Skip to content

Ētikas komisijas nolikums

Latvijas Ārstu Ētikas kodekss

 

Nolikums

par Latvijas Ārstu biedrības Ētikas komisiju.

Labojumi pieņemti LĀB 2012.gada 17.maija Konferencē, LĀB 2014.gada 27.augustā Konferencē

 

 1. Ārsti var Latvijas Ārstu biedrības (turpmāk – LĀB) ētikas komisijā (turpmāk – Ētikas komisija) iesniegt lūgumu izskatīt jebkuru starp viņiem radušos profesionālu vai deontoloģisku strīdu, ja domstarpību iemesls ir nekorekta rīcība, kuras dēļ otram ārstam celta neslava vai nepamatoti cietis medicīniskās iestādes vai arī valsts mediķu profesionālais prestižs.
 2. Ētikas komisija var pieņemt izskatīšanai strīdu starp ārstiem, ārstu un administrāciju, ārstu un kontrolārstu, kā arī pacientu sūdzības par ārstu ētikas pārkāpumiem.
 3. Ētikas komisija var izskatīt publikācijas vai paziņojumus un pieņemt lēmumus par deontoloģijas principu ievērošanu šajās publikācijās.
 4. Ētikas komisija ir patstāvīga LĀB sastāvdaļa. Tās lēmumi ir galīgi un nav pārsūdzami. Ētikas komisija sniedz savas darbības pārskatu LĀB konferencei.
 5. Ētikas komisiju 15 cilvēku sastāvā ievēl LĀB konference.
 6. Ētikas komisijā ietilpst augsti kvalificēti un pieredzējuši ārsti. Ētikas komisija no sava vidus, atklāti balsojot, ievēl priekšsēdētāju un vietnieku. Strīdu izskatīšana komisijā notiek, piedaloties ne mazāk kā 2/3 tās locekļu. Lēmumu par strīdu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis dalās, noteicošā ir Ētikas komisijas priekšsēdētāja balss. Sekretāru Ētikas komisijai nozīmē LĀB.
 7. Strīdu izskatīšana Ētikas komisijā notiek tikai slēgtā sēdē. Pēc Ētikas komisijas locekļu ieskatiem uz sēdi var pieaicināt iesniedzēju, izskatāmo ārstniecības personu, ekspertus un lieciniekus.
 8. Ētikas komisijas lēmumi tiek nosūtīti attiecīgajai ārstniecības personu profesionālai asociācijai un informē iestādes administrāciju, kurā strādā attiecīgā ārstniecības persona.
 9. Ētikas komija, izskatījusi iesniegumu, ir tiesīga pieņemt kādu no sekojošiem lēmumiem –
 1. 1.Izteikt aizrādījumu
 2. 2.Par ētikas normu pārkāpumu paziņot attiecīgajai Sertifikācijas komisijai
 3. 3.Izteikt priekšlikumu LĀB Sertifikācijas padomei par attiecīgās ārstniecības personas attiecīgā sertifikāta anulēšanu.
 1. Ētikas komisijas lēmumus paraksta tās priekšsēdētājs un sekretārs.
 2. Par Ētikas komisijas pieņemto lēmumu iesniedzējs tiek informēts rakstveidā mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
 3. Ētikas komisijas lēmumi un pārējā dokumentācija tiek glabāti 5 (piecus) gadus. Par dokumentu glabāšanu atbild komisijas sekretārs.
 4. Sekretārs organizē Ētikas komisijas sēdes – sasauc uz sēdi Ētikas komisiju, kārto dokumentāciju, protokolē sēdes.
 5. Ētikas komisiju vada priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks. Priekšsēdētāja pilnvaru laiks ir 4 (četri) gadi.
 6. Ētikas komisija tiek pārvēlēta katrus 4 (četrus) gadus.
 7. 2/3 Ētikas komisijas sastāva var izvirzīt priekšlikumu LĀB konferencei par komisijas pirmstermiņa pārvēlēšanu. Ja kāds Ētikas komisijas loceklis atsakās vai no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ nevar piedalīties Ētikas komisijas darbā, LĀB konferencē tiek ievēlēts jauns Ētikas komisijas loceklis.