Skip to content

Izziņas par esošo profesionālo statusu un reputāciju

No 2010. gada 1. jūlija Latvijas Ārstu biedrība (turpmāk – LĀB) profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEK) valstīs izsniedz izziņas par esošo profesionālo statusu un reputāciju (Certificate of current professional status and good standing), ietverot visu nepieciešamo informāciju par pamatizglītību, specializāciju, reģistrāciju un labu reputāciju.
LĀB izsniedz arī atsevišķi izziņu par labu reputāciju (Certificate of good standing) gadījumos, ja uzņēmējvalsts (ES, EEK vai ne-ES) pieprasa tikai informāciju par ārsta/zobārsta profesionālo reputāciju.

Izziņa tiek iekļauta informācija par profesionālās kvalifikācijas atbilstību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2005/36/EK “Par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu”.

Izziņas sagatavošanai nepieciešamie dokumenti:

1) aizpildīta pieteikuma forma (lejuplādēt šeit);
2) pases kopija (jāuzrāda oriģināls);
3) ārsta/zobārsta diploma kopija (jāuzrāda oriģināls);
4) pēcdiploma izglītību apliecinoša dokumenta/-u kopiju (jāuzrāda oriģināls)(rezidentūras diploms, internatūras, ordinatūras apliecības, izziņa no darba vietas/-ām par darba laiku kā ārstam stažierim, sertifikāti par kursu apmeklējumu u.c.);
   Nepieciešami dokumenti tikai par izglītību, kas iegūta pirms pirmā sertifikāta piešķiršanas konkrētajā specialitātē.
5) ārsta speciālista/zobārsta speciālista sertifikāta/-u kopija (jāuzrāda oriģināls);
6) izziņas oriģināls no darba vietas par darbu specialitātē pēdējo 5 gadu laikā, ja kāds no izglītības dokumentiem iegūts pirms 2004. gada 1. maija;
7) izziņas kopija no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra par administratīviem un krimināliem pārkāpumiem – izziņa par (ne)sodāmību (https://www.ic.iem.gov.lv/lv/izzina-par-nesodamibu) (jāuzrāda oriģināls). Izziņu var pieprasīt un saņemt elektroniski autorizējoties (https://e.ic.iem.gov.lv/lv/). Ja izziņa tiek izsniegta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, tā ir jāpārsūta veidā, kādā tā ir saņemta uz migration@arstubiedriba.lv un nav jāiesniedz izprintētā veidā.
8) vārda, uzvārda maiņas apliecinājuma kopija, ja kāds no dokumentiem izsniegts pirms vārda, uzvārda maiņas (jāuzrāda oriģināls).

Personai jāpārliecinās, vai tā ir iekļauta Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un ir spēkā esoša reģistrācija. To iespējams pārbaudīt šeit: https://registri.vi.gov.lv/rap

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas apliecības papīra formātā Latvijās Ārstu biedrībā nav jāiesniedz.

LĀB izziņas izsniedz latviešu un angļu valodā.

Dokumentu kopijas (uzrādot visu dokumentu oriģinālus) un pieteikuma formu var iesniegt darba dienās 9:00-17:00 Latvijas Ārstu biedrībā Rīgā, Skolas ielā 3, 1.stāvā pie sekretāres, lūgums iepriekš zvanīt +371 20276668  vai rakstīt e-pastu uzinfo@arstubiedriba.lv 

Izziņas tiek sagatavotas 2 nedēļu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Cenrādis:

Samaksa par izziņu latviešu valodā, ja visi izglītības dokumenti iegūti pēc 2004.gada 1. maija 45.67 eiro
Samaksa par izziņu latviešu valodā, ja kāds no izglītības dokumentiem (ārsta diploms un/vai rezidentūras/internatūras diploms) iegūts pirms 2004. gada 1. maija 83.26 eiro
Iespējamās papildus izmaksas:
Izziņa angļu valodā +14,50 eiro
Papildus dokumenta eksemplāru sagatavošana (par katru nākamo papildus eksemplāru latviešu vai angļu valodā) ar to pašu izziņas izsniegšanas datumu +4,20 eiro
Izziņas nosūtīšana ierakstītā vēstulē Latvijā +3,72 eiro
Izziņas nosūtīšana ierakstītā vēstulē uz ārzemēm skatīt šeit
Kopēšana (par 1 A4 lappusi) 0,25 eiro

Samaksu var veikt iesniedzot dokumentus klātienē – Latvijas Ārstu biedrībā vai veicot pārskaitījumu bankā:

Latvijas Ārstu biedrība
Reģ. Nr. 40008000051
Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010
AS Swedbank
Konts: LV27HABA0551035992836
Kods: HABALV22

Maksājumā norādīt – CCPS, Jūsu vārds, uzvārds

Izziņu derīguma termiņš:

– Latvijas Ārstu biedrības izziņas ir derīgas 3 mēnešus no to izsniegšanas brīža.
– Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izsniegtā izziņa derīga 3 mēnešus no tās izsniegšanas brīža.

Saistītie dokumenti:
1. Direktīva 2005/36/EK http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:LV:PDF

2. Likums par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu (stājies spēkā 20.07.2001) https://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=26021

3. MK noteikumi nr. 128 (14.02.2006) Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību https://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=128385