Skip to content

Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība

 Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība (MK not. Nr.943)

Apstiprināts
Latvijas Ārstu biedrības
biedru pilnsapulcē 2018.gada 21.novembrī. 

Latvijas Ārstu biedrības
Sertifikācijas padomes nolikums

Biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” (turpmāk – Latvijas Ārstu biedrība) biedru sapulce,

Ņemot vērā to, ka

A. Ārstniecības likuma 29. panta otrās daļas 1.punktā ietverts deleģējums Latvijas Ārstu biedrībai veikt ārstu un zobārstu sertifikāciju,

 B. Saskaņā ar 2012.gada 18.decembrā izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 943 “ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” Latvijas Ārstu biedrība noteikta kā institūcija, kas ārstiem un zobārstiem izsniedz sertifikātus pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs, papildspecialitātēs vai ārstnieciskajās vai diagnostiskajās metodēs, un tādējādi Latvijas Ārstu biedrībai ir deleģēti valsts pārvaldes uzdevumi ārstu un zobārstu sertifikācijas jomā,

 C. Latvijas Ārstu biedrības statūtu 2.2.6.punktā noteikts tās uzdevums – veikt ārstu sertifikāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,

 D. Saskaņā ar 2012.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 943 “ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” 10.1.punktā noteikto Latvijas Ārstu biedrība kā sertifikācijas institūcija izveido sertifikācijas padomi (turpmāk – Sertifikācijas padome)

 E. Latvijas Ārstu biedrības statūtu 3.3.punktā ir noteikts, ka Sertifikācijas padome ir Latvijas Ārstu biedrības profesionālā institūcija, savukārt Latvijas Ārstu biedrības statūtu 4.2.5. punktā ir noteikta biedru sapulces ekskluzīvā kompetence apstiprināt un grozīt vadības institūcijām, profesionālajām institūcijām un saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijai paredzētās instrukcijas un nolikumus,

saskaņā ar Latvijas Ārstu biedrības statūtu 4.2.5. punktu ir apstiprinājusi Latvijas Ārstu biedrības sertifikācijas padomes (turpmāk – Sertifikācijas padome) nolikumu šādā redakcijā (turpmāk – Nolikums):

