Skip to content

Aroda tiesas nolikums

Aroda tiesas nolikums

LĀB ARODA TIESAS

NOLIKUMS

Apstiprināts LĀB pavasara konferencē 2011.gada 6.maijā

I. Vispārīgie jautājumi
1. Ārstniecības personām – ārstiem un zobārstiem (turpmāk tekstā – Ārstniecības personas), kuras pārkāpj sava aroda pienākumus, ir jāatbild Latvijas Ārstu biedrības (turpmāk (LĀB) aroda tiesā (turpmāk Aroda tiesa).
Aroda tiesa izskata to Ārstniecības personu aroda pārkāpumus, kuriem LĀB ir izdevusi sertifikātu specialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskās, diagnostiskās metodes lietošanā.
2. Aroda tiesa pieņem izskatīšanai lietas pēc pacientu un to piederīgo, ārstniecības personu, Veselības ministrijas un Veselības inspekcijas, prokuratūras un tiesas ierosinājuma. Ārstniecības personai ir tiesības ierosināt Aroda tiesas lietu pašai pret sevi, lai aizstāvētu savu godu un cieņu. Prasību pret ārstniecības personu

var atsaukt līdz lietas izskatīšanas pēc būtības uzsākšanai.
3. Aroda pārkāpumi ir Ārstniecības personu pieļautie profesionālās darbības pārkāpumi, kuru dēļ cietuši pacienti vai citas personas veselības aprūpē.

4. Aroda tiesa neizskata Ārstniecības personu pārkāpumus, kas nav saistīti ar viņu profesionālo darbību.

5. Aroda pārkāpumu izskatīšanas noilguma termiņš ir 2 (divi) gadi.

II. Aroda tiesas sastāvs
6. Aroda tiesa sastāv no 8 (astoņiem) pastāvīgiem tiesnešiem (Aroda tiesas kolēģija) un ekspertiem, kuri tiek nozīmēti atbilstīgi Nolikumā noteiktai kārtībai.
7. Aroda tiesas locekļi ir neatkarīgi.
8. Aroda tiesas tiesnešus uz 4 (četriem) gadiem ievēl LĀB konference, saskaņā ar LĀB statūtiem.
9. Tiesnešu amata kandidātiem un tiesnešiem visā to pilnvaru termiņā jāatbilst šādiem kritērijiem:

9.1. Jābūt LĀB biedriem;
9.2. Jābūt resertificētiem savā specialitātē;

10. Par Aroda tiesas tiesnešiem nedrīkst ievēlēt:

10.1. Krimināli sodītas personas un tādas personas, kuras ir veikušas profesionālās darbības pārkāpumus, ko LĀB Ētikas komisija vai Aroda tiesa ir atzinusi par sodāmiem;
10.2. Personas, kuras ar tiesas nolēmumu ir atzītas par rīcības nespējīgām.

11. Aroda tiesas tiesnesis uz laiku ir atstādināms no amata pienākumu veikšanas, ja:

11.1. Viņam ir uzrādīta apsūdzība noziedzīga nodarījuma izdarīšanā;
11.2. Pret viņu ir ierosināta lieta Aroda tiesā;
11.3. LĀB Ētikas komisijā pret viņu ir ierosināta disciplinārlieta par profesionālās darbības ētikas principu pārkāpšanu.

12. Aroda tiesas tiesneša pilnvaru termiņš beidzās:

12.1. Līdz ar ievēlēšanas termiņa beigām;
12.2. Ja amata pildīšanas laikā ir stājies spēkā kāds no nosacījumiem, kas liedz viņam pildīt Aroda tiesas tiesneša pienākumus;

13. Ja Aroda tiesas tiesneša pilnvaru termiņš beidzas vai Aroda tiesas tiesnesis atstāj amatu priekšlaikus cita iemesla dēļ, LĀB konference uz atlikušo amata laiku ievēl jaunu Aroda tiesas tiesnesi.

III. Aroda tiesas priekšsēdētājs
14. Aroda tiesas priekšsēdētājs:

14.1. Vada un kontrolē Aroda tiesas darbu;
14.2. Pieņem lēmumus par lietu ierosināšanu, izmeklēšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu;
14.3. Nosaka tiesas sēžu vietu un laiku;
14.4. Norīko tiesnešus un tiesnešus – referentus, kā arī sadala citus pienākumus starp tiesnešiem;
14.5. Organizē ekspertu piedalīšanos tiesas sēdēs;
14.6. Organizē Aroda tiesas darbu apmeklētāju pieņemšanā un iesniegumu izskatīšanā;
14.7. Organizē darbu, kas saistīts ar Aroda tiesas lēmuma nodošanu izpildei;
14.8. Sastāda ikgadējo Aroda tiesas darbības pārskatu LĀB konferencei;
14.9. Personiski piedalās lietu izskatīšanā Aroda tiesas sēdēs.

15. Ja pēc lēmuma par lietas ierosināšanu Aroda tiesā lietas saturs ir pietiekami skaidrs, Aroda tiesas priekšsēdētājs var tūlīt noteikt Aroda tiesas sēdes vietu un laiku.
16. Ja Aroda tiesas priekšsēdētājs uzskata, ka ir nepieciešamas papildu izziņas, viņš uzdod tiesnesim -referentam tās sagādāt.


IV. Aroda tiesas kolēģija
17. Visu Aroda tiesas tiesnešu kopa to pilnvaru laikā veido Aroda tiesas kolēģiju.
18. Aroda tiesas kolēģijas uzdevums:

18.1. Lietu izskatīšana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem;
18.2. Tiesas sēžu analīze;
18.3. Ieteikumu izstrādāšana Aroda tiesas darba uzlabošanai;
18.4. Lēmumu pieņemšana par Pārbaudāmās ārstniecības personas soda termiņa samazināšanu;

19. Aroda tiesas kolēģijas darbu vada Aroda tiesas priekšsēdētājs, nosakot Aroda tiesas kolēģijas sēžu sasaukšanas nepieciešamību.
20. Aroda tiesas kolēģijas sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vismaz 4 (četri) tiesneši.

