas, likumu, šos statūtus, biedru sapulces vai valdes lēmumus un instrukcijas, viņš ir atbildīgs par zaudējumiem, kas tā dēļ radušies Biedrībai, tās biedriem un trešajām personām.

7. Prezidents, viceprezidenti un ģenerālsekretārs

7.1. Biedru sapulce uz 4 (četriem) gadiem ievēl Biedrības prezidentu un 2 (divus) viceprezidentus.
7.2. Par prezidentu var ievēlēt sertificētu ārstu, kas vecāks par 40 (četrdesmit) gadiem. Kandidātu Biedrības prezidenta amatam var izvirzīt ar vismaz 50 (piecdesmit) biedru parakstītu iesniegumu, kas jāiesniedz Biedrības valdei ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms biedru sapulces, kurā ir paredzētas Biedrības prezidenta vēlēšanas.
7.3. Biedrības prezidents un viceprezidenti vienlaikus ir arī valdes locekļi.
7.4. Prezidents:
7.4.1. pārstāv Biedrību atbilstoši statūtos noteiktajām pārstāvības tiesībām;
7.4.2. nodrošina biedru sapulces un valdes sēžu lēmumu izpildi;
7.4.3. sagatavo Biedrības valdes sēžu dienaskārtību un lēmumu projektus;
7.4.4. iepriekš informējot valdi, pārstāv Biedrību tiesā;
7.4.5. izdod rīkojumus un instrukcijas Biedrības darbiniekiem, kuri tiem ir obligāti;
7.4.6. savā pilnvaru laikā atturas no dalības politisko partiju vadošos amatos;
7.4.7. veic citas valdes un biedru sapulces uzticētās funkcijas.
7.5. Viceprezidenti:
7.5.1. pārstāv Biedrību atbilstoši statūtos noteiktajām pārstāvības tiesībām;
7.5.2. prezidenta prombūtnes laikā izpilda prezidentam noteiktos pienākumus.
7.6. Ģenerālsekretāra kandidātu izvirza Biedrības prezidents, un Ģenerālsekretāru amatā apstiprina Biedrības valde, vienlaikus lemjot par atbilstoša pilnvarojuma izdošanu un atlīdzības noteikšanu Ģenerālsekretāram.
7.7. Ģenerālsekretārs darbojas un pārstāv Biedrību atbilstoši valdes noteiktajiem amata pienākumiem, pilnvarojumam un instrukcijām, tai skaitā, bet ne tikai izpilda Biedrības ikdienas vadības pienākumus, nodrošinot plānošanas, darba organizācijas, regulēšanas un kontroles funkcijas, plāno un sagatavo Biedrības ikgadējo budžetu, realizē Biedrības finanšu vadību, budžeta izpildes un naudas plūsmas kontroli, sagatavo atskaites par Biedrības un tās struktūrvienību darbību un Biedrības gada pārskatus, kā arī veic citus valdes noteiktos uzdevumus. Ģenerālsekretārs katra kalendārā gada beigās iesniedz valdei rakstveida atskaiti par savu darbību.
7.8. Biedrības prezidentam par prezidenta pienākumu izpildi valde atbilstoši Biedrības finansiālajām iespējām var noteikt atlīdzību. Valdei ir pienākums pārskatīt atlīdzības apmēru un tās noteikšanas iespēju vismaz vienu reizi gadā pēc gada pārskata izvērtēšanas
un apstiprināšanas.
7.9. Ja prezidents, viceprezidents vai ģenerālsekretārs rīkojas nelikumīgi, nolaidīgi, pārkāpjot savu pilnvaru robežas, likumu, šos statūtus, biedru sapulces lēmumus un instrukcijas, katrs no viņiem samērā ar savu nodarījumu ir atbildīgs par zaudējumiem, kas tā dēļ radušies Biedrībai, tās biedriem un trešajām personām.

