Lai piedalītos Latvijas 8. Ārstu biedrības kongresa pasākumā:

Akreditācijas anketa Latvijas 8. Ārstu kongresā

Ar zvaigznīti * atzīmēti obligātie lauki

LATVIJAS 8. ĀRSTU KONGRESA PRESES AKREDITĀCIJAS NOTEIKUMI

Rīga, 2017

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka Latvijas 8. Ārstu kongresa pasākumu akreditācijas kārtību plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un preses akreditācijas karšu izsniegšanas un lietošanas noteikumus.
1.2. Latvijas 8. Ārstu kongresa rīkotājs ir Latvijas Ārstu biedrība; Reģ. Nr. 40008000051, adrese: Skolas iela 3, Rīga, LV-1010, tel: +371 67287321, turpmāk – Rīkotājs.
1.3. Papildu informāciju par šiem noteikumiem var uzzināt, rakstot uz e –pastu: sendija@arstubiedriba.lv.
1.4. Noteikumi tiek publicēti Rīkotāja mājas lapas www.arstubiedriba.lv sadaļā Medijiem.

2. Akreditācijas mērķis un termiņi

2.1. Tiesības uz Latvijas 8. Ārstu kongresa pasākumu akreditāciju ir plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, turpmāk – Mediji, kuri reģistrēti atbilstoši likuma „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” nosacījumiem.
2.2. Šo noteikumu ietvaros par mediju var tikt uzskatīti arī ziņu portāli, kuri nav reģistrēti atbilstoši likumam „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”.
2.3. Mediju pārstāvju akreditācija Latvijas 8. Ārstu kongresa pasākumiem tiek veikta ar mērķi nodrošināt mediju pārstāvjiem atbilstošus apstākļus viņu profesionālās darbības veikšanai, kas saistīta ar kongresa atspoguļošanu savos medijos.
2.4. Tiesības uz akreditācijas saņemšanu ir mediju štata darbiniekiem vai mediju pārstāvjiem, kurus medijs pilnvarojis.
2.5. Mediju pārstāvjiem ir jāiesniedz medija redaktora rakstisks apstiprinājums attiecīgā medija pārstāvja akreditācijai.
2.6. Rīkotāji pēc saviem ieskatiem var piešķirt akreditāciju brīvi nodarbinātiem fotogrāfiem, žurnālistiem un citiem autoriem.
2.7. Mediju pārstāvjiem akreditācija tiek piešķirta Latvijas 8. Ārstu kongresa pasākumiem laika posmā no 2017.gada 21. līdz 23. septembrim.

3. Pieteikums akreditācijai

3.1. Pieteikumi akreditācijai no plašsaziņas medijiem Latvijas 8. Ārstu kongresa
pasākumu atspoguļošanai tiek pieņemti no 2017. gada 1. septembra.
3.2. Pieteikums akreditācijai tiek iesniegts elektroniski, aizpildot pieteikuma formu, turpmāk –Pieteikums, kas ir pieejams Latvijas Ārstu biedrības mājas lapā www.arstubiedriba.lv sadaļā Medijiem.
3.3. Pieteikšanās akreditācijai notiek elektroniski vai ierodoties personīgi Latvijas Ārstu biedrībā, Skolas ielā 3, Rīgā, 104. telpā.
3.4. Aizpildot Pieteikumu, ir jānorāda šādi dati par medija pārstāvi, turpmāk –
iesniedzēju:
3.4.1.iesniedzēja vārds un uzvārds;
3.4.2. personas kods;
3.4.3. medija nosaukums, no kura iesniedzējs vēlas akreditēties;
3.4.4. iesniedzēja amats attiecīgajā medijā;
3.4.5. iesniedzēja kontakttālrunis;
3.4.6. iesniedzēja elektroniskā pasta adrese;
3.4.7. medija redaktora vārds un uzvārds;
3.4.8. medija redaktora kontakttālrunis;
3.4.9. medija redaktora elektroniskā pasta adrese;
3.4.10. medija pasta adrese;
3.4.11. medija mājas lapas adrese internetā;
3.5.1. rakstisks apliecinājums (parakstīts un ieskenēts) no pārstāvētā medija redaktora par vēlmi akreditēt konkrēto iesniedzēju Latvijas 8. Ārstu kongresa pasākumiem;
3.5.4. pieteicēji par akreditācijas piešķiršanu vai atteikumu tiks informēti, nosūtot informāciju uz anketā norādīto elektronisko pastu piecu darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas.
3.6. Rīkotājam ir tiesības ierobežot pārstāvju skaitu no viena medija.

4. Ieeja Latvijas 8. Ārstu kongresa pasākumos

4.1. Akreditēto mediju pārstāvju ieeja Latvijas 8. Ārstu kongresa pasākumos notiek, uzrādot preses akreditācijas karti, turpmāk –preses karti, kas tiek izsniegta, ja Rīkotājs ir apstiprinājuši attiecīgā pārstāvja akreditēšanu koru olimpiādes pasākumiem.
4.2. Preses kartes varēs saņemt Latvijas Ārstu biedrībā, Skolas ielā 3, Rīgā, 104. telpā, iesniedzējam ierodoties personiski, sākot no 2017. gada 5. septembra, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
4.3. Preses kartes nodošana citām personām ir aizliegta.
4.4. Izsniegtā preses karte ierobežotā vietu skaita dēļ un, ievērojot normatīvo aktu prasības (MK noteikumi 378), atsevišķās pasākumu norises vietās negarantē, ka mediju pārstāvis varēs apmeklēt visus Latvijas 8. Ārstu kongresa pasākumus.

