Skip to content

Informācija rezidentiem

Visa nepieciešamā informācija par sertifikācijas eksāmenu, kontaktpersonām, iesniedzamiem dokumentiem ir atrodama Latvijas Ārstu biedrības mājaslapā www.arstubiedriba.lv sadaļā “sertifikācija”. https://www.arstubiedriba.lv/sertifikacija/

  1. Iesniedzamie dokumenti

Ārstniecības persona, kas vēlas kārtot sertifikācijas eksāmenu nepieciešamības gadījumā sazinās ar attiecīgās sertifikācijas komisijas kontaktpersonu un iesniedz sertifikācijas komisijai iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus

1.1. sertifikācijas lapu, kurā aizpildīta I un II daļa

1.2. profesionālās darbības pārskatu attiecīgajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē, kurā atspoguļots veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte apmācības periodā un kuru apstiprinājis darba devējs vai ārstniecības persona, kuras vadībā vai uzraudzībā strādājusi sertificējamā ārstniecības persona;

1.3. izglītības dokumenta kopiju par iegūto medicīnisko izglītību;

1.4. izglītības dokumenta kopiju par iegūto pamatspecialitāti, apakšspecialitāti vai papildspecialitāti. Ja sertifikācijas eksāmenu sertificējamā ārstniecības persona kārto vienlaikus ar izglītības programmas beigu pārbaudījumu attiecīgajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē, izglītības dokumenta kopiju par iegūto pamatspecialitāti, apakšspecialitāti vai papildspecialitāti aizstāj ar izglītības iestādes izsniegtu izziņu par izglītības programmas apguvi, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz izglītību, kāda nepieciešama konkrētās pamatspecialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes iegūšanai

1.5. maksājuma uzdevumu par sertifikācijas procesa apmaksu EUR 59,76 apmērā / rekvizīti: https://www.arstubiedriba.lv/kontaktirekviziti/

  1. Sertifikācijas eksāmens

Pēc dokumentu iesniegšanas sertificējamā ārstniecības persona tiek informēta par sertifikācijas eksāmena laiku un vietu (Sertifikācijas eksāmenam jānotiek ne ātrāk kā  mēnesi pēc dokumentu iesniegšanas) un tiek izsniegta sertifikācijas eksāmena programma.

Ārstniecības persona kārto sertifikācijas eksāmenu, savukārt sertifikācijas komisija to vērtē atbilstoši 2012.gada 18.decembra MK noteikumos Nr. 943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” 39.punktā un 40.punktā noteiktajai kārtībai. https://likumi.lv/ta/id/253782-arstniecibas-personu-sertifikacijas-kartiba Sertifikācijas komisija pēc sertifikācijas eksāmena pirmās un otrās daļas izpildes piecu darbdienu laikā izvērtē sertifikācijas eksāmena rezultātus un sagatavo priekšlikumu par sertifikāta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sertifikātu.

  1. Izglītības dokumenta iesniegšana

Izglītības dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu) sertifikācijas komisjā ir jāiesniedz ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no sertifikācijas eksāmena kārtošanas dienas. Pretējā gadījumā sertificējamā ārstniecības persona atkārtoti kārto sertifikācijas eksāmenu 2012.gada 18.decembra MK noteikumos Nr. 943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” III nodaļā minētajā kārtībā. https://likumi.lv/ta/id/253782-arstniecibas-personu-sertifikacijas-kartiba

  1. Sertifikācijas padome

4.1. Izskata no Sertifikācijas komisijām saņemtos sertifikācijas dokumentus, izvērtē tos un pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai par atteikumu piešķirt sertifikātu.

4.2. Ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas tiek izgatavots sertifikāts, par ko ārstniecības persona tiek informēta e-pastā.

  1. 3. Nelabvēlīga lēmuma pieņemšanas gadījumā Sertifikācijas padomes lēmums tiek nosūtīts uz sertifiējamās ārstniecības personas sertifikācijas lapā norādīto adresi.