I. Vispārīgie noteikumi

 1. Sertifikācijas padome ir Latvijas Ārstu biedrības izveidota struktūrvienība un profesionālā institūcija 17 (septiņpadsmit) locekļu sastāvā. Tajā var ievēlēt ne vairāk kā 1 (vienu) locekli no katras ārsta vai zobārsta specialitātes, ievērojot nosacījumu, ka Sertifikācijas padomē nedrīkst būt Latvijas Ārstu biedrības prezidents un viceprezidenti. Pēc ievēlēšanas Sertifikācijas padomes locekļi no sava vidus ievēl priekšsēdētāju un divus vietniekus. Papildus 17 (septiņpadsmit) Sertifikācijas padomes locekļiem, biedru sapulcē tiek ievēlēti arī 10 (desmit) Sertifikācijas padomes kandidāti, kuri iegūto balsu secībā kļūst par Sertifikācijas padomes locekļiem, ja kāds no biedru sapulcē tieši ievēlētajiem Sertifikācijas padomes locekļiem pārtrauc darbību Sertifikācijas padomē.
 2. Sertifikācijas padome kā koleģiāla institūcija normatīvajos aktos un Nolikumā noteiktajā kārtībā:
  • 2.1. izpilda Latvijas Ārstu biedrībai deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus ārstu un zobārstu sertifikācijas jomā;
  • 2.2. katrā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē un papildspecialitātē, izņēmuma gadījumos arī ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē, apstiprina profesionālo organizāciju izvirzītās sertifikācijas komisijas, vai arī izvirza un apstiprina sertifikācijas komisijas uz laiku līdz profesionālās biedrības izvirza savus kandidātus;
  • 2.3. apstiprina sertifikācijas eksāmenu programmu saturu;
  • 2.4. apstiprina ārstniecības personu profesionālās darbības pārskatu vērtēšanas kritērijus;
  • 2.5. izvērtējot sertifikācijas komisijas iesniegto priekšlikumu, pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu, atteikumu piešķirt sertifikātu, par resertifikāciju vai atteikumu veikt resertifikāciju;
  • 2.6. pieņem lēmumu par izsniegto ārstniecības personu sertifikātu darbības apturēšanu vai izsniegto sertifikātu anulēšanu;
  • 2.7. konsultē, koordinē, kontrolē un uzrauga sertifikācijas komisiju darbu;
  • 2.8. izskata iesniegumu par profesionālās kvalifikācijas neformālā tālākizglītības pasākuma apstiprināšanu un pieņem lēmumu par profesionālās kvalifikācijas neformālā tālākizglītības pasākuma apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt profesionālās kvalifikācijas neformālo tālākizglītības pasākumu;
  • 2.9. iesniedz priekšlikumus Latvijas Ārstu biedrības valdei sertifikāciju regulējošo normatīvo aktu grozījumiem;
  • 2.10. sadarbojas ar Veselības ministriju, tās pakļautībā esošām iestādēm, kā arī ārstu profesionālo asociāciju valdēm un ārstniecības iestādēm;
  • 2.11. sadarbojas ar pārējām Latvijas Ārstu biedrības profesionālajām institūcijām – Aroda tiesu, Ētikas komisiju un Izglītības komisiju, kā arī valdi;
  • 2.12. regulāri aktualizē sertificēto ārstu un zobārstu datu bāzi;
  • 2.13. izpilda citus uzdevumus, kas saistīti ar ārstu kvalifikācijas celšanu un profesionālo zināšanu pilnveidošanu un sabiedrības izglītošanu veselības un medicīnas jautājumos.
 3. Sertifikācijas padome savā darbībā ievēro un pilda Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumus, kā arī Latvijas Ārstu biedrības statūtus, biedru sapulču lēmumus, valdes lēmumus un Nolikumu, kas nav pretrunā Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
 4. Sertifikācijas padomes darbība un lēmumi attiecas uz visu specialitāšu ārstiem un zobārstiem.
 5. Sertifikācijas padome, nolūkā uzraudzīt Sertifikācijas komisiju darbu, ir tiesīga deleģēt savu pārstāvi kā novērotāju dalībai Sertifikācijas komisiju sēdēs.
 6. Atbilstoši Latvijas Ārstu biedrības Statūtu 6.3.punktā noteiktajam, Sertifikācijas padomes priekšsēdētājs tiek nominēts darbam Latvijas Ārstu biedrības valdē.
 7. Ja Sertifikācijas padomes priekšsēdētājs Latvijas Ārstu biedrības valdē tiek ievēlēts tieši, Sertifikācijas padomes priekšsēdētāja vietā darbam valdē tiek nominēts viens no Sertifikācijas padomes priekšsēdētāja vietniekiem. Lēmums šajā jautājumā tiek pieņemts ar Sertifikācijas padomes locekļu balsu vairākumu, atklāti balsojot.
 8. Par savu darbību Sertifikācijas padome atskaitās Latvijas Ārstu biedrības valdes sēdēs pēc nepieciešamības un 1 (vienu) reizi gadā Latvijas Ārstu biedrības biedru sapulcē.

II.Sertifikācijas padomes lēmumu pieņemšana.

