Skip to content

Apmācīttiesības

1. Aizpildiet anketu
2. Nogādājiet to LĀB birojā (pie Madaras Bērantes 102. kab.)
3. Komisija atbildi sniegs uz Jūsu norādīto e-pasta adresi

  Ārstniecības personas pieteikuma anketa apmācīttiesīga ārsta satusa iegūšanai_

 

Latvijas Ārstu biedrības Izglītības komisijas nolikums

Apstiprināts ar

  1. gada 21. novembra

Latvijas Ārstu biedrības

biedru sapulces lēmumu,

Prot. Nr. ____________

Latvijas Ārstu biedrības (turpmāk – LĀB) biedru sapulce,

A. Ņemot vērā Ārstniecības likuma 33. panta otrajā daļā ietverto deleģējumu LĀB apstiprināt to ārstu un zobārstu (turpmāk – Apmācīttiesīgās ārstniecības personas) sarakstus, kuriem ir tiesības ārstniecības iestādēs veikt izglītojamo un ārstniecības personu apmācību,

B. Tā kā atbilstoši likumam “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” un saskaņā ar likumu izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem LĀB noteikta kā institūcija, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības ārsta un zobārsta profesijās un šo profesiju specialitātēs, un tādējādi LĀB ir deleģēti valsts pārvaldes uzdevumi profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā,

C. Tā kā ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšana ietver pretendentu iesniegto dokumentu, pretendentu iegūtās izglītības un profesionālās pieredzes vērtēšanu, kas prasa profesionālu izvērtēšanu, un tā kā LĀB profesionālo institūciju Izglītības komisiju veido dažādu ārsta un zobārsta specialitāšu augsti kvalificēti profesionāļi ar īpašu pieredzi izglītības un apmācības jomā,

D. Ņemot vērā, ka LĀB ir noslēgtas vienošanās ar universitātēm par pretendentu iegūtās izglītības satura un apjoma salīdzināšanu un zināšanu pārbaudes organizēšanu, kuras ietvaros universitātes izdod atzinumu par pretendenta ārvalstī iegūtās izglītības satura un apjoma izvērtēšanu, un šo atzinumu LĀB ir tiesības izmantot lēmuma sastādīšanai un motivācijai,

E. Tā kā viens no LĀB statūtos noteiktajiem mērķiem ir ārstu kvalifikācijas pastāvīga pilnveidošana un LĀB statūtos noteiktie uzdevumi cita starpā ir veicināt medicīnas izglītības sistēmas pilnveidošanu, veicināt ārstu kvalifikācijas celšanu un profesionālo zināšanu pilnveidošanu, veikt ārzemju ārstu un zobārstu profesionālās kvalifikācijas atbilstības novērtēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī veikt un atbalstīt sabiedrības izglītošanu veselības un medicīnas jautājumos,

saskaņā ar LĀB statūtu 4.2.5. punktu ir apstiprinājusi LĀB Izglītības komisijas nolikumu:

I. Vispārīgie noteikumi
1. Izglītības komisija (turpmāk tekstā – Komisija) ir LĀB izveidota profesionālā institūcija, kura:

1.1. normatīvajos aktos un Nolikumā noteiktajā kārtībā izstrādā un apstiprina obligātās prasības Apmācīttiesīgās ārstniecības personas statusa piešķiršanai, apstiprina un groza Apmācīttiesīgo ārstniecības personu sarakstu (turpmāk – Saraksts);

1.2. normatīvajos aktos un Nolikumā noteiktajā kārtībā izpilda LĀB deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā;

1.3. izpilda citus uzdevumus, kas saistīti ar medicīnas izglītības sistēmas pilnveidošanu, ārstu kvalifikācijas celšanu un profesionālo zināšanu pilnveidošanu un sabiedrības izglītošanu veselības un medicīnas jautājumos.
2. Komisija savā darbībā ievēro un pilda Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumus, LĀB statūtus, LĀB biedru sapulču lēmumus, LĀB valdes lēmumus un Nolikumu.

3. Komisijas darbība un lēmumi attiecas uz visu specialitāšu ārstiem un zobārstiem.

4. Komisija darbojas un lēmumus pieņem patstāvīgi. Komisijas lēmumus var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

II.Komisijas uzdevumi, tiesības un pienākumi Apmācīttiesīgo ārstniecības personu noteikšanas jomā
5. Komisijas uzdevumi Apmācīttiesīgo ārstniecības personu noteikšanas jomā ir:

5.1. izstrādāt  un apstiprināt obligātās prasības Apmācīttiesīgās ārstniecības personas statusa piešķiršanai un iekļaušanai Sarakstā, kā arī sagatavot Sarakstu publicēšanai datu bāzē;

5.2. sadarboties ar ārstu profesionālo asociāciju valdēm un ārstniecības iestādēm Apmācīttiesīgo ārstniecības personu noteikšanas jomā;

5.3. regulāri izskatīt un izlemt pieteikumus par Apmācīttiesīgās ārstniecības personas statusa piešķiršanu un iekļaušanu Sarakstā;

5.4. regulāri aktualizēt Sarakstu datu bāzē LĀB mājas lapā www.arstubiedriba.lv.

