Skip to content

Kas ir Pasaules Medicīnas asociācija, kuras padomes sēde 26.–28. aprīlī notika Rīgā

Pasaules Medicīnas asociācija (WMA) ir lielākā globālā neatkarīgā ārstu organizācija. Tā tika dibināta 1947. gada 17. septembrī, kad 27 valstu ārsti ieradās Parīzē WMA pirmajā Ģenerālajā asamblejā. Pasaules Medicīnas asociācija apvieno 114 valstu medicīnas asociācijas (valsti var pārstāvēt tikai viena medicīnas organizācija), kuru iemaksas arī veido WMA finansējumu.

Pasaules Medicīnas asociācija nodrošina forumu saviem biedriem – nacionālajām asociācijām, lai tās varētu brīvi sazināties, sadarboties, panākt vienprātību par aug­stiem medicīnas ētikas standartiem un profesionālo kompetenci, kā arī veicinātu ārstu profesionālo brīvību visā pasaulē. Šī sadarbība atvieglo kvalitatīvu, humānu aprūpi pacientiem veselīgā vidē, uzlabojot dzīves kvalitāti visiem cilvēkiem visā pasaulē.

Pasaules Medicīnas asociācijas mērķis ir kalpot cilvēcei, cenšoties sasniegt visaug­stākos starptautiskos standartus medicīnas izglītībā, medicīnas zinātnē, medicīnas mākslā un medicīnas ētikā, kā arī veselības aprūpi visiem cilvēkiem visā pasaulē. Pasaules Medicīnas asociācija rada kopējo viedokli un skatījumu, kopējo izpratni par ētiku, sabiedrības veselību, vides veselību un daudziem citiem jautājumiem, kas pēc tam palīdz strādāt un attīstīties ārstu biedrībām visā pasaulē. WMA deklarācijas, rezolūcijas un paziņojumi attiecas uz plašu tematu loku, tostarp Starptautisko medicīnas ētikas kodeksu, pacientu tiesībām, pētījumiem par cilvēkiem, slimnieku un ievainoto aprūpi bruņotu konfliktu laikā, ieslodzīto spīdzināšanu, narkotiku lietošanu un ļaunprātīgu izmantošanu, ģimenes plānošanu un vides piesārņojumu. Īpašas WMA interešu jomas ir pacientu un ārstu pamattiesību veicināšana un aizstāvēšana, medicīniskā izglītība, kas ļauj ārstiem nepārtraukti pilnveidot savas zināšanas un prasmes, cilvēkresursu plānošana veselības aprūpei, pacientu drošība, ārstu līderība un karjeras attīstība, ārstu arodveselība un darba drošība, sabiedrības veselības politika un projekti, piemēram, tabakas kontrole, imunizācija.

Kā Pasaules Medicīnas asociācija tieši ietekmē Latvijas Ārstu biedrības darbu
Pasaules Ārstu biedrība ir vienīgā tiešā Latvijas Ārstu biedrības jumta organizācija, kuras deklarācijām un rezolūcijām mēs pilnībā pakļaujamies, un tās pilnībā respektējam kā demokrātiski pieņemtus dokumentus. Latvijas Ārstu biedrība tulkojusi un grāmatas formātā izdevusi WMA ētikas kodeksu, tulkojusi Helsinku deklarāciju, Ženēvas deklarāciju un citus nozīmīgākos dokumentus, kurus akceptējusi valdes sēdē un publicējusi žurnālā Latvijas Ārsts. Latvijas Ārstu biedrība maksā ikgadēju WMA biedru naudu un piedalās Ģenerālās asamblejas un padomes sēdēs ar vienas balss tiesībām (salīdzinoši – ASV, Japānai, Vācijai ir 14–18 balsis, Somijai un Zviedrijai ir 2 balsis, bet Krievijai šobrīd balsu nav un Krievijas ārstu palāta tikai šogad ieguva savu pārstāvniecību WMA citas Krievijas medicīnas organizācijas – Krievijas Ārstu asociācijas – vietā. Balsis šobrīd nav arī Lietuvai un Igaunijai). Pasaules Medicīnas asociācija savas Ģenerālās asamblejas un padomes sēdes rīko dažādās pasaules valstīs, piemēram, pērn padomes sēde notika Zambijā, bet Ģenerālā asambleja – Čikāgā, ASV. Līdz šim šāda līmeņa pasākumi Austrumeiropā ir notikuši Prāgā un Budapeštā. Salīdzinoši pa kontinentiem visbiežāk WMA Ģenerālās asamblejas un padomes sēdes notiek Āzijā.

Globālie sadarbības partneri
Pasaules Medicīnas asociācijas globālais oficiālais partneris ir Pasaules Veselības organizācija (PVO). Tā kā WMA galvenā misija ir veicināt ārstu un pacientu veselību un labsajūtu, sadarbībai ar Pasaules Veselības organizāciju pievērsta WMA ārējo attiecību galvenā uzmanība. WMA atbalsta PVO politiku un darbu, tajā pašā laikā WMA cenšoties konsultēt un ietekmēt šīs starpvaldību iestādes darbu. Sadarbība ar PVO ir ļoti plaša un aptver gandrīz visas medicīnas jomas. Šobrīd galvenā uzmanība tiek pievērsta veselības aprūpes sistēmu attīstībai un sabiedrības veselības programmu stiprināšanai.

