Ņemot vērā to, ka plašsaziņas līdzekļos tiek izplatītas tendenciozas puspatiesības par ārstu profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, LĀB speciālisti ir gatavojuši īsu informāciju par prof. Uģa Gruntmaņa profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procesu. 

Prof. Uģis Gruntmanis ārsta kvalifikāciju ir ieguvis Latvijā 90-to gadu sākumā, pēc tam mācījies un strādājis ASV, iegūstot sertifikātus internajā medicīnā un endokrinoloģijā. Prof. Gruntmanis ir sniedzis informāciju, ka pēdējos gados ir strādājis universitātē ASV asociētais profesors un profesors

Latvijā iegūts ārsta diploms, protams, īpaši jāatzīst nav, tomēr, lai varētu reģistrēties ārstniecības personu reģistrā, ir noteiktas zināmas prasības, proti, ja kopš augstskolas beigšanas ir pagājuši vairāk kā 5 gadi, ir jākārto kvalifikācijas atbilstības pārbaude. Tas ir noteikts pacientu interesēs, jo ir gadījumi, kad, piemēram, pirms 20 gadiem ārsta kvalifikāciju ieguvis speciālists medicīnā vispār nav strādājis, bet pēkšņi sajūt aicinājumu atgriezties praktiskā darbā ar pacientiem. Kvalifikācijas atbilstības pārbaudi kārto augstskolā un noteikumi visiem ir vienādi.
Tomēr reģistra noteikumi paredz, ka gadījumos, kad ārsts turpinājis strādāt kādā Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstī vai Šveices Konfederācijā, ārsts var tikt reģistrēts arī bez kvalifikācijas atbilstības pārbaudes kārtošanas. Ārstam jāiesniedz darba devēja izziņa par veikto profesionālo darbību un izziņa par tiesībām veikt profesionālo darbību (Certificate of Good Standing). Reģistrāciju ārstniecības personu reģistrā veic Veselības inspekcija.
Lai gan ASV nav EEZ valsts, LĀB uzskata, ka darbs ASV būtu pielīdzināms darbam EEZ valstī un reģistrāciju varētu veikt, izmantojot analoģiju, proti, ārsts varētu tikt reģistrēts bez kvalifikācijas atbilstības pārbaudes kārtošanas arī tajā gadījumā, ja faktiski un likumīgi ir strādājis ASV un par to ir iesniegta darba devēja izziņa par veikto profesionālo darbību un izziņa par tiesībām veikt profesionālo darbību (analogs dokuments EEZ valstīs akceptētajam Certificate of Good Standing).

Sniedzot atbalstu atgriešanās procesam, LĀB piedāvāja prof. Gruntmanim sakarā ar viņa iesniegtajiem dokumentiem uzrakstīt skaidrojumu Veselības inspekcijai, lai būtu iespējama reģistrācija bez kvalifikācijas atbilstības pārbaudes kārtošanas, bet tas būtu iespējams tādā gadījumā, ja prof. Gruntmanis iesniegtu dokumentus, kas apliecina veikto profesionālo darbību – darba devēja izziņu. Diemžēl līdz šim prof. Gruntmanis to nav izdarījis un nav arī atsaucies lūgumam norādīt adresātu ASV universitātē vai klīnikā, ar kuru LĀB varētu sazināties un saņemt nepieciešamo informāciju. Jāņem vērā, ka profesors ASV universitātē var strādāt dažādās jomās, piemēram, pētniecisko darbu laboratorijā vai strādāt tikai akadēmisko darbu ar studentiem. Reģistrācijai ārstniecības personu reģistrā un arī profesionālās kvalifikācijas atzīšanai specialitātē ir būtiski, vai persona ir strādājusi tieši ārsta darbu ar pacientiem.

LĀB uzskata par ļoti nozīmīgu diasporas ārstu un zobārstu atgriešanos Latvijā un sniedz visu iespējamo atbalstu un palīdzību, bet normatīvo aktu ietvaros.

Informējam, ka prof. Gruntmaņa profesionālās kvalifikācijas atzīšanas process tiks turpināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un LĀB neuzskata par pārmērīgam prasības iesniegt dokumentus, kas apliecina kvalifikācijas pretendenta profesionālo pieredzi.