pdf_icon Iesniegums kvalifikācijas atzīšanai
  

IZZIŅAS PAR ESOŠO PROFESIONĀLO STATUSU UN REPUTĀCIJU

No 2010. gada 1. jūlija Latvijas Ārstu biedrība profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEK) valstīs izsniedz izziņas par esošo profesionālo statusu un reputāciju (Certificate of Current Professional status), ietverot visu nepieciešamo informāciju par pamatizglītību, specializāciju, reģistrāciju un labu reputāciju.
LĀB izsniedz arī atsevišķi izziņu par labu reputāciju (Certificate of Good standing) gadījumos, ja uzņēmējvalsts (ES, EEK vai ne-ES) pieprasa tikai informāciju par ārsta/zobārsta profesionālo reputāciju.

 

Dear appliciants!
Latvian Medical association informs You that starting from 1st of April 2014 the certificates of current profesional status and good standing will be issuedonly to citizens of countries of European Economic Area (countries of the European Union, Iceland, Lichtenstein, Norway) and of the Swiss Confederation. Such regulation is in accordance with Article 2 of the Directive 2005/36/EK.

Izziņas sagatavošanai nepieciešamie dokumenti:

1) aizpildīta pieteikuma forma;
2) pases kopija (jāuzrāda oriģināls);
3) ārsta/zobārsta diploma kopija (jāuzrāda oriģināls);
4) pēcdiploma izglītību apliecinoša dokumenta/-u kopiju (jāuzrāda oriģināls)(rezidentūras diploms,
internatūras, ordinatūras apliecības, izziņa no darba vietas/-ām par darba laiku kā ārstam stažierim, sertifikāti par kursu apmeklējumu u.c.);
   Nepieciešami dokumenti tikai par izglītību, kas iegūta pirms pirmā sertifikāta piešķiršanas konkrētajā specialitātē.
5) ārsta speciālista/zobārsta speciālista sertifikāta/-u kopija (jāuzrāda oriģināls);
6) izziņas oriģināls no darba vietas par darbu specialitātē pēdējo 5 gadu laikā, ja kāds no izglītības dokumentiem iegūts pirms 2004. gada 1. Maija;
7) izziņas kopija no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra par administratīviem un krimināliem pārkāpumiem (http://www.ic.iem.gov.lv) (jāuzrāda oriģināls);
8) vārda, uzvārda maiņas apliecinājuma kopija, ja kāds no dokumentiem izsniegts pirms vārda, uzvārda maiņas (jāuzrāda oriģināls).

LĀB izziņas izsniedz latviešu vai angļu valodā.
Dokumentus un pieteikuma formu var iesniegt darba dienās 9:00-17:00 Latvijas Ārstu biedrībā Rīgā, Skolas ielā 3, 1.stāvā pie sekretāres.

 

Sagatavošanas laiks:

Izziņas tiek sagatavotas 2 nedēļu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

Samaksa par Izziņu (“Izziņa par esošo profesionālo statusu un labu reputāciju”) izsniegšanu no 2018.gada 9.februāra: ja visi izglītības dokumenti iegūti pēc 2004.gada 1. maija – 45.67 euro; ja kāds no izglītības dokumentiem (ārsta diploms un/vai rezidentūras/internatūras diploms) iegūts pirms 2004. gada 1. maija – 83.26 euro.

Samaksu var veikt iesniedzot dokumentus vai bankā:

Latvijas Ārstu biedrība
Reģ. Nr. 40008000051
Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010
AS Swedbank
Konts: LV27HABA0551035992836
Kods: HABALV22

Izziņu derīguma termiņš:

– Latvijas Ārstu biedrības izziņas ir derīgas 3 mēnešus no to izsniegšanas brīža.
– Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izsniegtā izziņa derīga 3 mēnešus no tās izsniegšanas brīža.

 

ĪSLAICĪGĀ REĢISTRĀCIJA

 

Ārsti no ES valstīm profesionālos pakalpojumus var sniegt īslaicīgi. Ja Eiropas Savienības pilsonis ar ES iegūtu profesionālo kvalifikāciju vēlas sniegt īslaicīgus pakalpojumus (ierobežota ilguma, biežuma un apjoma ziņā),šai personai jāveic pastāvīgu profesionālo darbību savā mītnes valstī. Lai saņemtu īslaicīgo reģistrācijas apliecību (uz vienu gadu), ārstam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  1. Deklarāciju par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu, kas aizpildīta valsts valodā (var saņemt LĀB birojā pie sekretāres);
  2. Personu apliecinoša dokumenta kopiju un pretendenta valstspiederību apliecinoša dokumenta kopiju (ja tā nav norādīta personu apliecinošā dokumentā), pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
  3. Dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju (oriģinālus vai apliecinātas kopijas), vai notariāli apliecinātu attiecīgo dokumentu atvasinājumus (norakstus, izrakstus vai kopijas), pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
  4. Mītnes valsts kompetento institūciju dokumentus (oriģinālus) vai notariāli apliecinātus attiecīgo dokumentu atvasinājumus (norakstus, izrakstus vai kopijas), kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā, pievienojot dokumentu tulkojumu valsts valodā;
  5. Mītnes valsts kompetento institūciju izdotu dokumentu, kas apliecina, ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
  6. Dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu (C1 līmenis);
  7. Pretendenta mītnes valsts kompetentās iestādes izdotu dokumentu, kas apliecina pretendenta profesionālās darbības ilgumu un veidu reglamentētajā profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā.
  8. Dokumentus, kas apliecina profesionālās darbības apdrošināšanu, pievienojot dokumentu tulkojumu valsts valodā.
  9. Ja profesija vai tās ieguvei nepieciešamā izglītība pretendenta mītnes valstī nav reglamentēta, dokumentu vai notariāli apliecinātu attiecīgā dokumenta atvasinājumu (norakstu, izrakstu vai kopiju), kas apliecina, ka pretendents pēdējos 10 gados kopumā vismaz vienu gadu ir veicis profesionālo darbību attiecīgajā reglamentētajā profesijā pretendenta mītnes valstī vai citā ES dalībvalstī, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;

Ministru kabineta noteikumi Nr. 168

 

Ārpus ES esošiem pakalpojumu sniedzējiem jāveic profesionālās kvalifikācijas atzīšana arī tad, ja persona Latvijā plāno sniegt tikai īslaicīgus pakalpojumus.

 

ĀRVALSTĪS IEGŪTAS PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS ATZĪŠANA

Ārstiem, kuriem ir tiesības pilntiesīgi un patstāvīgi strādāt mītnes valstī tādā profesijā, kas Latvijā ir reglamentēta, un viņi vēlas strādāt šajā profesijā arī Latvijā, jāgriežas Akadēmiskās Informacijas centrā- www.aic.lv.

Izziņu par ārzemēs iegūtas izglītības atbilstību LĀB izsniedz tikai pēc izglītības un to apstiprinošu dokumentu izvērtēšanas Akadēmiskās Informācijas centrā.
Latvijas Ārstu biedrība izziņās nevar iekļaut darba stāžu ārvalstu klīnikās.


Eksperta pieņemšanas laiki: Ceturtdienās 10:00-12:00, iepriekš saskaņojot laiku.

Eksperts profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jautājumos

Gunita Čalovska

Mob. 26194744

migration@arstubiedriba.lv

 

Saistītie dokumenti:
1. Direktīva 2005/36/EK http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:LV:PDF

2. Likums par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu (stājies spēkā 20.07.2001) https://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=26021

3. MK noteikumi nr. 128 (14.02.2006) Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību https://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=128385