21. Aroda tiesas kolēģija pieņem lēmumus, atklāti balsojot. Lēmums tiek pieņemts ar vienkāršu balsu vairākumu.

22. Aroda tiesas kolēģijas ārkārtas sēde jāsasauc, ja to pieprasa Aroda tiesas priekšsēdētājs vai, viņa prombūtnes laikā — Aroda tiesas priekšsēdētāja vietnieks vai vismaz 3 (trīs) tiesneši.

23. Aroda tiesas kolēģijas ārkārtas sēde sasaucama vienas nedēļas laikā no Nolikuma 22. punktā paredzētajā kārtā iesniegtā pieprasījuma iesniegšanas.

V. Aroda tiesas tiesneši
24. Aroda tiesas tiesneši ir Aroda tiesas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un 6 (seši) tiesneši.
25. Aroda tiesas tiesnešus no LĀB vidus uz 4 (četriem) gadiem ievēl LĀB konference.

26. Aroda tiesas tiesneši no sava vidus ievēl Aroda tiesas priekšsēdētāju un tā vietnieku.

27. Aroda tiesas priekšsēdētājs lietas izskatīšanai norīko tiesnesi – referentu un 2 (divus) tiesnešus.

28. Aroda tiesas lietas izskata koleģiāli – Aroda tiesas priekšsēdētāja, 3 (trīs) tiesnešu un 3 (trīs) ekspertu sastāvā.

29. Aroda tiesas priekšsēdētājs uz lietas izskatīšanu uzaicina 3 (trīs) ekspertus no profesionālajām asociācijām. Ekspertu kandidatūras apstiprina Aroda tiesas kolēģija.

30. Aroda tiesas priekšsēdētājs lietas izskatīšanai iespēju robežās nozīmē tos tiesnešus, kas nepārstāv to pašu profesionālo asociāciju/biedrību, kuru pārstāv pārbaudāmā ārstniecības persona. Profesionālo asociāciju/biedrību un attiecīgo sertifikācijas komisiju visos gadījumos pārstāv Aroda tiesas eksperti, kas Aroda tiesas sēdē uzaicināti Nolikumā noteiktā kārtībā.

VI. Tiesnesis – referents
31. Aroda tiesas priekšsēdētājs uz katras konkrētas lietas izskatīšanu izvirza tiesnesi – referentu, kuru balsojot (ar balsu vairākumu) apstiprina Aroda tiesas kolēģija.
32. Tiesnesis – referents uzsāk izmeklēšanu pēc iesnieguma saņemšanas Aroda tiesā un Aroda tiesas priekšsēdētāja lēmuma par izmeklēšanas uzsākšanu.

33. Tiesas izmeklēšana ilgst līdz 4 (četriem) mēnešiem. Pēc šī termiņa tiesnesim – referentam ir jāpieņem lēmums par lietas nodošanu izskatīšanai Aroda tiesas sēdē.

34. Nododot lietu izskatīšanai Aroda tiesas sēdē, tiesnesis – referents sastāda Atzinumu – padziļinātu lietas izklāstu, motivētu priekšlikumu Aroda tiesas lēmuma pieņemšanā.

35. Tiesnesis – referents kopā ar pārējiem Aroda tiesas priekšsēdētāja nozīmētiem tiesnešiem piedalās Aroda tiesas sēdē, referē par lietas apstākļiem.

VII. Aroda tiesas eksperti
36. Aroda tiesas sēdē piedalās 3 (trīs) Aroda tiesas eksperti.
37. Ekspertu pieaicināšanu uz Aroda tiesas sēdi organizē Aroda tiesas priekšsēdētājs.

38. Eksperti tiek ievēlēti pēc šāda principa:

38.1. Viens attiecīgās profesionālās asociācijas sertifikācijas komisijas pārstāvis;
38.2. Viens attiecīgās profesionālās asociācijas valdes loceklis vai cits deleģēts pārstāvis, kas nedarbojas sertifikācijas komisijā;
38.3. Viens LĀB Sertifikācijas padomes pārstāvis;
38.4. Ekspertus nozīmē attiecīgo LĀB struktūrvienību vadītāji pēc Aroda tiesas priekšsēdētāja rakstiska lūguma.


IX. Izmeklēšana
39. Izmeklēšanu veic tiesnesis – referents kopā ar Aroda tiesas priekšsēdētāja nozīmētiem tiesnešiem. Tiesnesim – referentam un Aroda tiesas priekšsēdētāja nozīmētajiem Aroda tiesas tiesnešiem ir tiesības veikt pārbaudāmās Ārstniecības personas, liecinieku un cietušo uzklausīšanu tikai tā Aroda pārkāpuma apstākļu
noskaidrošanai, kāds ir norādīts Aroda tiesas priekšsēdētāja lēmumā par lietas ierosināšanu.
40. Pārbaudāmās ārstniecības personas aizstāvim ir tiesības piedalīties Aroda tiesas sēdē.

41. Ja izmeklēšanas gaitā konstatēti sūdzībā/iesniegumā nenorādīti pārbaudāmās ārstniecības personas aroda pārkāpumi, tiesnesis – referents informē par to Aroda tiesas priekšsēdētāju.

42. Jaunatklātu pārkāpumu izmeklēšanas uzsākšanai ir nepieciešams jauns Aroda tiesas priekšsēdētāja lēmums.