Skip to content

Biežāk uzdotie jautājumi (TIP)

1. Kuri pasākumi ir jāsaskaņo ar Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas Padomi (turpmāk – LĀB SP)?
Tālākizglītības punktu (TIP) piešķiršanas un apstiprināšanas kārtību nosaka MK not. Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” (spēkā no 2013.gada 3.janvāra). Šo noteikumu 5. pielikumā ir uzskaitīti pasākumu veidi, kad ir un kad nav nepieciešams saskaņojums ar LĀB SP.

2. Kā tiek aprēķināti TIP?
1 TIP ir par 1 akadēmisko stundu, kas ir 45 min. Maksimālais TIP skaits dienā ir 8 TIP, kas atbilst 360 min. Izņēmums ir LĀB starpdisciplinārās konferences, par kurām tiek piešķirti 12 TIP.

3. Pēc kāda principa tiek piešķirti TIP?
Saskaņā ar MK not. Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” 55. punktu “Lēmumu par profesionālās kvalifikācijas neformālā tālākizglītības pasākuma apstiprināšanu sertifikācijas padome pieņem, ja:
55.1. medicīniskie priekšlasījumi atbilst uz pierādījumiem balstītas medicīnas principiem;
55.2. medicīnisko priekšlasījumu lektori ir apmācīttiesīgas ārstniecības personas.”
Ja lektors nav apmācīttiesīgs, tad ir jābūt mācībspēkam izglītības iestādē, kurā ir medicīnas fakultāte.
Ja lektors nav ārsts, bet ir ārstniecības persona, ārstniecības atbalsta persona, māsa vai farmaceits, un viņa lekciju apstiprina kā ārstiem nepieciešamu un svarīgu, tad lektoram ir jābūt apmācīttiesīgā statusā savas nozares biedrībā: Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizāciju Savienība, Latvijas Māsu asociācija, Latvijas Farmaceitu biedrība.

4. Kad ir LĀB SP sēdes?
LĀB SP sēdes notiek katra mēneša pirmajās otrdienās. Kā izņēmumi ir katra gada jūlija, augusta, septembra, oktobra sēdes, kad tās tiek saskaņotas ar rezidentūras beigu pārbaudījumu eksāmena laikiem.

5. No kura brīža ir spēkā LĀB SP apstiprinājums un cik ilgi?
Saskaņā ar LĀB SP 03.02.2021. lēmumu: “lēmums stājas spēkā no pirmā pasākuma norises brīža, bet ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc Sertifikācijas padomes sēdes lēmuma, nosakot 2 gadu termiņu. Ja organizētājs vēlas pagarināt pasākuma norisi, pagarinājums ir iespējams uz vienu gadu, iesniedzot autora piekrišanu.”

6. Vai var atkārtoti pasākumu saskaņot?
Ja pasākuma organizētājs konstatē, ka pasākumu apmeklē liels skaits klausītāju un pasākuma tēma nav zaudējusi savu aktualitāti, ir iespējas vēlreiz saskaņot pasākumu uz 1 gadu. Šādā gadījumā pasākums ir atkārtoti jāsaskaņo ar mērķauditorijas asociāciju un jāsaskaņo ar lektoriem. Iesniegumā jānorāda LĀB SP iepriekš piešķirto TIP Nr. un jāpievieno lektoru piekrišana, un tad elektroniski jāiesniedz LĀB SP izskatīšanai.

7. Vai TIP, kas ir saskaņoti ar LĀB SP, der tikai ārstiem?
LĀB SP apstiprina TIP ārstiem, Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizāciju Savienība (LĀPPOS) apstiprina TIP ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām, Latvijas Māsu asociācija apstiprina TIP māsām, savukārt Latvijas Farmaceitu biedrība apstiprina TIP farmaceitiem.
Atbilstoši savstarpēji starp LĀB un LĀPPOS noslēgtajam sadarbības līgumam*, LĀB apstiprinātos punktus resertifikācijā ņem vērā arī LĀPPOS.

Saskaņā ar LĀB un LĀPPOS noslēgto vienošanos par sadarbību*, LĀPPOS Sertifikācijas Padome, pieņemot lēmumu par funkcionālo speciālistu, funkcionālo speciālistu asistentu, ārsta palīgu, radiologa asistentu, radiogrāferu, masieru, kosmētiķu, laborantu, podologu, skaistumkopšanas speciālistu (kosmetoloģijā) un zobu tehniķu resertifikāciju, ņems vērā tālākizglītības punktus, ko funkcionālie speciālisti, funkcionālo speciālistu asistenti, ārsta palīgi, radiologa asistenti, radiogrāferi, masieri, kosmētiķi, laboranti, podologi, skaistumkopšanas speciālisti (kosmetoloģijā) un zobu tehniķi ieguvuši, apmeklējot tādus LĀB rīkotos pasākumus klātienē, vai, izmantojot interneta vietni www.kursiarstiem.lv ,  ja šos pasākumus būs apstiprinājusi LĀB Sertifikācijas Padome, vai arī tie tiks piešķirti 2012.gada 18.decembra MK noteikumu Nr. 943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” noteiktajā kārtībā. Savukārt LĀB Sertifikācijas Padome, pieņemot lēmumu par ārstu un zobārstu resertifikāciju, ņems vērā tālākizglītības punktus, ko ārsti un zobārsti ieguvuši, apmeklējot LĀPPOS rīkotos pasākumus. Arī šajā gadījumā punkti tiks ņemti vērā, ja pasākumus  būs apstiprinājusi LĀPPOS Sertifikācijas Padome.
(*Informācija atjaunota 20.05.2024.)