 1. Sertifikācijas padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā 9 (deviņi) Sertifikācijas padomes locekļi.
 2. Lēmumus sertifikācijas padome pieņem ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir Sertifikācijas padomes priekšsēdētāja vai viņa vietnieka (priekšsēdētāja prombūtnes laikā) balss.
 3. Sertifikācijas padome ir tiesīga pieņemt lēmumu bez sēdes sasaukšanas, ja visi tās locekļi rakstiski nobalso par lēmuma pieņemšanu.
 4. Sertifikācijas padomes loceklis nav tiesīgs piedalīties balsojumā, ja tiek lemts jautājums, kas skar pašu Sertifikācijas padomes locekli vai viņa radinieku, personu, no kuras Sertifikācijas padomes loceklis ir saņēmis dāvanu, kā arī iestādi, organizāciju, ar kuru Sertifikācijas padomes locekli saista darba tiesiskās vai civiltiesiskās attiecības. Par radinieku Nolikuma izpratnē uzskatāmi tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusmāsa, pusbrālis, laulātais. Par dāvanu Nolikuma izpratnē ir uzskatāms jebkurš mantisks vai citāda veida labums (tai skaitā pakalpojumi, tiesību piešķiršana, nodošana, atbrīvošana no pienākuma, atteikšanās no kādas tiesības, kā arī citas darbības, kuru rezultātā rodas kāds labums), kura tiešs vai netiešs guvējs ir Sertifikācijas padomes loceklis. Savukārt Nolikuma izpratnē par dāvanu nav uzskatāmi ziedi, suvenīri, grāmatas vai reprezentācijas priekšmeti, ja no vienas personas gada laikā saņemto suvenīru, grāmatu vai reprezentācijas priekšmetu kopējā vērtība naudas izteiksmē nepārsniedz vienas minimālās mēnešalgas apmēru, kā arī apbalvojumi, balvas vai godalgas, kuru pasniegšana paredzēta ārējos normatīvajos aktos, pakalpojumi un dažāda veida atlaides, ko piedāvā komercsabiedrības, individuālie komersanti, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecības un kas ir publiski pieejamas.
 5. Sertifikācijas padome darbojas un lēmumus pieņem patstāvīgi. Sertifikācijas padomes lēmumu par sertifikāta piešķiršanu, par atteikumu piešķirt sertifikātu, par ārstniecības personas resertifikāciju vai par atteikumu veikt resertifikāciju, par izsniegtā sertifikāta darbības apturēšanu vai tā anulēšanu, kā arī Sertifikācijas padomes lēmumu par profesionālās kvalifikācijas neformālā tālākizglītības pasākuma apstiprinājumu vai par atteikumu apstiprināt profesionālās kvalifikācijas neformālo tālākizglītības pasākumu var apstrīdēt Veselības ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
 6. Sertifikācijas padome septiņu darbdienu laikā pēc sertifikācijas komisijas priekšlikuma saņemšanas pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu sertificējamai ārstniecības personai vai par atteikumu piešķirt sertifikātu, par resertificējamās ārstniecības personas resertifikāciju vai par atteikumu veikt resertifikāciju. Pieņemtais lēmums tiek ietverts sēdes protokolā, kā arī norādīts sertifikācijas lapā (ja tiek lemts jautājums par sertifikāciju) vai resertifikācijas lapā (ja tiek lemts jautājums par resertifikāciju).
 7. Gadījumos, ja Sertifikācijas padome pieņem ārstniecības personai negatīvu lēmumu, tas, kā administratīvais akts, tiek sagatavots atsevišķa dokumenta veidā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 8. Ārstniecības personai negatīvu lēmumu Sertifikācijas padome ārstniecības personai izsniedz personīgi vai nosūta pa pastu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību negatīva administratīva akta izsniegšanai.

III. Sertifikācijas padomes locekļu pienākumi.

 1. Piedalīties izsludinātajās Sertifikācijas padomes sēdēs.
 2. Sniegt rakstveida vai mutvārdu viedokli, ja pirms Sertifikācijas padomes sēdes tiek veikta aptauja par sēdē izskatāmiem jautājumiem.
 3. Piedalīties elektroniski veicamā balsojumā Sertifikācijas padomei nodoto jautājumu izlemšanā.
 4. Savlaicīgi, ne vēlāk kā ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no paziņojuma par sēdi saņemšanas, informēt Sertifikācijas padomes sekretāru, ja uz izsludināto sēdi nav iespēju ierasties.
 5.  Gadījumā, ja Sertifikācijas padomes loceklis vēlas atstāt Sertifikācijas padomes locekļa amatu, viņam ir pienākums vismaz mēnesi iepriekš rakstveidā par to informēt Sertifikācijas padomi.
 6.  Nolikuma 20.punktā noteiktajā gadījumā, amatu atstājušā Sertifikācijas padomes locekļa vietā atbilstoši iegūto balsu skaitam, stājās Latvijas Ārstu biedrības biedru sapulcē ievēlētais Sertifikācijas padomes kandidāts, ievērojot nosacījumu, ka Sertifikācijas padomē drīkst darboties ne vairāk kā 1 (viens) loceklis no katras ārsta vai zobārsta specialitātes.