6. Komisija izskata ārstniecības personu pieteikumus par Apmācīttiesīgās ārstniecības personas statusa piešķiršanu un iekļaušanu Sarakstā. Pieteikumu pretendents iesniedz, aizpildot LĀB mājas lapā www.arstubiedriba.lv pieejamo anketu, norādot tajā prasīto informāciju un pievienojot nepieciešamos pamatojošos dokumentus.

7. Komisija 1 (viena) mēneša laikā izskata pieteikumu un pieņem lēmumu par Apmācīttiesīgās ārstniecības personas statusa piešķiršanu un iekļaušanu Sarakstā attiecīgajā specialitātē vai ārstnieciskajā un diagnostiskajā metodē. Ja pieņemts lēmums par atteikumu iekļaut Sarakstā, Komisija to nosūta  pieteikuma iesniedzējam, pamatojot pieņemto lēmumu. Ja Apmācīttiesīgās ārstniecības personas statusa pretendents neatbilst kādam no Nolikuma 8. punktā noteiktajiem kritērijiem, Pretendentam izsniegtajā attiecīgās specialitātes profesionālās asociācijas valdes rekomendācijā jānorāda motivācija Apmācīttiesīgās ārstniecības personas statusa piešķiršanas nepieciešamībai un apstākļi, kāpēc pretendents neatbilst attiecīgajam kritērijam.

8. Komisija pieņem lēmumu par Apmācīttiesīgās ārstniecības personas statusa piešķiršanu un iekļaušanu Sarakstā, ja pieteikumu iesniegusī ārstniecības persona atbilst šādiem kritērijiem:

8.1. ārstniecības persona ir vismaz 1 (vienu) reizi resertificēta atbilstošajā ārsta vai zobārsta specialitātē vai ārstnieciskajā un diagnostiskajā metodē un tās sertifikāts atbilstošajā ārsta vai zobārsta specialitātē vai ārstnieciskajā un diagnostiskajā metodē ir spēkā esošs;

8.2. ārstniecības persona strādā veselības aprūpes vai citā iestādē, kurā ir attiecīgās specialitātes izglītības programmai atbilstoša profila darbība, un ārstnieciskās darbības gadījumā arī atbilstošas diagnostikas un ārstēšanas iespējas;

8.3. ārstniecības persona ir saņēmusi attiecīgās specialitātes profesionālās asociācijas valdes rekomendāciju (pievienojama pieteikumam);

8.4. pret ārsta darbu nav bijušas pamatotas pretenzijas attiecīgajai profesionālajai asociācijai, LĀB Aroda tiesai vai LĀB Ētikas komisijai;

8.5. ārstniecības personai ir publikācijas par medicīnas teorētiskiem un praktiskiem jautājumiem profesionālajos izdevumos un plašsaziņas līdzekļos;

8.6. ārstniecības persona ar priekšlasījumiem regulāri piedalās profesionālo asociāciju sēdēs, LĀB konferencēs, ārstniecības iestādes klīniskajās sēdēs.

9. Lēmumu par atteikumu piešķirt Apmācīttiesīgās ārstniecības personas statusu un iekļaut Sarakstā Komisija var pieņemt šādos gadījumos:

9.1. ja ārstniecības persona neatbilst Nolikumā noteiktajiem kritērijiem;

9.2. ja par ārstniecības personu iesniegta nepatiesa informācija;

9.3. ja attiecīgās specialitātes profesionālā asociācija Komisijai ir iesniegusi motivētus iebildumus pret Apmācīttiesīgās ārstniecības personas statusa piešķiršanu ārstniecības personai un tās iekļaušanu Sarakstā;

9.4. ja LĀB Sertifikācijas padome, LĀB Aroda tiesa vai LĀB Ētikas komisija Komisijai ir iesniegusi motivētus iebildumus pret Apmācīttiesīgās ārstniecības personas statusa piešķiršanu ārstniecības personai un tās iekļaušanu Sarakstā.

