Skip to content

Īslaicīga reģistrācija

Ārsti no ES valstīm profesionālos pakalpojumus var sniegt īslaicīgi. Ja Eiropas Savienības pilsonis ar ES iegūtu profesionālo kvalifikāciju vēlas sniegt īslaicīgus pakalpojumus (ierobežota ilguma, biežuma un apjoma ziņā),šai personai jāveic pastāvīgu profesionālo darbību savā mītnes valstī.

Pirmo reizi uzsākot īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu, pretendents par to paziņo Latvijas Ārstu biedrībai, iesniedzot personīgi (Rīgā, Skolas ielā 3, 1.stāvā (sekretariātā)), nosūtot pa pastu vai elektroniski (ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti) šādus dokumentus:

  1. deklarāciju kas aizpildīta valsts valodā (lejuplādēt – šeit) ;
  2. personu apliecinoša dokumenta kopiju;
  3. pretendenta valstspiederību apliecinoša dokumenta kopiju un šā dokumenta tulkojumu valsts valodā (iesniedz, ja pretendenta valstspiederība nav norādīta 2. punktā minētajā personu apliecinošajā dokumentā)
  4. dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju (oriģinālus vai apliecinātas kopijas), un šo dokumentu tulkojumu valsts valodā;
  5. likumīgā statusa valsts kompetento institūciju izdotus dokumentus (oriģinālus), kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām, ja pretendents vēlas sniegt šādus īslaicīgus pakalpojumus, un šo dokumentu tulkojumu valsts valodā;
  6. likumīgā statusa valsts kompetento institūciju izdotu dokumentu, kas apliecina, ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi, un šā dokumenta tulkojumu valsts valodā (dokumenti ir derīgi iesniegšanai atzīšanas institūcijā trīs mēnešus no to izdošanas dienas);
  7. ja profesija vai tās ieguvei nepieciešamā izglītība pretendenta likumīgā statusa valstī nav reglamentēta, – dokumentu, kas apliecina, ka pretendents pēdējos 10 gados kopumā vismaz vienu gadu ir veicis profesionālo darbību attiecīgajā profesijā pretendenta likumīgā statusa valstī vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī, un šā dokumenta tulkojumu valsts valodā.

Ja īslaicīgi pakalpojumi tiek sniegti Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts universitātes slimnīcas un Latvijas klīniskās universitātes slimnīcas sadarbības līguma ietvaros, pretendents var neiesniegt 4., 5., 6. un 7. punktā minētos dokumentus.

Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) pārbauda pretendenta deklarāciju un pievienotos dokumentus. Ja deklarācija ir aizpildīta korekti un tai pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, LĀB par to informē pretendentu. Ja deklarācija nav aizpildīta atbilstoši vai nav iesniegti visi minētie dokumenti, LĀB var lūgt pretendentu novērst konstatētos trūkumus. Saņemot no pretendenta precizētu vai papildinātu deklarāciju un tai pievienoto dokumentu kopu, LĀB veic atkārtotu pārbaudi.

Atļauju īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai un kvalifikācijas pārbaudes rezultātu vai lēmumu neveikt kvalifikācijas pārbaudi īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzējam paziņo mēneša laikā no deklarācijas un tai pievienoto dokumentu saņemšanas dienas. Ja īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzējs nav pievienojis deklarācijai visus nepieciešamos dokumentus vai ir jāpieprasa papildu informācija no viņa likumīgā statusa valsts, lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā uz laiku, kas nav ilgāks par četriem mēnešiem pēc deklarācijas saņemšanas.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 47

Ārpus ES esošiem pakalpojumu sniedzējiem jāveic profesionālās kvalifikācijas atzīšana arī tad, ja persona Latvijā plāno sniegt tikai īslaicīgus pakalpojumus.