Cilvēku tirdzniecības problēma kā jauna sabiedrības veselības problēma skar arī Latviju, jo Latvija ir uzskatāma par cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes valsti, tranzīta valsti, mērķa valsti, kā arī valsti, kurā notiek cilvēku tirdzniecība. Tādēļ Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. – 2020. gadam ietvaros (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra rīkojumu Nr. 29), Veselības ministrijai tika izvirzīts realizējamais pasākums – izstrādāt metodiskos materiālus nozaru speciālistiem (ārstniecības personālam) par cilvēku tirdzniecības gadījumu un upuru identificēšanu un rīcību.

Ņemot vērā iepriekš norādīto, Veselības ministrija sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centra direktora vietnieku sabiedrības veselības un profilakses jautājumos, profesoru Dzintaru Mozgi un Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta Politikas izstrādes nodaļas vecāko eksperti, nacionālo koordinatori cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos Lāsmu Stabiņu ir izstrādājusi ieteikumus ārstniecības personām cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanai. Minētie ieteikumi satur praktisku informāciju gan par cilvēku tirdzniecības problemātiku, gan iespējamo ārstniecības personas rīcību, identificējot iespējamo cilvēku tirdzniecības upuri.

Veselības ministrija minētos ieteikumus plāno publicēt Veselības ministrijas mājaslapā, kā arī aicinās Slimību profilakses un kontroles centru un Iekšlietu ministriju tos publicēt šo institūciju mājaslapās un interneta vietnē www.cilvektirdznieciba.lv”.

Ieteikumi ārstniecības personām cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanai:
http://www.arstubiedriba.lv/wp-content/uploads/2019/08/CT_ieteikumi_15_07_2019_final-1.pdf