IV Lietvedība.

 1. Sertifikācijas padomes ikdienas darbu nodrošina Latvijas Ārstu biedrības sekretariāts.
 2. Katra gada pirmajā Sertifikācijas padomes sēdē tiek apstiprināts sertifikācijas padomes sēžu grafiks turpmākajam gadam, ievērojot principu, ka sēdes notiek vienu reizi mēnesī. Sertifikācijas padomei iepriekš apstiprinātu sēdi ir tiesības atcelt, ievērojot un nepārkāpjot normatīvajos aktos noteiktos sertifikācijas padomes lēmumu pieņemšanas termiņus.
 3. Izņēmuma gadījumos tiek sasauktas ārkārtas Sertifikācijas padomes sēdes. Par to norises vietu un laiku sertifikācijas padomes locekļiem tiek paziņots vismaz vienu nedēļu iepriekš.
 4. Visa saziņa ar Sertifikācijas padomes locekļiem tiek veikta telefoniski vai elektroniski, nosūtot paziņojumus uz katra Sertifikācijas padomes locekļa norādīto e-pasta adresi.
 5. Sertifikācijas padomes sekretārs vismaz vienu nedēļu pirms sēdes Sertifikācijas padomes locekļiem nosūta sēdes darba kārtību ar izvērstu skaidrojumu par iekļautajiem jautājumiem.
 6. Sertifikācijas padomes sēdes vada Sertifikācijas padomes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē – priekšsēdētāja vietnieks vai kāds no sertifikācijas padomes locekļiem.
 7. Sertifikācijas padomes sēdes tiek protokolētas. Protokolā norāda sertifikācijas padomes sēdes norises vietu, laiku, sertifikācijas padomes sastāvu, izskatāmos jautājums, sēdes gaitu, pieņemtos lēmumus. Gadījumos, kad tiek pieņemts lēmums attiecībā uz ārstniecības personu sertifikāciju vai resertifikāciju protokolā norāda arī sertificējamās/resertificējamās ārstniecības personas vārdu, uzvārdu un personas kodu (vai identifikācijas Nr.). Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks (priekšsēdētāja prombūtnes laikā) un komisijas sekretārs.
 8. Sertifikācijas padomes sekretārs ne vēlāk kā līdz nākošajai Sertifikācijas padomes sēdei nosūta Sertifikācijas padomes locekļiem apstiprināšanai iepriekšējās sēdes protokolu.
 9. Sertifikācijas padomes sekretārs, sadarbojoties ar Latvijas Ārstu biedrības biroju, nodrošina sertifikācijas un resertifikācijas dokumentu apriti, glabāšanu un noformēšanu normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā.
 10. Saņemtie iesniegumi tiek izskatīti kārtējā Sertifikācijas padomes sēdē. Nepieciešamības gadījumā iesniedzējam tiek sniegta starpatbilde. Steidzamos gadījumos lēmums tiek pieņemts elektroniskā balsojuma veidā.
 11. Saziņai ar sertificējamo/resertificējamo ārstniecības personu Sertifikācijas padome lieto to saziņas veidu, ko savā iesniegumā (sertifikācijas lapā vai resertifikācijas lapā) ir norādījusi attiecīgā ārstniecības persona

Rīgā, 2018. gada 5.septembrī.
Sertifikācijas padomes priekšsēdētājs Gustavs Latkovskis

Rīgā, 2018.gada 12.septembrī
Latvijas Ārstu biedrības viceprezidents Māris Pļaviņš