8. Ja ir ārzemju lektors, kā notiek TIP saskaņošana?
Ja pasākumā, kas notiek svešvalodā, kā lektori ir pieaicināti ārvalstu speciālisti, pasākums ir kvalificējams kā starptautisks pasākums. Līdz ar to, pamatojoties uz 18.12.2012. MK noteikumu Nr. 943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” 5.pielikuma 5.punktu, LĀB saskaņojums šādam pasākumam nav nepieciešams. Iesakām šādus pasākumus saskaņot ar mērķauditorijas asociāciju.

Ja ir tāds pasākums, kur 1 lektors ir no ārzemēm un citi lektori ir no Latvijas un viss pasākums notiek latviešu valodā, tad ir nepieciešams iesūtīt ārzemju lektora CV angļu valodā un latviešu valodā. Lai ņemtu vērā ārzemju lektora lekciju un tiktu par to piešķirti TIP, ārzemju lektoram ir jābūt sava valstī mācībspēkam izglītības iestādē, kurā ir medicīnas fakultāte.

9. Ja pasākums ir starptautisks, vai ir nepieciešams apstiprinājums no LĀB SP?
Starptautiskos pasākumus (kongresi, konferences, simpozijas, semināri u.c), pamatojoties uz 18.12.2012. MK noteikumu Nr. 943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” 5.pielikuma 5.punktu, nav jāapstiprina LĀB SP sēdē.

10. Ja pasākums ir starptautisks, kā tiek piešķirti TIP?
TIP tiek noteikti pēc uzskaitīto aktivitāšu pielīdzināšanas principa, t.i., 1 TIP ir par 1 akadēmisko stundu.

11. Kāda informācija jānorāda apliecībā par pasākuma apmeklēšanu?
Apliecības izdod gan pasākuma apmeklētājiem, gan lektoriem. Par to atbild pasākuma organizators. Apliecībās iesakām norādīt:
– pasākuma organizatora nosaukumu,
– pasākuma pilnu nosaukumu,
– datumu un vietu,
– ārsta vārdu, uzvārdu un personas kodu,
– piešķirto TIP skaitu*,
– LĀB SP apstiprinājuma lēmuma Nr.**,
– Organizatora paraksts vai arī norādīt, ka “Šis dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”
– apliecības izdošanas datumu.

* Ja TIP tiek noteikti pēc uzskaitīto aktivitāšu pielīdzināšanas principa, tad jānorāda arī pasākuma ilgums minūtēs.
** Ja nav nepieciešams LĀB SP apstiprinājums, tad var atsaukties uz MK noteikumu attiecīgo 5.pielikuma punktu: “Saskaņā ar MK not. Nr. 943 „Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” 5.pielikuma 5.punktu (piemēram).

12. Ja pasākums ir jau LĀB SP apstiprināts, bet pasākumā ir kādas izmaiņas, kā rīkoties?
Par jebkurām izmaiņām ir jāinformē LĀB SP, uzrakstot iesniegumu. Iesniegumā jānorāda pasākuma apstiprinājuma Nr. un kas ir mainījies. Pamatojoties uz iesniegumu, LĀB SP lems par izmaiņām.

13. Ja pasākums notiek gan klātienē, gan tiek ierakstīts un vēlāk video formātā pieejams ilgāku laiku, vai der viens apstiprinājums?
Ņemot vērā, ka ieraksta laiks var atšķirties no klātienes pasākuma ilguma, iesakām vispirms saskaņot klātienes pasākumu. Un tad, kad video ieraksts ir apstrādāts, saskaņot ar LĀB SP šī ieraksta publicēšanu, iesniedzot jaunu pieteikumu.

14. Vai var iesniegt elektroniski parakstītu saskaņojumu ar mērķauditorijas asociāciju?
Pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus, kas ir noformēti atbilstoši likumdošanai. Tātad, lai dokuments juridiski būtu spēkā, abām pusēm vienojoties, tas ir jāparaksta vai nu tikai elektroniski, vai tikai pašrocīgi (Elektroniska dokumentu likuma 3. pants).
LĀB elektroniskajā sistēmā var pievienot elektroniski parakstītus dokumentus, edoc formātā.

Informācija atjaunota: 20.05.2024.