Skip to content

Īslaicīga reģistrācija

Ārsti no ES valstīm profesionālos pakalpojumus var sniegt īslaicīgi. Ja Eiropas Savienības pilsonis ar ES iegūtu profesionālo kvalifikāciju vēlas sniegt īslaicīgus pakalpojumus (ierobežota ilguma, biežuma un apjoma ziņā),šai personai jāveic pastāvīgu profesionālo darbību savā mītnes valstī. Lai saņemtu īslaicīgo reģistrācijas apliecību (uz vienu gadu), ārstam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  1. Deklarāciju par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu, kas aizpildīta valsts valodā (lejuplādēt šeit);
  2. Personu apliecinoša dokumenta kopiju un pretendenta valstspiederību apliecinoša dokumenta kopiju (ja tā nav norādīta personu apliecinošā dokumentā), pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
  3. Dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju (oriģinālus vai apliecinātas kopijas), vai notariāli apliecinātu attiecīgo dokumentu atvasinājumus (norakstus, izrakstus vai kopijas), pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
  4. Mītnes valsts kompetento institūciju dokumentus (oriģinālus) vai notariāli apliecinātus attiecīgo dokumentu atvasinājumus (norakstus, izrakstus vai kopijas), kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā, pievienojot dokumentu tulkojumu valsts valodā;
  5. Mītnes valsts kompetento institūciju izdotu dokumentu, kas apliecina, ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
  6. Dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu (C1 līmenis);
  7. Pretendenta mītnes valsts kompetentās iestādes izdotu dokumentu, kas apliecina pretendenta profesionālās darbības ilgumu un veidu reglamentētajā profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā.
  8. Dokumentus, kas apliecina profesionālās darbības apdrošināšanu, pievienojot dokumentu tulkojumu valsts valodā.
  9. Ja profesija vai tās ieguvei nepieciešamā izglītība pretendenta mītnes valstī nav reglamentēta, dokumentu vai notariāli apliecinātu attiecīgā dokumenta atvasinājumu (norakstu, izrakstu vai kopiju), kas apliecina, ka pretendents pēdējos 10 gados kopumā vismaz vienu gadu ir veicis profesionālo darbību attiecīgajā reglamentētajā profesijā pretendenta mītnes valstī vai citā ES dalībvalstī, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;

Ministru kabineta noteikumi Nr. 168

Ārpus ES esošiem pakalpojumu sniedzējiem jāveic profesionālās kvalifikācijas atzīšana arī tad, ja persona Latvijā plāno sniegt tikai īslaicīgus pakalpojumus.