8.Revīzijas komisija

8.1. Biedrības darbību kontrolē Revīzijas komisija, ko uz 4 (četriem) gadiem ievēl biedru sapulce.
8.2. Par Revīzijas komisijas locekli nevar ievēlēt valdes locekli. Bijušais valdes loceklis triju gadu laikā pēc atbrīvošanas no amata nevar kļūt par Revīzijas komisijas locekli.
8.3. Revīzijas komisija sastāv no 3 (trīs) cilvēkiem, kuri no sava vidus ievēl Revīzijas komisijas priekšsēdētāju.
8.4. Revīzijas komisijai ir tiesības:
8.4.1. apskatīt un revidēt visu Biedrības mantu un pārbaudīt Biedrības darbību;
8.4.2. jebkurā laikā īstenot neatliekamos kontroles un pārbaudes pasākumus.
8.5. Revīzijas komisija ir lemttiesīga, ja tās darbībā piedalās vismaz puse no Revīzijas komisijas locekļiem. Revīzijas komisijas sēdes tiek protokolētas, un lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu.
8.6. Revīzijas komisijai par atklātām nepilnībām jāziņo biedru sapulcei un valdei, nepieciešamības gadījumā pieprasot ārkārtas biedru sapulces vai valdes sēdes sasaukšanu.
8.7. Revīzijas komisija finanšu gada beigās sastāda ziņojumu, kurā dod atzinumu par gada pārskata sastādīšanas pareizību un par LĀB finansiālās darbības atbilstību biedru sapulces lēmumiem un valdes apstiprinātajam Biedrības gada budžetam.
8.8. Revīzijas komisija savu darbību veic saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tā atbild Biedrībai un trešajām personām par zaudējumiem, kas radušies tās kļūdu vai prettiesiskas darbības dēļ.

9. Teritoriālās un profesionālās struktūrvienības

9.1. LĀB sastāvā darbojas teritoriālās un profesionālās struktūrvienības. Jauna struktūrvienība tiek izveidota, ja tajā apvienojas vismaz 10 (desmit) Biedrības biedru.
9.2. Teritoriālās struktūrvienības statuss šādai biedru grupai tiek piešķirts pēc tās iesnieguma Biedrības valdei ar valdes lēmumu. Teritoriālās struktūrvienības vadītāju tās biedri izvēl no sava vidus. Teritoriālās struktūrvienības biedri ir LĀB biedri. Teritoriālās struktūrvienības darbojas uz LĀB valdes apstiprināta nolikuma un atbilstoša pilnvarojuma pamata.
9.3. Profesionālās struktūrvienības statuss biedru grupai tiek piešķirts pēc tās iesnieguma Biedrības valdei ar valdes lēmumu. Profesionālās struktūrvienības vadītāju tās biedri izvēl no sava vidus. Profesionālās struktūrvienības biedri ir LĀB biedri. Profesionālās struktūrvienības darbojas uz LĀB valdes apstiprināta nolikuma un atbilstoša pilnvarojuma pamata.
9.4. Ārstu profesionālās apvienības, kuras ir reģistrējušās Biedrību un nodibinājumu reģistrā kā biedrības, nevar tikt reģistrētas kā LĀB profesionālās struktūrvienības. Tās var tikt uzņemtas par LĀB biedriem statūtos noteiktajā kārtībā.
9.5. Biedru sapulču, valdes un prezidenta lēmumi un rīkojumi, kas pieņemti kompetences ietvaros, ir saistoši teritoriālajām un profesionālajām struktūrvienībām.
9.6. Teritoriālo un profesionālo struktūrvienību nolikumi un darbības mērķi nedrīkst būt pretrunā ar LĀB statūtiem un mērķiem. Teritoriālo un profesionālo struktūrvienību biedri ir ārsti. Apvienotās ārstu, ārstniecības personu, kas nav ārsti, ārstniecības atbalsta personu un pacientu biedrības nedrīkst tikt reģistrētas kā LĀB struktūrvienības.
9.7. Jaunas profesionālās struktūrvienības LĀB tiek veidotas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam specialitāšu klasifikatoram. Atsevišķu ārstniecisko vai diagnostisko metožu speciālisti veido nodaļas esošajās profesionālajās struktūrvienībās vai tiek apvienoti jaunā
profesionālā struktūrvienībā.
9.8. Ja LĀB sastāvā nav izveidota kādas specialitātes profesionālā asociācija, tad savu mērķu un uzdevumu veikšanai Biedrība izveido profesionālo struktūrvienību, kurā apvienojas individuāli reģistrētie attiecīgās specialitātes LĀB biedri.
9.9. LĀB var veidot nodaļas, kurās LĀB individuālie biedri apvienojas arī pēc citiem principiem. Nodaļas darbojas uz nolikumu pamatiem.
9.10. Latvijas Jauno ārstu asociācija apvieno jaunos ārstus un pārstāv tos LĀB.

