Skip to content

Par darbnespējas lapu izsniegšanu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – VSAA), nosakot tiesības uz slimības pabalstiem, arvien biežāk konstatē situācijas, kad darbnespējas lapas (turpmāk – DNL) B tiek izsniegtas par turpmāko darba nespējas periodu uz priekšu, piemēram, 30.08.2019. ir izsniegta un noslēgta DNL par periodu no 30.08.2019. līdz 30.09.2019., kas neatbilst normatīvajos aktos par DNL izsniegšanu noteiktajai kārtībai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 03.04.2001. noteikumu nr.152 „Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 14.punktu, ja pēc DNL A noslēgšanas darbnespēja ilgstoši turpinās, ārsts, ņemot vērā darbnespējīgās personas vēlēšanos, bet ne ātrāk kā pēc divām nedēļām, noslēdz esošo DNL B un izsniedz jaunu DNL B — iepriekšējās DNL turpinājumu. Tātad DNL tiek noslēgtas par iepriekšēju darbnespējas periodu.

Saskaņā ar likumu „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” slimības pabalsts personai nevar tikt piešķirts par periodu, kas turpinās pēc slimības pabalsta pieprasīšanas dienas, proti, slimības pabalsts tiek piešķirts tikai par iepriekšēju darba nespējas periodu.

Ņemot vērā, ka lēmums par pabalsta piešķiršanu ir jāpieņem 10 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas (likuma „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 27.pants),  tad iepriekš minētajos gadījumos VSAA pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu līdz DNL norādītajam beigu datumam un informē par to pabalsta pieprasītāju, kas rada nesapratni un neapmierinātību klientos.

Ievērojot augstāk minēto, lūdzam Jūsu sadarbību minētā jautājuma risināšanā, informējot ārstus par DNL izsniegšanas kārtību.

 

 

Pabalstu metodiskās vadības daļas vadītāja                                        J.Briķe

Avots:
https://www.arstubiedriba.lv/wp-content/uploads/2019/09/VSAAnos_060919_14333.docx