 III. Komisijas uzdevumi, tiesības un pienākumi profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā
10. Komisija izpilda LĀB deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu – ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, tās pretendentiem piemērojot:

10.1. speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu – ārstiem un zobārstiem no Eiropas Ekonomiskās Zonas valstīm (EEZ);

10.2. atzīšanu īslaicīgo pakalpojumu sniegšanai – ārstiem un zobārstiem no Eiropas Ekonomiskās Zonas valstīm (EEZ);

10.3. vispārīgo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu – ārstiem un zobārstiem ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas valstīm (EEZ) un tiem ārstiem un zobārstiem no Eiropas Ekonomiskās Zonas valstīm (EEZ), kuru profesionālā kvalifikācija neatbilst speciālās atzīšanas noteikumiem.

11.Izglītības komisijas darba jautājumus ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā sagatavo LĀB biroja eksperts profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jautājumos (turpmāk – Eksperts). LĀB lēmumus par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un par Īslaicīgās praktizēšanas apliecības izsniegšanu paraksta Izglītības komisijas priekšsēdētājs un LĀB prezidents vai viceprezidents.

12. Eksperts apkopo iesniegtos dokumentus, sagatavo Izglītības komisijas darba kārtību profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, izsūta atbilstošo informāciju Izglītības komisijas locekļiem, sagatavo Izglītības komisijas lēmumu un starplēmumu projektus profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, kā arī piedalās Izglītības komisijas sēdēs ar padomdevēja tiesībām, ja tiek izskatīti ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomu saistīti jautājumi.

13. Attiecībā uz speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu – ārstiem un zobārstiem no Eiropas Ekonomiskās Zonas valstīm (EEZ) tiek piemēroti šādi noteikumi:

13.1. Profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārstiem un zobārstiem no EEZ valstīm tiek piemērota speciālā profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēma, kas pamatojas uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” noteikumiem.

13.2. Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pretendents likumā noteiktos dokumentus iesniedz Akadēmiskās informācijas centram, kur tiek veikta dokumentu pārbaude un tiek izsniegta “Izziņa par pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām”, un izziņa kopā ar pretendenta dokumentiem tiek nodota LĀB lēmuma pieņemšanai.

13.3. Pēc dokumentu saņemšanas no Akadēmiskās informācijas centra, Eksperts veic saņemto dokumentu pārbaudi un sagatavo Izglītības komisijas lēmuma projektu par pretendenta profesionālās kvalifikācijas atzīšanu vai atteikumu atzīt pretendenta profesionālo kvalifikāciju.

13.4. Lēmumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu vai par atteikumu atzīt profesionālo kvalifikāciju Izglītības komisija pieņem komisijas sēdē vai ar elektronisku balsojumu, lai ievērotu lēmuma pieņemšanas termiņu.

13.5. Ja Izglītības komisija pieņēmusi lēmumu atzīt pretendenta profesionālo kvalifikāciju, Eksperts pretendentam izsniedz lēmumu un Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību. Lēmumā papildus norāda, ka tiesības strādāt ārsta vai zobārsta profesijā pretendentam ir tikai pēc reģistrācijas ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un ka pie reģistrācijas Veselības inspekcijā pretendentam būs jāiesniedz arī valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments.

13.6. Ja pretendenta profesionālā kvalifikācija atzīta ne tikai ārsta vai zobārsta profesijā, bet arī specialitātē, Eksperts informē pretendentu, ka pēc reģistrācijas Veselības inspekcijā ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā pretendentam atkārtoti jāvēršas LĀB, jāiesniedz informācija par reģistrācijas faktu un jāaizpilda sertifikācijas lapas I. daļa atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” 2. pielikuma noteikumiem.

13.7. Ja pretendentam ir atzīta profesionālā kvalifikācija kādā no ārsta profesijas specialitātēm vai zobārsta specialitātē, vai kādā no zobārsta apakšspecialitātēm, Eksperts pēc informācijas saņemšanas par pretendenta reģistrāciju ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un pēc aizpildītās sertifikācijas lapas saņemšanas no pretendenta par kvalifikācijas atzīšanu elektroniskā pasta sūtījumā informē Sertifikācijas padomi un pretendenta specialitātei atbilstošo sertifikācijas komisiju. Pēc LĀB Sertifikācijas padomes lēmuma pieņemšanas pretendentam izsniedzams arī ārstniecības personas sertifikāts specialitātē, kurā ir atzīta profesionālā kvalifikācija.

