Skip to content

Īslaicīgā reģistrācija Ukrainas ārstiem

Atbilstoši Saeimas 2022. gada 3. martā pieņemtā Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma (https://m.likumi.lv/ta/id/330546-ukrainas-civiliedzivotaju-atbalsta-likums ) 14.pantam Ministru kabineta noteiktā īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā ir piemērojama arī ārstniecības personām, kuras ir Ukrainas civiliedzīvotāji un kuras izceļo no Ukrainas vai nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā. Šiem Ukrainas iedzīvotājiem, kuri pašlaik izceļo kara dēļ (bēgļiem), ir noteiktas izņēmuma tiesības saņemt atļauju, lai sniegtu īslaicīgus profesionālos pakalpojumus ārstniecībā Latvijas Republikā līdz vienam gadam.

Lai ārsts vai zobārsts iegūtu tiesības praktizēt ārstniecībā Latvijā:

1) ārstniecības personai ir jābūt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtai ilgtermiņa vīzai. Informācija par ilgtermiņa vīzas saņemšanu pieejama PMLP mājaslapā https://www.pmlp.gov.lv/lv/informacija-ukrainas-pilsoniem ;

2) ārstniecības personai jāaizpilda deklarācija (lejuplādēt – šeit) par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu un jāpievieno vismaz pases, izglītības dokumentu kopija, kā arī ilgtermiņa vīza Latvijā.

Saskaņā ar 2021. gada 21. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 47 Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā 1. daļas 3.1 apakšpunktu deklarācija ir jāaizpilda valsts valodā (latviešu valodā).

Lai ātrāk virzītos process ar Ukrainas atbildīgajām institūcijām par dokumentu pareizību un patiesumu, dokumentus var iesniegt pirms ir saņemt ilgtermiņa vīza, bet uz dokumentu iesniegšanas brīdi personai jābūt pieteikumam PMLP. Dokumenti tiek pieņemti arī krievu vai angļu valodā. Dokumentiem ukraiņu valodā jāpievieno tulkojums latviešu, angļu vai krievu valodā. Tulkojums var būt pašrocīgi vai ar līdzcilvēku palīdzību veikts. Šādā gadījumā katras tulkotās lapas apakšā jāraksta “TULKOJUMS PAREIZS” un ārstniecības personai tas ir jāapliecina ar savu parakstu.
Izglītības dokumentu kopijas tiek pieņemtas ieskenētā veidā uz e-pastu: migration@arstubiedriba.lv vai lab@arstubiedriba.lv , bet vēršam uzmanību, ka deklarācijas oriģināls ar pašrocīgu parakstu iesniedzams obligāti klātienē – Latvijas Ārstu biedrībā, Skolas ielā 3, Rīgā (1.stāvā – sekretariātā).

3) Paralēli, iesniedzot deklarāciju un dokumentus LĀB, ārstam/zobārstam ir jāaizpilda verifikācijas anketa (lejuplādēt – šeit) un jānosūta Ukrainas Veselības ministrijai uz e-pastu moz@moz.gov.ua (informācija aktualizēta 12.09.2022.).

Atļauja īslaicīgai darbībai Latvijā tiek izsniegta uz vienu gadu.

Pēc atļaujas īslaicīgai darbībai Latvijā saņemšanas ārstniecības personas strādā attiecīgajā specialitātē sertificēta speciālista vadībā, kura darba stāžs attiecīgajā specialitātē pēc ārstniecības personas sertifikāta iegūšanas ir ne mazāks kā pieci gadi.

Veselības inspekcija ir galvenā koordinējošā institūcija visām ārstniecības personām, kur piesakās arī darba devēji, kam ir iespēja pieņemt darbā Ukrainas ārstus. Zobārstu asociācija koordinē darba devējus – zobārstu prakses.
Veselības inspekcijas e-pasta adrese: vi@vi.gov.lv
Zobārstu asociācijas e-pasta adrese: info@lza-zobi.lv

Pilnībā aizpildītu Deklarācijas oriģinālu, kā arī sagatavotus visus nepieciešamos dokumentus iespējams iesniegt LĀB Skolas ielā 3, 1.stāvā (sekretariātā) LĀB darba laikā.

Aicinām aizpildīt deklarāciju Jūsu iespēju robežās.
Ja nepieciešama palīdzība deklarācijas aizpildīšanā vai rodas kādi jautājumi, lūdzu sazināties pa tālr. +371 20276668 vai e-pastā ua@arstubiedriba.lv