10. Biedrības līdzekļi, to veidošanas un izlietošanas kārtība

10.1. Biedrības līdzekļi veidojas no:
10.1.1. biedru iestāšanās naudas;
10.1.2. ikgadējiem biedru naudas maksājumiem;
10.1.3. maksas par valsts deleģēto funkciju izpildīšanu;
10.1.4. dividendēm par iegādātajiem vērtspapīriem un ieguldījumiem uzņēmējdarbībā;
10.1.5. fizisko un juridisko personu ziedojumiem, dāvinājumiem, atskaitījumiem un novēlējumiem Biedrībai pamatlīdzekļu, materiālo un kultūras vērtību un nekustamā īpašuma veidā;
10.1.6. ienākumiem no depozītu noguldījumiem un kredītiem;
10.1.7. citiem maksājumiem, kas nav aizliegti ar likumu.
10.2. Biedrības līdzekļi tiek izmantoti:
10.2.1. Biedrības mērķu un uzdevumu realizācijai;
10.2.2. Biedrības funkcionēšanai un pasākumu organizēšanai;
10.2.3. amatpersonu un darbinieku atalgošanai;
10.2.4. grāmatu, brošūru, žurnālu, speciālo preses izdevumu un biļetenu, uzskates līdzekļu informatīvo materiālu, mācību metodisko un zinātnisko darbu izdošanai, iegādei un izmantošanai;
10.2.5. stipendijām, prēmijām un pabalstiem;
10.2.6. mācību un zinātnisko komandējumu apmaksai.
10.3. Ziedojumiem, dāvinājumiem, atskaitījumiem un novēlējumiem ar norādītu to izlietošanas mērķi tas obligāti jāievēro Biedrības pārvaldes un izpildes institūcijām. Izlietot šos līdzekļus citiem mērķiem drīkst tikai ar ziedojumu, dāvinājumu, atskaitījumu izdarītāja vai novēlējuma mantinieku rakstisku piekrišanu. Uz laiku brīvos līdzekļus Biedrība var izmantot vērtspapīru iegādei, noguldījumiem vai pasākumu kreditēšanai.
10.4. Biedrība ir tiesīga veikt ar saviem līdzekļiem un mantu visus normatīvajos aktos paredzētos civiltiesiskos darījumus.

11.Biedrības biedri, to uzņemšanas un izslēgšanas kārtība

11.1. Par Biedrības biedru var būt:
11.1.1. jebkura fiziska persona ar ārsta vai zobārsta diplomu (individuālais biedrs);
11.1.2. ārstu vai zobārstu profesionālās apvienības un biedrības (biedrs – juridiska persona), kurām ir juridiskas personas statuss un kuru visi īstenie biedri ir tikai fiziskaspersonas ar ārsta vai zobārsta diplomu.
11.2. Pretendents, kas vēlas kļūt par Biedrības biedru, LĀB prezidentam vai valdei, vai teritoriālās struktūrvienības vadībai iesniedz iesniegumu, kurā apliecina, ka ir iepazinies ar Biedrības statūtiem un apņemas tos pildīt, kā arī sekmēt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu. Pretendentam jāsamaksā iestāšanās biedru nauda biedru sapulces noteiktā apmērā. Mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas LĀB prezidentam vai valdei, vai
teritoriālās struktūrvienības vadībai jāizskata iesniegums un jāizlemj par pretendenta uzņemšanu par biedru vai iesnieguma noraidīšanu. Šo statūtu 11.1.2. punktā minētie biedri – juridiskās personas – papildus iesniedz organizācijas statūtu kopiju, dibināšanas protokolu, biedru sarakstu un reģistrācijas apliecības kopiju.
11.3. LĀB prezidenta vai teritoriālās struktūrvienības vadības lēmumu par atteikumu pretendentu uzņemt par biedru mēneša laikā var pārsūdzēt valdei.
11.4. Valdes lēmumu par atteikumu pretendentu uzņemt par biedru mēneša laikā var pārsūdzēt biedru sapulcei.
11.5. Valdes un biedru sapulces noraidošiem lēmumiem jābūt motivētiem.
11.6. Biedru, kas nepienācīgi pilda savus pienākumus vai neatbilst šo statūtu 11.1. punktā noteiktajām prasībām, vai neievēro statūtus, vai citādi ar savu darbību diskreditē Biedrību, tās darbību un mērķus, ar motivētu lēmumu LĀB valde vai teritoriālās struktūrvienības vadība var izslēgt no Biedrības. Teritoriālās struktūrvienības lēmums par biedra izslēgšanu apstiprināms LĀB valdes sēdē.
11.7. Ar nepienācīgu pienākumu pildīšanu saprot regulāras (sistemātiskas) biedra darbības, kas rada noteiktas tiesiskas sekas, kavē lēmuma pieņemšanu vai nodara zaudējumus Biedrībai, vai biedru naudas nemaksāšanu vairāk nekā 2 (divus) gadus.
11.8. Valdes lēmumus ieinteresētās personas var pārsūdzēt biedru sapulcei, kuras lēmums ir galīgs.
11.9. Biedru – juridisko personu – statūti un darbības mērķi nedrīkst būt pretrunā ar LĀB statūtiem un mērķiem. Biedru – juridisko personu – biedri ir ārsti vai zobārsti. Apvienotās ārstu, ārstniecības personu, kas nav ārsti, ārstniecības atbalsta personu un pacientu biedrības nedrīkst tikt uzņemtas LĀB.
11.10. Biedrības biedriem ir tiesības:
11.10.1. vēlēt un tikt ievēlētiem Biedrības pārvaldes, izpildes un revīzijas institūcijās;
11.10.2. piedalīties biedru sapulcēs (vai deleģēt pārstāvjus) un citos Biedrības organizētajos pasākumos;
11.10.3. apspriest Biedrības pārvaldes un izpildinstitūciju darbu, izteikt priekšlikumus par to darbības uzlabošanu;
11.10.4. izmantot Biedrības materiāltehnisko bāzi, kā arī zinātnes, informācijas un speciālo pakalpojumu potenciālu;
11.10.5. statūtos paredzētajā kārtībā pieprasīt Biedrībasbiedru sapulces vai valdes ārkārtas sēdes sasaukšanu ar savu izvirzīto darba kārtību.
11.11. Biedrības biedriem ir pienākumi:
11.11.1. ievērot Biedrības statūtus, piedalīties Biedrības mērķu un programmu realizācijā;
11.11.2. regulāri maksāt biedra naudu;
11.11.3. reģistrēties LĀB biedru reģistrā;
11.11.4. piedalīties Biedrības darbības un programmas popularizēšanā.
11.12. Biedriem – juridiskajām personām – savos statūtos paredzētajā kārtībā jāpilnvaro pārstāvji piedalīties Biedrības darbā un ievēlēšanas gadījumā – vadības, profesionālo institūciju un finansiālās darbības revīzijas institūcijās.
11.13. Biedrības darbībā var piedalīties arī Goda biedri, kurus par tādiem ievēl Biedrības valde. Biedrības Goda biedriem ir visas Biedrības biedru tiesības un pienākumi, izņemot pienākumu maksāt biedra naudu.