Vēsturiski Pasaules Medicīnas asociācija atradās Ņujorkā, netālu no Apvienoto Nāciju Organizācijas galvenās mītnes, jo globālā ārstu organizācija kā galveno sadarbības partneri uzlūkoja ANO. 1974. gadā WMA nolēma pārvietot biroju iespējami tuvu Ženēvai, lai tā būtu tuvu Pasaules Veselības organizācijai.

Pasaules Medicīnas asociācija sadarbojas arī ar citām Apvienoto Nāciju Organizācijas struktūrām, piemēram, Pasaules Tirdzniecības organizāciju, Pasaules Intelektuālā īpašuma organizāciju vai Starptautisko Telekomunikāciju savienību par sabiedrības veselības vai medicīnas profesionāliem jautājumiem. WMA roku rokā strādā un globālus projektus realizē arī ar Apvienoto Nāciju Organizācijas HIV/AIDS programmu (UNAIDS), Starptautisko Darba organizāciju (ILO), Starptautisko Migrācijas organizāciju (IOM), Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizāciju (UNESCO), Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu fondu (UNICEF), ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizāciju (FAO), Apvienoto Nāciju Organizācijas Augsto komisāru bēgļu jautājumos (UNHCR), ANO Vides pro­grammu (UNEP), ANO Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (ECOSOC)
Pasaules Medicīnas asociācija strādā ļoti ciešā sadarbībā ar globālajām zobārstu, farmaceitu, māsu profesionālajām organizācijām, kā arī slimnīcu biedrībām un aktīvi darbojas Pasaules Veselības profesiju alianses (WHPA) sastāvā. Kopā ar Pasaules Veterinārārstu asociāciju WMA katru gadu rīko konferences One World, one Health. Kopā ar dažādām globālām organizācijām (tostarp UNESCO) WMA rīko globālas medicīnas ētikas un globālas uz personu centrētas medicīnas konferences.

Pasaules Medicīnas asociācijas struktūra
Pasaules Medicīnas asociācijas galvenā lēmumu pieņemšanas struktūra ir Ģenerālā asambleja, kura sanāk katru gadu rudenī. Asambleja sastāv no nacionālo asociāciju delegācijām, WMA Padomes amatpersonām un locekļiem, kā arī asociēto locekļu pārstāvjiem (asociētie locekļi ir individuāli ārsti, kuri vēlas pievienoties WMA).

Pasaules Medicīnas asociācijas dibinātāji (nacionālās medicīnas apvienības) ik pēc diviem gadiem ievēl WMA padomi, kurā ir pārstāvji no sešiem WMA reģioniem, proti, Āfrikas, Āzijas, Eiropas, Latīņamerikas, Ziemeļamerikas un Klusā okeāna reģiona.

Padomes priekšsēdētājs, ko ik pēc diviem gadiem ievēl WMA padome, ir organizācijas politiskais vadītājs. Šobrīd Padomes priekšsēdētāja ir Ardisa Hūvena (Ardis D. Hoven) no ASV.

Pasaules Medicīnas asociācijas oficiālā seja globālos pasākumos ir prezidents, kuru ik gadu ievēl Ģenerālā asambleja. Pēc ievēlēšanas prezidents vienu gadu ir ievēlētais prezidents, šī gada laikā viņš sagatavojas prezidenta amata pildīšanai, vienu gadu ir pilna darba laika prezidents, bet pēc tam vienu gadu ir pēctermiņa prezidents. Pašlaik WMA prezidents ir Jositake Jokokura (Yoshitake Yokokura) no Japānas, ievēlētais prezidents – Leonīds Eidelmans no Izraēlas, bet pēctermiņa prezidents – Ketans Desai no Indijas.

Pasaules Medicīnas asociācijā pastāvīgi strādā ģenerālsekretārs, kurš vada reālo WMA darbu. Pašlaik ģenerālsekretārs ir Otmārs Kloibers no Vācijas. Ģenerālsekretāru ieceļ WMA Padome.

Pasaules Medicīnas asociācijas sekretariāts atrodas Francijā – Fernē-Voltērā, kas atrodas blakus (otrpus robežai) Ženēvai (Šveicē), kur strādā Pasaules Veselības organizācija.

Kas notiks WMA padomes sēdē Rīgā?
Trīs dienas pasaules medicīnas līderi – sešdesmit valstu nacionālo medicīnas organizāciju vadītāji un viedokļu līderi – diskutēs par globālām medicīnas ētikas, sociālās un sabiedrības medicīnas, vides veselības un citām tēmām, kur tiks izstrādātas globālas vadlīnijas un globāli dokumenti. Gandrīz visi galvenie dokumenti ir saistīti ar medicīnas ētiku. Sēdēs un diskusijās kā speciālisti tiek pieaicināti profesori un šo jautājumu eksperti no visas pasaules.

Žurnāls Latvijas Ārsts pēc padomes sēdes publicēs galvenās atziņas un būtiskos dokumentus.
Informācija pieejama www.wma.net.