5. Akreditēto mediju pārstāvju tiesības

5.1. Piedalīties Latvijas 8. Ārstu kongresa preses konferencē, būt klāt kongresa pasākumos.
5.2. Saņemt preses relīzes, informatīvus un izziņas materiālus par Latvijas 8. Ārstu kongresu, kas ir paredzēti izplatīšanai medijos.
5.3. Fotografēt atklātus Latvijas 8. Ārstu kongresa pasākumus, veikt audio un video ierakstus Rīkotāja norādītajās vietās saskaņā ar Rīkotāja norādījumiem.
5.4. Vērsties pēc palīdzības pie Latvijas Ārstu biedrības mediju projektu vadības.

6. Akreditēto mediju pārstāvju pienākumi

6.1. Profesionālo pienākumu pildīšanas laikā cienīt Latvijas 8. Ārstu kongresa
dalībnieku, viesu un Rīkotāja intereses.
6.2. Ievērot, ka jebkādā veidā izmantojot materiālus, kuri iegūti kongresā, ir jānorāda precīza atsauce uz Latvijas 8. Ārstu kongresu.
6.3. Mediju pārstāvji ir aicināti informēt Rīkotājus par savām publikācijām, kas saistītas ar Latvijas 8. Ārstu kongresu, atsūtot saiti uz to vai publikācijas kopiju uz adresi sendija@arstubiedriba.lv

7. Atteikums akreditācijai

7.1. Rīkotājiem ir tiesības atteikt akreditāciju šādu iemeslu dēļ:
7.1.1. ja iesniegtajā Akreditācijas pieteikumā ir norādīti nepatiesi dati;
7.1.2. ja iesniedzējs nav iesniedzis Rīkotājiem paša un medija redaktora/vadītāja parakstītos Akreditācijas noteikumus, kas apliecina piekrišanu tiem;
7.1.3. citos gadījumos pēc Rīkotāju ieskata.
7.2. Akreditētajam medija pārstāvim var tikt anulēta akreditācija šādos gadījumos:
7.2.1. ja pārstāvis vai attiecīgā medija redakcija pārkāpj šos Noteikumus;
7.2.2. ja Rīkotājiem ir svarīgi iemesli to darīt.
7.3. Lēmums par akreditētā medija pārstāvja akreditācijas anulēšanu tiek rakstiski paziņots medija vadītājam.
7.4. Lēmums par akreditācijas atteikumu vai anulāciju nav apstrīdams.

8. Preses kartes mērķis un termiņi

8.1. Rīkotāju izsniegtā preses karte plašsaziņas līdzekļa pārstāvim piešķir tiesības Latvijas 8. Ārstu kongresa pasākumus, kur Rīkotāji iespēju robežās nodrošinās mediju pārstāvjiem atbilstošus apstākļus profesionālās darbības veikšanai, kas saistīta ar kongresa atspoguļošanu medijos.
8.2. Preses karte ir derīga no 2017.gada 21. septembra līdz 23. septembrim.

9. Preses kartes izsniegšana

9.1. Preses kartes var saņemt Latvijas Ārstu biedrībā, Skolas ielā 3, Rīgā, 104. telpā no 2017. gada 5. septembra, iepriekš sazinoties sendija@arstubiedriba.lv
9.2. Preses kartes izsniedz akreditētajai personai personiski vai pilnvarotam medija pārstāvim, kurš ir pilnvarots un tiesīgs saņemt visas preses kartes sava medija akreditētajiem pārstāvjiem.
9.3. Par preses karšu saņemšanu medija pārstāvis parakstās speciāli šim nolūkam sagatavotā žurnālā. Ar savu parakstu medija pārstāvis apliecina, ka piekrīt kārtībai, ko nosaka Latvijas 8. Ārstu kongresa preses karšu izsniegšanas un lietošanas noteikumiem.

10. Preses karšu lietošana

10.1. Apmeklējot Latvijas 8. Ārstu kongresa pasākumus, izsniegtā preses karte ir jāuzrāda pēc pirmā pieprasījuma pasākumu organizatoriem, apsardzei, personām, kas veic caurlaižu kontroli, elektroniski reģistrējoties. Pasākumu laikā preses karte ir jānēsā redzamā vietā.
*aizpildot akreditācijas pieteikuma formu, mediju pārstāvji tiek aicināti norādīt, kurus pasākumus, plenārsēdes, konferences mediji vēlas apmeklēt.

11. Citi noteikumi

11.1. Preses kartes nozaudēšanas gadījumā akreditētajai personai par to nekavējoties ir jāpaziņo Rīkotājam Latvijas Ārstu biedrībai, Skolas iela 3, Rīga, tālr. 29144236 sendija@arstubiedriba.lv
11.2. Mediju pārstāvim ir jāinformē Rīkotāji par personu, kura beigusi darba tiesiskās attiecības ar mediju, no kura konkrētā persona akreditēta, vēršoties Latvijas Ārstu biedrībā, Skolas iela 3, Rīga un preses karte tiks anulēta.
11.3. Rīkotājiem ir tiesības anulēt preses karti, ja netiek ievēroti šie noteikumi un pasākumu laikā netiek ievēroti Rīkotāju norādījumi.

Pēteris Apinis
Latvijas Ārstu biedrības prezidentsEsmu iepazinies ar Latvijas 8. Ārstu kongresa preses akreditācijas noteikumiem un piekrītu manu personas datu apstrādei