Skip to content

Privātuma politika

     Latvijas Ārstu biedrības privātuma politika

Esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. Mūsu darbība notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Lūdzam iepazīties ar mūsu Privātuma politikas principiem.

Kādus personas datus mēs apstrādājam?
Kā mēs izmantojam personas datus?
Kā mēs nododam personas datus?
Kā mēs uzglabājam personas datus?
Kā iegūt pieeju jūsu personas datiem?

Šis Latvijas Ārstu biedrības privātuma politikas dokuments ietver pamatprincipus, kā apstrādājam jūsu personas datus, kas nonāk mūsu rīcībā, kad jūs izmantojat Latvijas Ārstu biedrības pakalpojumus (piemēram, iesniedzot dokumentus sertifikācijai, resertifikācijai, apmeklējot Latvijas Ārstu biedrības rīkotās konferences u.tml.). Latvijas Ārstu biedrības sniegto pakalpojumu klāsts ir plašs, un privātuma politikas dokumentā tie visi tiek dēvēti par “Pakalpojumiem”.

Šajā dokumentā ir skaidrotas jūsu iespējas un tiesības attiecībā uz veidu, kādā mēs izmantojam informāciju par jums. Gadījumā, ja jūs nepiekrītat šīs privātuma politikas noteikumiem, jums ir tiesības neizmantot mūsu Pakalpojumus. Jebkurā laikā jums ir iespējas atteikties no mūsu sniegtajiem Pakalpojumiem, rakstveidā mums par to paziņojot.

Kādus personas datus mēs apstrādājam?

Personas dati ir jebkura informācija, ko iespējams saistīt ar noteiktu personu. Tie var būt identifikācijas dati, piemēram, jūsu vārds, uzvārds, kontaktinformācija.

Ārstniecības personas sertifikāti. Atbilstoši Ārstniecības likuma 29. panta otrās daļas 1. punktā, kā arī 2012. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” 3. punktā noteiktajam, Latvijas Ārstu biedrība veic ārstu un zobārstu sertifikāciju. Mēs saņemam informāciju par sertifikātiem, kad jūs iesniedzat dokumentus sertifikācijai/resertifikācijai. Prasītos datus jūs sniedzat saskaņā ar 2012. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”. Dati tiek izmantoti, lai izveidotu jūsu sertifikātu un informētu jūs par tā izgatavošanu.

Tālākizglītības punkti. Saskaņā ar 2012. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” 52.1. punktā noteikto resertifikācijai ir nepieciešams saņemt tālākizglītības punktus. Atbilstoši minēto MK noteikumu prasībām, piesakot tālākizglītības punktus, jūs iesniedzat informāciju, ko mēs izmantojam informācijas apstrādei un lēmuma pieņemšanai. Sniegtā kontaktinformācija tiek izmantota atbildes sniegšanai par Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas padomes lēmumu. Informācija par apstiprinātajiem pasākumiem ir publiski pieejama.

Žurnālu „Latvijas Ārsts” un „Ārsts.lv” abonēšana. Aizpildot abonēšanas anketu un nosūtot to mums, jūs sniedzat mums savus datus – vārdu, uzvārdu, piegādes adresi, maksājuma informāciju un kontaktinformāciju. Šie dati tiek izmantoti maksājuma apstrādāšanai un abonēto žurnālu nosūtīšanai.

Latvijas Ārstu biedrības organizētie vai atbalstītie tālākizglītības pasākumi. Reģistrējoties pasākumiem, jūs sniedzat savus datus – vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, specialitāti. Atbilstoši jūsu sniegtajai informācijai mēs veidojam jūsu profilu Latvijas Ārstu biedrības informatīvajā sistēmā.

Latvijas Ārstu biedrības tālākizglītības pasākuma (atbalstīta vai organizēta) dalībnieka profils Latvijas Ārstu biedrības informatīvajā sistēmā. Tajā tiek uzkrāta informācija par tiem pasākumiem, kurus apmeklējat, izmantojot Latvijas Ārstu biedrības tālākizglītības karti. Informācija par pasākumiem sevī ietver datumu, nosaukumu, reģistrēšanās laikus, piešķirto punktu skaitu un izsniegto apliecību, kā arī statusu, kādā piedalījāties pasākumā. Šie dati tiek izmantoti resertifikācijas anketas aizpildīšanai. Informācija par pasākumiem tiek saņemta arī no citiem pasākumu rīkotājiem, ja vien jūs šajos pasākumos izmantojat Latvijas Ārstu biedrības tālākizglītības karti.

Latvijas Ārstu biedrības tālākizglītības pasākuma karte. Piesakoties kartes saņemšanai vai atjaunošanai, jūs sniedzat savus datus – vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, specialitāti, fotogrāfiju. Atbilstoši jūsu sniegtajai informācijai mēs veidojam jūsu profilu Latvijas Ārstu biedrības informatīvajā sistēmā un izgatavojam jums karti.

Maksājumu informācija. Mēs saņemam datus, kad jūs veicat maksājumus par mūsu Pakalpojumiem.

Publikācijas. Iesniedzot rakstus, mēs apstrādājam informāciju (vārds, uzvārds, kontaktinformācija) par autoriem.

Kā mēs izmantojam personas datus?

Personas datu apstrāde ir droša un tiek veikta atbilstoši likuma prasībām.