14. Attiecībā uz atzīšanu īslaicīgo pakalpojumu sniegšanai ārstiem un zobārstiem no Eiropas Ekonomiskās Zonas valstīm (EEZ) tiek piemēroti šādi noteikumi:

14.1. Ārsti un zobārsti no EEZ valstīm profesionālos pakalpojumus var sniegt īslaicīgi, ja ārsts vai zobārsts veic pastāvīgu profesionālo darbību savā mītnes valstī un Latvijā paredz tikai īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu (ierobežota ilguma, biežuma un apjoma ziņā). Īslaicīgās praktizēšanas apliecību var saņemt uz vienu gadu.

14.2. Pēc visu likumā noteikto dokumentu saņemšanas no pretendenta, Eksperts veic dokumentu pārbaudi un sazinās ar pretendenta mītnes valsts atbildīgajām institūcijām, lai pārbaudītu iesniegtās informācijas patiesumu. Pēc pārbaudes veikšanas Eksperts informāciju par pretendentu nodod Izglītības komisijai lēmuma pieņemšanai par Īslaicīgās praktizēšanas apliecības piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt Īslaicīgās praktizēšanas apliecību.

14.3. Lēmumu par Īslaicīgās praktizēšanas apliecības piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt Īslaicīgās praktizēšanas apliecību Izglītības komisija pieņem komisijas sēdē vai ar elektronisku balsojumu, lai ievērotu lēmuma pieņemšanas termiņu.

14.4. Ja pretendentam piešķirta Īslaicīgās praktizēšanas apliecība, Eksperts par Izglītības komisijas pieņemto lēmumu elektroniskā pasta sūtījumā informē pretendenta specialitātei atbilstošo sertifikācijas komisiju.

15. Attiecībā uz vispārīgo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu – ārstiem un zobārstiem ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas valstīm (EEZ) un tiem ārstiem un zobārstiem no Eiropas Ekonomiskās Zonas valstīm (EEZ), kuru profesionālā kvalifikācija neatbilst speciālās atzīšanas noteikumiem, profesionālās kvalifikācijas atzīšana tiek veikta divos etapos – vispirms ārsta vai zobārsta profesijā un pēc tam atbilstoši atsevišķam iesniegumam atbilstošajā specialitātē – atbilstoši likumam “Par reglamentētajām profesijām un profesionālo kvalifikāciju atzīšanu” šādā kārtībā:

15.1. Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pretendents likumā noteiktos dokumentus iesniedz Akadēmiskās informācijas centram, kur tiek veikta dokumentu pārbaude un tiek izsniegta “Izziņa par pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām”, un izziņa kopā ar pretendenta dokumentiem tiek nodota LĀB lēmuma pieņemšanai.

15.2. Pēc dokumentu saņemšanas no Akadēmiskās informācijas centra Eksperts veic saņemto dokumentu pārbaudi un sagatavo Izglītības komisijas lēmuma projektu par pretendenta profesionālās kvalifikācijas atzīšanu vai starplēmuma projektu par pretendenta iesniegto dokumentu nosūtīšanu Rīgas Stradiņa universitātei vai Latvijas Universitātei pretendenta iegūtās izglītības satura un apjoma izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. Izglītības komisija pieņem attiecīgo lēmumu vai starplēmumu.

15.3. Pēc universitātes atzinuma saņemšanas Eksperts sagatavo Izglītības komisijas lēmuma projektu par nepieciešamo papildmācību saturu un apjomu un tiesībām pēc tam kārtot zināšanu pārbaudi vai par tiesībām uzreiz kārtot zināšanu pārbaudi, un Izglītības komisija pieņem atbilstošu lēmumu.

15.4. Pēc universitātes izziņas saņemšanas par to, ka pretendents ir sekmīgi nokārtojis zināšanu pārbaudi ārsta profesijā vai zobārsta profesijā, Eksperts sagatavo Izglītības komisijas lēmuma projektu par pretendenta profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

15.5. Lēmumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu vai par atteikumu atzīt profesionālo kvalifikāciju Izglītības komisija pieņem komisijas sēdē vai ar elektronisku balsojumu, lai ievērotu lēmuma pieņemšanas termiņu.

15.6. Ja Izglītības komisija pieņēmusi lēmumu atzīt pretendenta profesionālo kvalifikāciju, Eksperts pretendentam izsniedz lēmumu un Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību. Lēmumā papildus norāda, ka tiesības strādāt ārsta vai zobārsta profesijā pretendentam ir tikai pēc reģistrācijas ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un ka pie reģistrācijas Veselības inspekcijā pretendentam būs jāiesniedz arī valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments.