12. Lietvedība

12.1. LĀB vadības, profesionālo institūciju, saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijas, funkcionālo nodaļu un struktūrvienību sēdes tiek protokolētas.
12.2. LĀB struktūrvienību sēžu protokolu oriģināli vai to kopijas tiek nodotas uzglabāšanai LĀB arhīvā un tiem jābūt pieejamiem ikvienam biedrības biedram pēc pirmā pieprasījuma, ievērojot ārējos normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus.
12.3. LĀB struktūrvienības un biedri – juridiskās personas – iesniedz LĀB arhīvam to sēžu protokolu kopijas, kurās ir lemti jautājumi par to vadības pārvēlēšanām vai citām organizatoriskām izmaiņām vai arī pieņemti būtiski profesionāli lēmumi.
12.4. LĀB sekretariāts nodrošina arhīvam nodoto dokumentu uzglabāšanu, kā arī LĀB biedru informēšanu par Biedrības, tās struktūrvienību un biedru – juridisko personu – darbību.

13. Biedrības darbības izbeigšana un reorganizācija

13.13.1. Biedrības darbība izbeidzas:
13.1.1. ar biedru sapulces lēmumu par darbības izbeigšanu;
13.1.2. ar tiesas spriedumu.
13.2. Lēmums par Biedrības reorganizāciju pieņemams gadījumos, kad tā pievienojas citai organizācijai, apvienojas ar citu organizāciju vai sadalās, dibinot jaunas biedrības.
13.3. Biedrības likvidācija un reorganizācija veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
13.4. Ja Biedrība tiek likvidēta, tās manta tiek sadalīta saskaņā ar nolikumu, ko izstrādā valde, paredzot mantas sadales kārtību šādā gadījumā (piemēram, ziedot konkrētas programmas realizācijai, labdarības mērķiem, novēlēt profesionālajām asociācijām). Pēc biedru sapulces akcepta mantas sadales nolikumam Biedrības manta sadalāma nolikumā paredzētajā kārtībā.
13.5. Biedrības likvidēšanas gadījumā tās mantu un finanšu līdzekļus nedrīkst sadalīt Biedrības biedriem.

Rīgā, 2018. gada 21. novembrī
Latvijas Ārstu biedrības prezidente                                                                                      Ilze Aizsilniece