 • Dati tiek godīgi un likumīgi apstrādāti.
 • Datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem.
 • Dati ir adekvāti (ne pārmērīgi).
 • Dati ir precīzi.
 • Dati netiek glabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams.
 • Dati tiek apstrādāti saskaņā ar jūsu tiesībām.
 • Dati ir drošībā.
 • Dati netiek pārsūtīti uz citām organizācijām, iestādēm vai ārvalstīm bez drošas adekvātas aizsardzības.

Tas, kā mēs izmantojam apkopoto informāciju, ir atkarīgs no Pakalpojuma daļas, kuru jūs izmantojat. Datu apstrādes pamatojums atšķiras dažādiem Pakalpojumiem. Latvijas Ārstu biedrība nodrošina sertificēto ārstu reģistra uzturēšanu un datu drošību, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā deleģēto valsts funkciju īstenošanai.

Jūsu e-pasta adreses tiek izmantotas, lai personiski informētu jūs par Latvijas Ārstu biedrības tālākizglītības iespējām un pasākumiem, kā arī lai veiktu ārstu aptaujas, kuru rezultāti ir nepieciešami Latvijas Ārstu biedrības statūtos noteikto mērķu sasniegšanai, uzdevumu izpildei, tai skaitā arī ārstu leģitīmo interešu aizstāvēšanai. Atsevišķiem mērķiem, tādiem kā komerciāla paziņojuma nosūtīšanai, tiek prasīta jūsu piekrišana.

Latvijas Ārstu biedrība organizē tālākizglītības pasākumus, par kuru apmeklējumiem tiek izsniegtas attiecīgas apliecības. Uzkrātie tālākizglītības punkti tiek uzglabāti Latvijas Ārstu biedrības sistēmā, kas ir nepieciešams ārstu leģitīmo interešu aizstāvēšanai.

Datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem. Piekrītot jūsu personas datu izmantošanai konkrētam mērķim, jums ir tiesības jebkurā brīdī mainīt viedokli un piekrišanu atsaukt, taču tas neietekmēs apstrādi, kas jau būs veikta. Ja mēs izmantojam jūsu personas datus, pamatojoties uz likumīgām interesēm, jums ir tiesības iebilst pret šo datu apstrādi, lai gan dažos gadījumos tas var nozīmēt, ka Pakalpojums jums vairs nebūs pieejams.

Kā mēs nododam personas datus?

Mums rūp jūsu privātums, tāpēc jūsu personas dati nekādā gadījumā netiks izpausti vai pārdoti trešajām personām mērķiem, kas nav minēti šajā politikā. Sertifikācijas dati tiek apstrādāti tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un var tikt nodoti Veselības ministrijai. Dati var tikt izsniegti tiesībsargājošām iestādēm, pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas pieprasījumu. Vienlaikus mēs informējam jūs, ka mums ir pienākums izpaust klientu informāciju tiesībsargājošajām iestādēm, ja ir radušās aizdomas par noziedzīgu darbību.

Kā mēs uzglabājam personas datus?

Datu apstrādes ģeogrāfiskā atrašanās vieta. Personas dati tiek apstrādāti Latvijā. Fizisko dokumentu apstrāde notiek Rīgā, Skolas ielā 3. Elektroniskā datu apstrāde notiek tikai Latvijas teritorijā, speciālos datu apstrādes centros. Ir veikti vairāki tehniski pasākumi personas datu drošības nodrošināšanai.

Personas dati tiek apstrādāti Latvijā un netiek nosūtīti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas. Latvijas Ārstu biedrība veic saprātīgus pasākumus, lai saglabātu personas datu pareizību, precizitāti, kā arī lai nodrošinātu datu drošību. Šiem mērķiem mēs izmantojam dažādas mūsdienu tehnoloģijas un drošības programmas dažādos līmeņos.

Datu glabāšanas periods. Personas datu glabāšanas periods var būt atšķirīgs dažādiem informācijas tipiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pēc noteikta laika perioda dati tiek dzēsti vai anonimizēti, ja tas ir iespējams. Pretējā gadījumā (piemēram, informācija tiek glabāta rezerves kopijās) tiek nodrošināta papildu datu drošība un izolācija no citam darbībām, līdz tā netiks likvidēta.

Kā iegūt pieeju jūsu personas datiem?

Jums ir noteiktas tiesības saistībā uz jūsu personas datu apstrādi, daļa no jūsu personas datiem ir jums pieejama elektroniski Latvijas Ārstu biedrības informatīvajā sistēmā.

Jums ir tiesības:

 • pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
 • iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu izmantošana ir pamatota ar leģitīmām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem, piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai vai dalībai aptaujās;
 • prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, un ja jūs atsaucat savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošiem pienākumiem;
 • ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad Latvijas Ārstu biedrība izvērtē, vai personai ir tiesības uz savu datu dzēšanu;
 • atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei, rakstveidā par to informējot mūs;
 • saņemt savus personas datus, ko esat sniedzis un kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanas un/vai līguma izpildi, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam Pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

Ja jūs vēlaties izmantot savas tiesības vai arī jums rodas jautājumi par datu aizsardzību, jūs varat sazināties ar mums, izmantojot e-pastu lab@arstubiedrība.lv vai sazinoties ar mūsu personas datu aizsardzības speciālistu datuaizsardziba@arstubiedriba.lv.

Ja jūs neesat apmierināts ar mūsu piedāvātajiem risinājumiem vai mēs, jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).