Skip to content

Izziņas par esošo profesionālo statusu un reputāciju

No 2010. gada 1. jūlija Latvijas Ārstu biedrība profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEK) valstīs izsniedz izziņas par esošo profesionālo statusu un reputāciju (Certificate of Current Professional status), ietverot visu nepieciešamo informāciju par pamatizglītību, specializāciju, reģistrāciju un labu reputāciju.
LĀB izsniedz arī atsevišķi izziņu par labu reputāciju (Certificate of Good standing) gadījumos, ja uzņēmējvalsts (ES, EEK vai ne-ES) pieprasa tikai informāciju par ārsta/zobārsta profesionālo reputāciju.

Dear appliciants!
Latvian Medical association informs You that starting from 1st of April 2014 the certificates of current profesional status and good standing will be issuedonly to citizens of countries of European Economic Area (countries of the European Union, Iceland, Lichtenstein, Norway) and of the Swiss Confederation. Such regulation is in accordance with Article 2 of the Directive 2005/36/EK.

Izziņas sagatavošanai nepieciešamie dokumenti:

1) aizpildīta pieteikuma forma (lejuplādēt šeit);
2) pases kopija (jāuzrāda oriģināls);
3) ārsta/zobārsta diploma kopija (jāuzrāda oriģināls);
4) pēcdiploma izglītību apliecinoša dokumenta/-u kopiju (jāuzrāda oriģināls)(rezidentūras diploms,
internatūras, ordinatūras apliecības, izziņa no darba vietas/-ām par darba laiku kā ārstam stažierim, sertifikāti par kursu apmeklējumu u.c.);
   Nepieciešami dokumenti tikai par izglītību, kas iegūta pirms pirmā sertifikāta piešķiršanas konkrētajā specialitātē.
5) ārsta speciālista/zobārsta speciālista sertifikāta/-u kopija (jāuzrāda oriģināls);
6) izziņas oriģināls no darba vietas par darbu specialitātē pēdējo 5 gadu laikā, ja kāds no izglītības dokumentiem iegūts pirms 2004. gada 1. Maija;
7) izziņas kopija no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra par administratīviem un krimināliem pārkāpumiem – izziņa par (ne)sodāmību (https://www.ic.iem.gov.lv/lv/izzina-par-nesodamibu) (jāuzrāda oriģināls). Izziņu var pieprasīt un saņemt elektroniski autorizējoties (https://e.ic.iem.gov.lv/lv/). Ja izziņa tiek izsniegta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, tā ir jāpārsūta veidā, kādā tā ir saņemta uz migration@arstubiedriba.lv un nav jāiesniedz drukātā veidā.
8) vārda, uzvārda maiņas apliecinājuma kopija, ja kāds no dokumentiem izsniegts pirms vārda, uzvārda maiņas (jāuzrāda oriģināls).

LĀB izziņas izsniedz latviešu vai angļu valodā.
Dokumentus un pieteikuma formu var iesniegt darba dienās 9:00-17:00 Latvijas Ārstu biedrībā Rīgā, Skolas ielā 3, 1.stāvā pie sekretāres.
For submitting/receiving documents for certificate of current professional satus and good standing please arrange your appointment time by writing to an e-mail: info@arstubiedriba.lv or call to +371 20276668. 
Visitors without prior appointment time are not accepted!

 

Iesniegums kvalifikācijas atzīšanai (pdf)

Sagatavošanas laiks:

Izziņas tiek sagatavotas 2 nedēļu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Samaksa par Izziņu (“Izziņa par esošo profesionālo statusu un labu reputāciju”) izsniegšanu no 2018.gada 9.februāra: ja visi izglītības dokumenti iegūti pēc 2004.gada 1. maija – 45.67 euro; ja kāds no izglītības dokumentiem (ārsta diploms un/vai rezidentūras/internatūras diploms) iegūts pirms 2004. gada 1. maija – 83.26 euro.

Samaksu var veikt iesniedzot dokumentus vai bankā:

Latvijas Ārstu biedrība
Reģ. Nr. 40008000051
Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010
AS Swedbank
Konts: LV27HABA0551035992836
Kods: HABALV22

Izziņu derīguma termiņš:

– Latvijas Ārstu biedrības izziņas ir derīgas 3 mēnešus no to izsniegšanas brīža.
– Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izsniegtā izziņa derīga 3 mēnešus no tās izsniegšanas brīža.

Saistītie dokumenti:
1. Direktīva 2005/36/EK http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:LV:PDF

2. Likums par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu (stājies spēkā 20.07.2001) https://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=26021

3. MK noteikumi nr. 128 (14.02.2006) Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību https://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=128385