Skip to content

Par mums

Latvijas Ārstu biedrība dibināta 1988. gadā. Biedrības darbības mērķis ir veselības aprūpes sistēmas un ārstu kvalifikācijas pastāvīga pilnveidošana, Latvijas ārstu tiesisko, profesionālo un ekonomisko interešu aizstāvība, tautas veselības veicināšana, veselības aprūpes organizācijas uzlabošana, medicīnas izglītības sistēmas pilnveidošana, kā arī ārstu ētikas principu popularizēšana un to ievērošanas kontrole.

Latvijas Ārstu biedrība kā individuālos biedrus apvieno visus Latvijas ārstus neatkarīgi no viņu vecuma, specialitātes, darba stāža, kā arī visas ārstu profesionālās asociācijas kā juridiskos biedrus, tā nodrošinot pilnīgu nozares profesionāļu iesaisti sabiedriskās organizācijas darbībā. Ārstu biedrība veicina ārstu kvalifikācijas celšanu un profesionālo zināšanu pilnveidošanu; pārrauga ārsta profesionālo pienākumu izpildi, rūpējas par ārstu darba tiesisko aizstāvību dažādu konfliktu un strīdu gadījumos, kā arī atbalsta citas par veselības aprūpes jomu atbildīgas institūcijas to uzdevumos, kas skar medicīnas jomu, to vidū valsts un pašvaldību institūcijas, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrību, medicīnas izglītības iestādes (LU, RSU, medicīnas koledžas, māsu skolas), kā arī visas Latvijā esošās ārstniecības iestādes (slimnīcas, veselības aprūpes centrus, privātprakses u.c.). Biedrībai valsts deleģētais uzdevums ir ārstu sertifikācijas nodrošināšana. Latvijas Ārstu biedrības pārstāvji piedalās Latvijas Republikas Saeimas komisiju sēdēs likumprojektu izstrādē, diskutējot par likumprojektiem, iesniedzot priekšlikumus, ieteikumus. Latvijas Ārstu biedrība sadarbojas ar Veselības ministriju dažādu normatīvo aktu projektu izstrādē, kuri cieši skar profesionālos jautājumus. Latvijas Ārstu biedrības biedri un valdes locekļi darbojas Veselības ministrijas Stratēģiskajā padomē un Galveno speciālistu institūcijā. Latvijas Ārstu biedrība sadarbojas arī ar Veselības ministrijas pakļautībā esošajām iestādēm – Veselības inspekciju, Veselības ekonomikas centru u.c. Latvijas Ārstu biedrība sadarbojas ar citām medicīnas profesionālajām organizācijām: Latvijas Māsu asociāciju un Latvijas Farmaceitu biedrību. Latvijas Ārstu biedrība jau kopš 1989. gada izdod savu profesionālo žurnālu “Latvijas Ārsts”, kas nodrošina veiksmīgu informatīvo apriti profesionālās auditorijas vidū. Vienlaikus, lai sniegtu informāciju arī pacientiem, tiek izdots arī žurnāls “ārsts.lv”.

Biedrībai ir mājaslapa www.arstubiedriba.lv, kurā pieejama visiem ārstiem aktuālā informācija. Biedrība četras reizes gadā organizē starpdisciplināras zinātniskās konferences gan Rīgā, gan citviet Latvijā (piemēram, Cēsīs, Liepājā, Valmierā), kā arī divas reizes gadā darba konferences Latvijas Ārstu biedrības biedriem. Regulāri (divreiz mēnesī) notiek biedrības valdes sēdes.

Pašlaik Latvijas Ārstu biedrību vada Ilze Aizsilniece. Latvijas Ārstu biedrības valde sadarbojas ar Lietuvas Ārstu biedrību, Igaunijas Ārstu biedrību, Baltijas un Vācijas Ārstu biedrību. LĀB ir ir WMA (Pasaules Medicīnas asociācijas), CPME (Eiropas pastāvīgās ārstu komisijas) un UEMS (Eiropas medicīnas speciālistu asociācijas) biedrs.