15.7. Ja pretendents ir lūdzis kvalifikācijas atzīšanu kādā no ārsta profesijas specialitātēm vai zobārsta pamatspecialitātē, vai kādā no zobārsta apakšspecialitātēm, profesionālās kvalifikācijas atzīšana tiek veikta nolikuma punktos 15.1. līdz 15.3. noteiktajā kārtībā, ievērojot šādus papildus noteikumus:

15.7.1. Pēc universitātes izziņas saņemšanas par to, ka pretendents ir sekmīgi nokārtojis zināšanu pārbaudi attiecīgajā specialitātē, pretendentam ir pienākums nokārtot sertifikāciju atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” prasībām. Universitātes izsniegtā izziņa par zināšanu pārbaudes nokārtošanu atbilstoši Apmācību tiesību komisijas lēmumam par nepieciešamo papildmācību saturu un apjomu un tiesībām pēc tam kārtot zināšanu pārbaudi vai par tiesībām uzreiz kārtot zināšanu pārbaudi pēc analoģijas pielīdzināma Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” 27.4. punktā noteiktajam izglītības dokumentam.

15.7.2. Izglītības komisijas lēmuma projektu par pretendenta profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Eksperts sagatavo tikai pēc tam, kad pieņemts lēmums par sertifikāta piešķiršanu pretendentam Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” noteiktajā kārtībā. Citos gadījumos Eksperts sagatavo Izglītības komisijas lēmuma projektu par atteikumu atzīt pretendenta profesionālo kvalifikāciju.

15.7.3. Vienlaicīgi ar lēmumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu pretendentam izsniedzams arī ārstniecības personas sertifikāts specialitātē, kurā ir atzīta profesionālā kvalifikācija.

IV.Komisijas struktūra un darbība

16. Komisiju 14 cilvēku sastāvā atklāti balsojot ievēl LĀB biedru sapulcē.

17. Komisijas locekļi no sava vidus atklāti balsojot ievēl:

17.1. priekšsēdētāju, kas vada komisijas darbu;

17.2. divus priekšsēdētāja biedrus.

18. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā Komisiju atbilstoši priekšsēdētāja norādījumiem vada viens no priekšsēdētāja biedriem.

19. Komisijas darbu nodrošina LĀB sekretariāts. Sekretariāta darbiniekiem nav balsstiesību komisijas lēmumu pieņemšanā.

20. Komisijas priekšsēdētājs vai, viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja biedrs, sasauc komisijas locekļus uz sēdi. Komisijas locekļus par kārtējās sēdes datumu, laiku un kārtību sekretariāts informē ne vēlāk kā 1 (vienu) nedēļu pirms tās norises, kā arī attiecīgu informāciju ievieto LĀB mājas lapā www.arstubiedriba.lv.

21. Komisijas kompetencē ietilpstošie jautājumi tiek risināti Komisijas sēdēs  pēc vajadzības, bet ne retāk kā 4 (četras) reizes gadā.

22. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no Komisijas locekļiem. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Komisija var lemt arī par aizklāta balsojuma nepieciešamību atsevišķā jautājumā. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

23. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, balsojumu organizējot rakstveidā vai elektroniskās saziņas veidā. Katram Komisijas loceklim ir pienākums paziņot LĀB sekretariātam elektroniskā pasta adresi, kurā viņš/viņa ir sasniedzams/-a.

24. Komisijas sēdes protokolē. Komisijas sēdes protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un sekretārs. Komisijas dokumentācija glabājama LĀB arhīvā 10 (desmit) gadus.

25. Ja Apmācīttiesīgas personas statusa pretendenta specialitātes profesionālā asociācija Komisijai ir iesniegusi motivētus iebildumus pret Apmācīttiesīgās ārstniecības personas statusa piešķiršanu ārstniecības personai un tās iekļaušanu Sarakstā, Komisija uzaicina profesionālās asociācijas pilnvarotu pārstāvi piedalīties Komisijas sēdē ar padomdevēja tiesībām. Ja vienai specialitātei ir vairākas profesionālās asociācijas, kurās (katrā no tām) attiecīgajā specialitātē sertificēto biedru skaits ir vismaz 35% no visiem attiecīgajā specialitātē sertificētajiem ārstiem vai zobārstiem, Komisija par iesniegtajiem iebildumiem informē visas attiecīgās profesionālās asociācijas un uzaicina to pilnvarotos pārstāvjus piedalīties Komisijas sēdē ar padomdevēja tiesībām.

26. Par savu darbību Komisija atskaitās LĀB valdes sēdēs pēc nepieciešamības un 1 (vienu) reizi gadā LĀB biedru sapulcē.

 

Rīgā, 2018. gada 21. novembrī

Izglītības komisijas priekšsēdētāja      _____________________      Angelika Krūmiņa

LĀB prezidente                                  _____________________      Ilze Aizsilniece