Latvijas Ārstu biedrības biedru atkārtota pilnsapulce                  
2015.gada 13.maijā plkst. 16:00
LĀB telpās Skolas ielā 3, Rīgā. 

30 maijs baneris 

Ārstniecības personu un iestāžu mācīt tiesību komisijas nolikums

 

Ārstniecības personu un iestāžu mācīt tiesību komisijas nolikums

Izdots saskaņā ar Ārstniecības likuma 33. pantu
un Latvijas Ārstu biedrības statūtiem
2007. gada 14. februārī, Rīgā 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Ārstniecības personu un iestāžu mācīt tiesību komisija (turpmāk tekstā – Komisija) ir Latvijas Ārstu biedrības izveidota funkcionāla nodaļa, kura normatīvos aktos noteiktā kārtībā izstrādā obligātās prasības mācīt tiesīgām ārstniecības personām un mācību bāzēm, apstiprina un groza mācīt tiesīgo ārstniecības personu un mācību bāzu sarakstu (turpmāk tekstā – sarakstu).

2. Komisija savā darbībā
ievēro un pilda Ārstniecības likumu, LĀB statūtus, LĀB konferenču lēmumus un šo nolikumu.

3. Komisijas darbība un lēmumi attiecas uz visu specialitāšu ārstiem un
uz to specialitāšu citām ārstniecības personām, ar kurām LĀB ir sadarbība sertifikācijas jautājumos.

4. Komisija darbojas un lēmumus pieņem patstāvīgi. Strīdus gadījumā tās lēmumus pārskata LĀB dome LĀB statūtos noteiktā kārtībā.

II. Komisijas uzdevumi
5. Komisijas uzdevumi:
  5.1. izstrādāt obligātās prasības ārstniecības personām un mācību bāzēm to iekļaušanai sarakstā, sagatavot tās publicēšanai;
   5.2. sadarboties ar ārstu profesionālo asociāciju valdēm un nosacīt tām pārbaudes prasības ikgadējai mācīt tiesīgo ārstniecības personu saraksta pārskatīšanā;
  5.3. sadarboties ar ārstniecības iestādēm, Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekciju u.c. organizācijām;
   5.4. regulāri izskatīt pieteikumus par ārstniecības personu un mācību bāzu iekļaušanu sarakstā;
   5.5. reizi gadā apkopot informāciju un sagatavot sarakstu publicēšanai LĀB izdevumos.

III. Komisijas tiesības un pienākumi
6. Komisija izskata ārstniecības personu, LĀB profesionālo asociāciju, ārstniecības iestāžu un mācību iestāžu pieteikumus par ārstniecības personu un mācību bāzu  iekļaušanu sarakstā.

7. Komisija mēneša laikā izskata pieteikumus un pieņem gala lēmumu par ārstniecības personas un mācību bāzes iekļaušanu sarakstā attiecīgajā specialitātē. Ja pieņemts lēmums par atteikumu iekļaut sarakstos, Komisija divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas to nosūta  pieteikuma iesniedzējam, pamatojot pieņemto lēmumu. 

8. Lēmumu par atteikumu iekļaut ārstniecības personu vai mācību bāzi  sarakstā  komisija  pieņem šādos gadījumos:
   8.1. ja par ārstniecības personu vai mācību bāzi sniegtas nepatiesas ziņas  vai dokumenti;
   8.2. ja ārstniecības persona vai mācību bāze neatbilst profesionālo asociāciju apstiprinātajiem standartiem;
   8.3. ja pret ārstniecības personu ir pamatoti iebildumi LĀB ētikas komisijai un  Sertifikācijas padomei;
   8.4. ja ārstniecības personai ir  bijušas krimināli  sodāmas darbības vai tā ir tiesāta par tīšu noziegumu;

9. Komisijas lēmumus var pārskatīt un atcelt LĀB valde. 

V.  Komisijas struktūra 
10. Komisiju 14 cilvēku sastāvā atklāti balsojot ievēl LĀB konferencē. 

11. Komisijas locekļi no sava vidus atklāti balsojot ievēl:
   11.1. priekšsēdētāju, kas vada komisijas darbu;
   11.2. divus priekšsēdētāja biedrus. 

12. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā komisiju vada viens no diviem, no komisijas sastāva ievēlētiem priekšsēdētāja biedriem. 

V. Komisijas darbība 
13. Komisijai nav juridiskas personas statusa un patstāvīgas finansiālās darbības.

14. Komisijas darbu nodrošina LĀB sekretariāts. Sekretariāta darbiniekiem nav balsstiesību komisijas lēmumu pieņemšanā.

15. Komisijas priekšsēdētājs vai, viņa prombūtnes laikā – kāds no tā biedriem, sasauc komisijas locekļus uz sēdi. Komisijas locekļus par kārtējās sēdes datumu un kārtību  sekretariāts informē  ne vēlāk kā nedēļu  pirms tās norises.

16. Komisijas priekšsēdētājs vai, viņa prombūtnes laikā – kāds no tā biedriem, sasauc komisijas locekļus uz sēdi. Komisijas locekļus par kārtējās sēdes datumu un kārtību  sekretariāts informē  ne vēlāk kā nedēļu  pirms tās norises.

17. Komisijas kompetencē ietilpstošie jautājumi tiek risināti Komisijas sēdēs  pēc vajadzības, bet ne retāk kā četras reizes gadā. 

18. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no Komisijas locekļiem. 

19. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot klātienē, elektroniski vai rakstiski. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.
 


20. Komisijas sēdes protokolē. Komisijas sēdes protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un sekretārs. Komisijas dokumentācija glabājas LĀB arhīvā 10. gadus.

21. Par savu darbību Komisija atskaitās LĀB valdes sēdēs un reizi gadā LĀB konferencē. 

VI. Komisijas reorganizācija un likvidācija  
21. Komisija tiek reorganizēta vai likvidēta LĀB likvidācijas gadījumā vai  Latvijas Republikas   Saeimai mainot Ārstniecības likuma 33. pantu.

twitter.com draugim.lv
Lapa veidota ar ESF fonda
finansiālu atbalstu
Visvairāk skatītais raksts (reizes)
517718
LATVIJAS ĀRSTU BIEDRĪBA

Skolas iela 3
Rīga, LV-1010
tālr. +371 67220661
fakss +371 67220657
epasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.